06.11.2019
Jana Kodymová DiS.

Devatenáctá schůze libereckých radních

Devatenáctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 5. listopadu. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

 Bod č. 22/1: Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti "Papírového náměstí" a pozemků u LVT

Významné pozemky v centru má město příležitost znovu nabýt

Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u bývalých LVT je iniciací Kanceláře architektury města (KAM). Rada města záměr směny pozemků ve vlastnictví města se společností SYNER Group, a.s., včera schválila.

Město Liberec usiluje o jednotný architektonický ráz historického centra. Pozemky v dolní části města, v lokalitě „Papírového náměstí“, Lucemburské, Široké a Barvířské ulice, mají strategickou polohu v blízkosti náměstí a výrazně ovlivňují charakter a identitu města.

Jedná se o jednu z nejcennějších lokalit v samém srdci Liberce. Patří mezi základní identitární místa v  krajském městě. Spoluvytváří svých charakterem jedinečnou urbanisticky rostlou strukturu. Žádnou takovou podobnou čtvrť Liberec nemá. Dalo by se s nadsázkou říci, že se jedná o ´pražskou Malou Stranu´ Liberce. Je to území s obrovským geniem loci a potenciálem, jehož kvalitní využití zvýší výrazně atraktivitu centra a města pro všechny obyvatele i turisty,“ popisuje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

Z hlediska koncepčního rozvoje je pro město hlavní prioritou zahušťování města v samém centru. Pro město je strategické vlastnit pozemky v této lokalitě. Pestrá polyfunkčnost, rozmanitost a zahuštění zástavby oživí a přirozeně naváže na pěší obchodní trasy a na jižní terasy, umožňující budoucí rekreaci.

Pozemky a stavby, o které se jedná, vlastní SYNER Group, a.s. Jejich nabytí do vlastnictví je pro statutární město výhodné, protože tím získá důležité pozemky v centru města, kde může jako vlastník přímo ovlivňovat podobu budoucí zástavby a rozvoj dané lokality. Jedná se o plně polyfunkční prostředí z hlediska potřeb města – obchodní, pracovní a kulturní příležitosti. Lokalitu je podle jejího charakteru potřeba zastavovat postupně z hlediska času. To je pro město z ekonomického i urbanistického pohledu jednoznačně výhodné.

Směna se týká pozemků dolního centra města, spolu s dalšími dvěma pozemky u areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT). „Jedná se o důležité pozemky vzhledem k přístupu do Technického muzea Liberec z centra města. V tomto prostoru by ideálně vznikla zóna volnočasových aktivit a také je to prostor pro vybudování plánované blokové tramvajové smyčky. Tedy napojení technického muzea na kolejovou dopravu,“ popisuje Jiří Janďourek.

Zmiňované pozemky o celkové výměře 6935 mby město Liberec rádo směnilo se společností SYNER Group, a.s., za pozemek, které vlastní město. Tím je zastavitelná část pozemku o výměře 24 000 mv katastru Kunratice u Liberce, s doplatkem za cenu podle znaleckého posudku. Cenu pozemků včetně staveb nelze předem odhadnout, bude stanovena na základě znaleckých posudků. Liberečtí radní schválili záměr této směny. Projednávat jej bude Zastupitelstvo města Liberce na zasedání 28. listopadu.

 

Bod č. 31: Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle architektonické koncepční studie odboru KAM

Rada města schválila výběr dodavatele společnost M – PROJEKCE, s.r.o., Hradec Králové, na zhotovení projektové dokumentace na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle architektonické koncepční studie odboru Kanceláře architektury města (KAM). Za vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) město zaplatí 600 tisíc Kč, včetně DPH. Časový horizont zpracování DUR je plánovaný do března 2020.

Podle této koncepční studie se stane ulice Pastýřská novou městskou ulicí, zahrnující bezpečně všechny druhy dopravy, včetně pěší, cyklo a mhd. Součástí studie je i kultivace předprostoru sídla policie České republiky, na pozemcích policie ČR. Nové řešení ulice Pastýřské předložené Kanceláří architektury města (KAM) zmenšuje celou šířku v příčném profilu vůči původnímu návrhu, a tím výrazně zlevňuje celkové náklady na výstavbu a budoucí údržbu. Zároveň doplňuje ulici o stromořadí, a tím přispívá k lepšímu environmentálnímu účinku a klimatu ve městě.

