11.09.2019
Jana Kodymová DiS.

Patnáctá schůze libereckých radních

Patnáctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 10. září. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Bod č. 17: Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci koupelen v BD Česká 617

Liberečtí radní vybrali k realizaci zakázky stavebních úprav koupelen bytového domu Česká 617 jediného účastníka zadávacího řízení, a to společnost Pozemní stavitelství, s.r.o., s nabídkovou cenou 1 902 632 Kč bez DPH.  Ta provede stavební úpravy stávajících koupelen a přilehlých prostor v domě zvláštního určení na koupelny bezbariérové, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.  Zejména bezbariérovost je pro starší nebo méně pohyblivé nájemníky zásadním vylepšením bytů.

Modernizace všech koupelen začne demontáží a likvidací stávajících sanitárních doplňků a zařizovacích předmětů, odstraněním původních kovových závěsů, následně pak likvidací nemoderních obkladů, dlažeb, vybouráním podkladních betonů a demontáží topidel a zárubní. Odstraněna bude i původní elektroinstalace, kanalizace a vodovodní potrubí. Práce začnou do tří dnů od předání staveniště zhotoviteli.

 

Bod č. 21: Informace o stavu bazénů na základních školách v Liberci

Současně s náročnou přípravou rekonstrukce městského plaveckého bazénu probíhá údržba menších bazénů v libereckých základních školách. Jde o tři, a to na základní škole Dobiášova, Sokolovská a Ještědská. Školní bazény jsou 12 metrů dlouhé, 7 metrů široké a mají hloubku kolem jednoho metru.  Za léta, kdy v nich odplavaly stovky libereckých žáků, vykazují technické opotřebení, a proto je město postupně obnovuje.

Rada města Liberce se na svém včerejším jednání seznámila se zprávou popisující technický stav školních plaveckých bazénů. Průměrné roční náklady na údržbu bazénu na ZŠ Dobiášova jsou odhadem 100 000 Kč bez DPH, na ZŠ Ještědská 200 000 Kč a na ZŠ Sokolovská jsou náklady na běžné úpravy 40 000 korun ročně.  Všechny bazény jsou v tuto chvíli provozuschopné.

V současné době je zpracovávána analýza využitelnosti jednotlivých školních bazénů. Jakmile bude hotová, začnou se postupně jednotlivé školní bazény podle jejich důležitosti opravovat tak, aby mohly bezproblémově sloužit výuce plavání především školní mládeže.

 

Bod č. 26: Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec (dále jen SR SML) byla schválena zastupitelstvem města dne 13.12. 2007. Její aktualizace byla zastupitelstvem města schválena na jednání zastupitelstva dne 4. 9. 2014. Liberecká radnice tak zpracovala v září roku 2014 zpracovala strategii rozvoje na dalších 6 let. Obsáhlý materiál, o více než 150 stránkách, popisuje cíle, kritická místa a výhody rozvoje vybraných oblastí. Na dokument Strategie rozvoje 2014 až 2020 musí v příštím roce navázat nový plán rozvoje začínající rokem 2021 a platným opět na dalších šest let. Takový dokument popisuje perspektivu dlouhodobého rozvoje a zachycuje dlouhodobé cíle a strategii vlastního rozvoje města.

Přípravné práce na tvorbě SR SML 2021+ začaly v květnu 2019. Rada města nyní schválila postup a harmonogram tvorby Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+, včetně „Manuálu pro tvorbu strategie rozvoje“.

 

Bod č. 27: Podání žádosti o podporu projektu "Navýšení kapacit MŠ Motýlek“

Mateřská škola Motýlek na Broumovské se navýší o jedno oddělení, tedy o dvacet míst, z toho 16 pro děti ve věku 2-3 let. Město Liberec podá v září žádost o dotaci na projekt s názvem Navýšení kapacit MŠ Motýlek, jehož součástí jsou stavební práce. Konkrétně jde o nástavbu 2. nadzemního podlaží, vybavení nového oddělení a úpravu zahrady a doplnění herních prvků. Předpokládaný termín stavebních prací na nástavbě je říjen 2019 až květen 2020. Zahájení úpravy zahrady, včetně doplnění herních prvků, je plánováno od měsíce června až do listopadu roku 2020. Předpokládaný termín ukončení celého projektu je pak stanoven na 28. 2. 2021. Celkové náklady projektu jsou 21 milionů korun, vč. DPH, z toho 16 mil. Kč jsou způsobilé výdaje a 5 mil. Kč nezpůsobilé výdaje. Žádost o dotaci je v rámci výzvy IPRÚ č. 26 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III s vazbou na výzvu č. 59 IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ.

Nastavení cookies