24.05.2017
Jan Král

Čeští a němečtí hasiči prověřili v Oldřichově své dovednosti

Na třídenní setkání zamířili o uplynulém víkendu do areálu Ekocentra v Oldřichově v Hájích mladí hasiči z Liberce – Krásné Studánky, Hrádku nad Nisou, německého Herrnhutu a Žitavy.


                          

Cílem setkání v rámci česko-německého projektu „4 města zachraňují přes hranice“ bylo prohloubení hasičského nadšení v mladé generaci a načerpání cenných zkušeností při cvičení.

Společný program začal v pátek, kdy se všichni účastníci sešli u seznamovacího táboráku. V sobotu hasiče z partnerských měst přivítal primátor Liberce Tibor Batthyány a předal jim památeční plakety. Následovalo společné hasičské odpoledne, kde si mladí hasiči prověřili a porovnali své dovednosti a zkušenosti v různých hasičských disciplínách. Za úkol měli například v družstvu vyprostit zaklíněného figuranta a připravit vakuovou matraci, vyzkoušet si souhru týmu při vytvoření útočných proudů nebo překonat strach z výšek při vyzdvižení na plošině do dvaceti metrů. Součástí programu byla také exkurze na Ještěd a do Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Statutární město Liberec, zastoupené Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka, získá také díky projektu novou hasičskou zbrojnici v Krásné Studánce, rychlý zásahový vůz, speciální dopravní automobil a přívěs se člunem pro práci na vodě. Součástí projektu jsou i společná setkání, výcviky a workshopy. „Díky těmto setkáním si dobrovolní hasiči mezi sebou vyměňují zkušenosti a nastavují kvalitnější systém komunikace, což přinese efektivnější a lépe koordinovanou spolupráci mezi jednotlivými sbory při společných zásazích. Velice vítám pozornost věnovanou výchově hasičské mládež, která je budoucností hasičských sborů,“ řekl primátor Tibor Batthyány.

Statutárního město Liberec je lead partnerem projektu „4 města zachraňují přes hranice“. Projekt je spolufinancován 85 % z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a 5 % ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři). Zbylé výdaje hradí každý partner ze svého rozpočtu. Celková výše dotace z EU činí 2 304 436,04 EUR.

 

 

Tschechische und deutsche Feuerwehr testeten ihre Fertigkeiten in Oldřichov v Hájích

Zum dreitägige Treffen kamen am letzten Wochenende die Jugendfeuerwehren  aus Liberec – Krásná Studánka, Hrádek nad Nisou, sowie aus den deutschen Partnerstädten Herrnhut und Zittau im Areal des Umweltzentrums in  Oldřichov v Hájích zusammen. Das Ziel des Treffens im Rahmen des deutsch-tschechischen Projektes „4 Städte retten über die Grenze“ war die Vertiefung des Engagements junger Generationen für die Feuerwehrarbeit und Gewinnung von wertvollen Erfahrungen bei der gemeinsamen Zusammenarbeit.

Das gemeinsame Programm startete am Freitag, als sich alle Teilnehmer bei einem Lagerfeuer zum gegenseitigen Kennenlernen trafen. Am Samstag begrüßte die Feuerwehrkollegen aus den Partnerstädten der Oberbürgermeister von Liberec Herr Tibor Batthyány und übergab den Teilnehmern auch Gedenkplaketten. Am Samstag folgte noch ein gemeinsamer Feuerwehrnachmittag, während dessen die jungen Feuerwehrmänner und-frauen  ihre Fertigkeiten und Erfahrungen in verschiedenen Feuerwehrdisziplinen getestet und geprüft haben. Zu den Aufgaben gehörte z.B. die Befreiung einer eingeklemmten Person und deren Lagerung auf der Vakuummatte als Gruppenaufgabe, die Zusammenarbeit im Team beim Aufbau und Verlegen einer Schlauchleitung zur Regulierung des Wasserflusses oder das Beherrschen der Angst vor den Höhen auf dem bis 20 m angehobenen Plateau.  Der Bestandteil des Programmes war auch die Exkursion auf den Jeschken und zur Integrierten Regionalleitstelle des Liberecer Bezirkes.

Die Kreisfreie Stadt Liberec, vertreten durch die Feuerwehreinheit von Krásná Studánka, bekommt dank des Projektes ein neues Feuerwehrhaus in  Krásná Studánka, ein schnelles Einsatzfahrzeug, einen speziellen Transportwagen und Anhänger mit Schlauchboot für die Arbeit am Wasser. Ein wichtiger Teil des Projektes sind die gemeinsamen Treffen, Übungen und Workshops. „Dank dieser Treffen tauschen die freiwilligen Feuerwehren die Erfahrungen aus, bauen ein besseres Kommunikationssystem auf, was eine effektivere und besser koordinierte Zusammenarbeit der einzelnen Einheiten bei gemeinsamen Einsätzen mit sich trägt. Ich begrüße sehr, dass die Aufmerksamkeit auch auf die Erziehung von jungen Feuerwehrangehörigen zielt, weil die junge Generation die Zukunft der freiwilligen Feuerwehr ist“,  sagte der Oberbürgermeister von Liberec Tibor Batthyány.

Die Kreisfreie Stadt Liberec ist der Lead Partner des Projektes „4 Städte retten über die Grenze“. Das Projekt wird mit 85 % aus dem Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 und mit 5 % aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik (tschechische Partner). Die weiteren Projektkosten deckt jeder Partner aus seinem Haushalt. Die Höhe der EU-Förderung beträgt 2 304 436,04 EUR.

Nastavení cookies