Aktualizace SECAP Liberec

Projekt: Aktualizace SECAP Liberec


Program: Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí v roce 2021 vyhlásil další navazující Výzvu č. 7/2020, ze které lze čerpat až do výše 80% na aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a zároveň až 50% na zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce na plný nebo částečný pracovní úvazek (finanční podporu lze čerpat až do 12/2023). Více informací o výzvě naleznete zde. Pracovník bude zajišťovat aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících prostřednictvím koordinace činnosti jednotlivých odborů a oddělení Statutárního města Liberec, s cílem získat všechny nezbytné podklady pro aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP). 

Období realizace: 1.7. 2021 – 31.12.2023
Předpokládané celkové výdaje: 829 080 Kč
Výše dotace: max. 483 264 Kč
Vlastní podíl SML: min. 345 816 Kč
Akceptační číslo: 1200700006


Cíle projektu:
Realizace projektu „Aktualizace SECAP Liberec" nespočívá pouze v aktualizaci stávajícího Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ale i pořádání nejrůznějších osvětových akcí, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. Snahou bude propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility. Z projektu je dále financováno pracovní místo energetického manažera, který zajišťuje aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících.


O projektu:

Detailní popis realizovaných aktivit v rámci projektu Aktualizace SECAP Liberec:
a) Aktualizace stávajícího Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) z roku 2018. Jeho obsahem bude emisní bilance, hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhů konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.
b) Organizace Místních dní pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). Snahou bude propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility.
c) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce na plný nebo částečný pracovní úvazek. Pracovník bude zajišťovat aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících prostřednictvím koordinace činnosti jednotlivých odborů a oddělení Statutárního města Liberec, s cílem získat všechny nezbytné podklady pro aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP).


Stav projektu

07/2022                  Převzetí Aktualizace SECAPu
06/2022                  Finalizace Aktualizace SECAPu
05/2022                  Podpis Smlouvy č. 1200700006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
12/2021-04/2022  Sběr dat a podkladů pro Aktualizaci SECAPu
01/2022                  Nástup energetického manažera (50% mzdy financováno z dotace)
11/2021                  Uzavření smlouvy se zhotovitelem (179 080,- Kč s DPH - 80% financováno z dotace)
09-10/2021            Poptávkové řízení na zhotovitele Aktualizace SECAPu - uspěla společnost ENVIROS, s.r.o.
09-10/2021            Příprava poptávkového řízení na zhotovitele
09/2021                  Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
06/2021                  Podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR


V SECAPu jsou nastavena následující opatření a nezbytné povinné kroky, které je třeba s ohledem na dosažení klimatických závazků města realizovat: 

 • Dbát na energetické parametry, zateplit všechny budovy, u kterých je to možné, počítat s technologiemi typu vzdálený dohled vytápění, rekuperace VZT, zapojení do energetického managementu a realizace adaptačních opatření (zelené střechy, zastínění, záchyt dešťové vody aj.)
 • Zavedení certifikovaného energetického managementu
 • Realizace FVE (identifikováno 6 vhodných budov, 10 000 m2 ploch využitelných střech v majetku města)
 • Využít další dotační programy k realizaci jednotlivých projektů
 • Výhledově možnost komunitní energetiky s ještě rychlejší návratností (čeká se na novelu energetického zákona)
 • Elektrifikace autobusů 
 • Podpora výstavby dobíjecích stanic
 • Podpora domácností (vytěsnění zbývajících kotlů na uhlí, propagace NZÚ a kotlíkových dotací, zřízení informační linky nebo EKIS)
 • Podpora komunitní energetiky (spolupráce s terciárním sektorem, domácnostmi a průmyslem, především FV elektrárny)
 • Teplárna (přechod na OZE, využití přebytků tepla na chlazení), bioplynová stanice
 • EPC na budovách města (město je zapojeno do programu ELENA)


Kontakty:
projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová 
manažerka oddělení rozvojové koncepce
E-mail: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 503
 

Nastavení cookies