23.11.2016
Karel Horník

Workshop v Integrovaném regionálním řídícím středisku pro Východní Sasko / Workshop in der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen

Čtyři města na hranicích České republiky a Německa v rámci projektu uspořádali workshop pro vedoucí pracovníky hasičských sborů.


                          

Na základě smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena v roce 2015 mezi městy Žitava, Herrnhut, Hrádek n.N. a Liberec o mezinárodní spolupráci dobrovolných hasičů byl realizován dne 08.11.2016 workshop v Integrovaném regionálním řídícím středisku pro Východní Saskov Hoyerswerdě. Jeho cílem bylo seznámení českých vedoucích pracovníků hasičských sborů se systémem hlášení poplachů pro hasičské jednotky v okrese a projednání možností vzájemného informování v případě potřeby přeshraniční pomoci jednotlivými partnery.

Na počátku workshopu poskytl vedoucí řídícího střediska, pan Herr Stefan Schumann, obecný přehled úkolů, struktury a územního působení řídícího střediska. Pro všechny zúčastněné byla jistě zajímavá informace, že do oblasti kompetencí tohoto střediska patří cca 570.000 obyvatel okresů Bautzen a Görlitz, že disponuje cca 1250 zásahovými vozidly a řeší přibližně 170.000 výjezdů ročně. Zároveň provozuje automatický systém včasné identifikace lesních požárů a monitoring tunelu „Königshainer Tunnel“ na dálnici A 4. Čeští účastníci byli překvapeni rozsahem zásahů, do kterých spadají nejen výjezdy hasičů, ale celé spektrum dalších služeb, jako např. záchranná služba nebo lékařská pohotovost, které musí pracovníci střediska zajistit. Na české straně se takové integrované středisko nachází v Liberci, pod které spadá také Hrádek n.N., a které je také zodpovědné za koordinaci vyhlašování poplachů a zásahů hasičských sborů.

Následně diskutovali zúčastnění s vedoucím řídícího střediska o možnostech přeshraničního hlášení potenciálních zásahů hasičů. Také vedoucí střediska v Hoyerswerdě se již při své návštěvě v Liberci o těchto možnostech informoval. Vzhledem k různým komunikačním technikám v řídících střediscích v Hoyerswerdě a Liberci je přeshraniční hlášení poplachů zatím nejúčinnější faxem. Tato cesta je již používána při komunikaci mezi Integrovaným řídícím střediskem v Hoyerswerdě a řídícím střediskem IZS v Ústí nad Labem pro zásahy v okrese Bautzen. Z tohoto důvodu přizpůsobíme formulář na naše podmínky, který pak následně může být používán dotčenými řídícími středisky.

V rámci programu bylo možné shlédnout pracovní místa disponentů řídícího střediska a pan Schumann také představil jejich činnost a využívanou techniku. Potvrdilo se, že je nezbytně nutné získat během hlášení nouzové situace co nejpřesnější informace o druhu zásahu a místě. Dále musí být také neustále aktualizované mapové podklady a dokumenty pro hlášení poplachu, které poskytuje příslušný velitel sboru dobrovolných hasičů řídícímu středisku. Ke konci workshopu byli účastníci seznámeni s výjezdovými vozidly profesionálních hasičů v Hoyerswerdě.
Účastníci poděkovali panu Schumannovi za možnost návštěvy řídícího střediska a za jeho zajímavé informace a podklady.

 

 

 

Auf der Grundlage des im Jahr 2015 zwischen den Städten Zittau, Herrnhut, Hrádek n.N. und Liberec abgeschlossenen Kooperationsvertrages über die internationale Zusammenarbeit der Feuerwehren wurde am 08.11.2016 ein Workshop in der integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda durchgeführt. Dieser hatte zum Ziel, die teilnehmenden tschechischen Führungskräfte der Feuerwehren mit dem System der Alarmierung der Feuerwehren im Landkreis Görlitz bekannt zu machen und die Möglichkeiten der gegenseitigen Alarmierung bei einem erforderlichen Hilfeersuchen durch den jeweiligen Partner zu besprechen.

Zu Beginn des Workshops gab uns der Leiter der Leitstelle, Herr Stefan Schumann, einen allgemeinen Einblick in die Aufgaben, die Struktur und den territorialen Zuständigkeitsbereich der Leitstelle. Interessant war für alle, dass zum Verantwortungsbereich der Leitstelle ca. 570.000 Einwohner der Landkreise Bautzen und Görlitz gehören, ca. 1250 Fahrzeuge disponiert werden und ca. 170.000 Einsätze pro Jahr anfallen. Auch ein automatisches Waldbrandfrüherkennungssystem sowie der Königshainer Tunnel der A 4 wird mit betreut. Die Tschechischen Kameraden waren auch erstaunt, dass nicht nur Feuerwehren alarmiert und eingesetzt werden, sondern auch die ganze Palette des Rettungsdienstes durch die Angehörigen der Leitstelle abgedeckt werden muss. In Tschechien ist die Leitstelle in Liberec, welche auch für Hrádek n.N. zuständig ist, nur für die Alarmierung und Disponierung der Feuerwehren zuständig.

Anschließend verständigten wir uns mit dem Leiter der Leitstelle über die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Alarmierung der Feuerwehren. Auch er hatte sich bereits bei einem Besuch der Leitstelle Liberec über entsprechende Möglichkeiten informiert. Durch die unterschiedlich vorhandene Technik in den Leitstellen von Hoyerswerda und Liberec ist eine grenzüberschreitende Alarmierung mittels Fax derzeit am zweckmäßigsten. Zwischen der Regionalleitstelle und der Leitstelle in Ústí nad Labem wird diese Möglichkeit bereits für die Feuerwehren des Landkreises Bautzen praktiziert. Deshalb werden wir den bereits vorhandenen Vordruck anpassen, welcher dann ausgefüllt durch die Leitstellen übermittelt werden kann.

Weiterhin konnten wir dann auch die Arbeitsplätze der Leitstellendisponenten besuchen und Herr Schumann gab uns einen Einblick in ihre Tätigkeit und die vorhandene moderne Leitstellentechnik. Wir konnten feststellen, dass es unheimlich wichtig ist, während der Entgegennahme des Notrufes möglichst genaue Angaben über die Einsatzart und auch den Einsatzort gemacht, bzw. abgefragt werden sollten. Weiterhin müssen auch das vorhandene Kartenmaterial und die Alarmierungsdokumente, welche durch die jeweiligen Wehrleiter zur Verfügung gestellt wurden, ständig aktualisiert werden. Abschließend konnten wir noch die Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Hoyerswerda besichtigen.
Die Teilnehmer bedankten sich bei Herrn Schumann recht herzlich für die Möglichkeit des Besuches der Leitstelle und seine interessanten Ausführungen.

 

 

Nastavení cookies