Součástí řešení bude i kvalitní materiálový detail a doplnění ulice o nezbytný stabiliář a mobiliář. Urbanizací území bude umožněna zástavba na vhodných pozemcích v místech původní zástavby, funkční dořešení ulice Voroněžská pro motorovou dopravu, zajišťující možnou obslužnost rezidentů i garáží.

 

Bod č. 32: Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci Liberecká náplavka

Rada města vybrala dodavatele na projektovou dokumentaci „Liberecká náplavka“. Tím je společnost re:architekti studio s.r.o., Praha - Břevnov. Cena za předprojektové práce a průzkumy, soupis prací a dodávek, STS, DUR, DSP, DPS, včetně inženýrské činnosti na fáze DUR a DSP je ve výši 1 985 000 Kč, bez DPH.

Obnovou části liberecké náplavky v dolním centru města a propojením městského projektu s připravovanou revitalizací prostorů kolem Krajského úřadu v Liberci (přípravu a realizaci zajišťuje Liberecký kraj) dojde k synergii a výhodnosti po ekonomické stránce ve spojení obou částí a k vytvoření velmi kvalitního rozsáhlého veřejného prostoru s obrovským estetickým, relaxačním a reprezentativním potenciálem v samotném centru města, s názvem Liberecká náplavka.

Celkově bude upraveno kolem 20 000 m2 zpevněných a parkových ploch a bude vystavěn parkovací dům. Na městských pozemcích se zvýší kapacita parkování v centru bezmála o 35 nových parkovacích stání. Vybudují se dvě nové lávky, které zvýší prostupnost území, a vznikne nové dětské hřiště. Prostor doplní kompletně nový městský mobiliář a nové veřejné osvětlení. Součástí změn budou i nové zastávky tramvaje.

Uskutečnění uceleného projektu Liberecké náplavky podpoří vznik celoměstsky významného veřejného prostoru, který reaguje na už započaté práce Greenet, a pomůže tak vytvořit a doplnit urbanistickou koncepci prostupujících zelených pásů městem a budovanou mezinárodní cyklostezku ODRA - NISA. Součástí obou projektů bude řešení protipovodňových úprav v dolním centru města a odstranění některých negativních sociálních i vizuálních jevů.

 

Bod č 29:  Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2018

Veřejné fórum Zdravého města se konalo v Liberci 25. září 2018 v Lidových sadech. Na základě hlasování přítomných během Fóra a následného ověření anketou, která proběhla od 8. 10. do 9. 11. 2018, bylo v konečné fázi zformulováno 8 nejvýznamnějších problémů/priorit města tak, jak je vidí občané.

Celkem se Veřejného fóra zúčastnilo 50 osob. V následné anketě pak hlasovalo 158 občanů, každý s možností udělit dva hlasy. Celkem bylo v anketě uděleno 314 hlasů (někteří udělili pouze 1 hlas). Diskuse probíhala v těchto šesti tematických oblastech:

· Veřejný prostor a životní prostředí

· Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch

· Školství a sociální služby

· Zdraví a zdravý životní styl

· Ekonomika a rozvoj města

· Doprava a parkování

Z debaty u jednotlivých diskusních stolů (každý se zabýval jednou z výše uvedených oblastí) vyplynuly během Veřejného fóra pro každou oblast dva náměty/problémy k řešení s největší prioritou. Ze všech tematických oblastí dohromady tak vzešlo v první fázi celkem 12 námětů, které postoupily do hlasování. Po projednání s garanty jednotlivých oblastí vznikl seznam priorit. Těmi v Liberci jsou řešení situace s bezdomovci a nepřizpůsobivými obyvateli v centru města, zkrácení doby dopravních uzavírek, rekonstrukce městského plaveckého bazénu, řešení návaznosti cyklostezek, revitalizace liberecké přehrady, zlepšení fungování stavebního úřadu libereckého magistrátu, rekonstrukce amfiteátru a podpora venkovních volnočasových aktivit dětí.

Zprávu z Veřejného fóra Zdravého města 2018 bude projednávat Zastupitelstvo města na svém zasedání 28. listopadu. Veřejné fórum 2019 proběhne ve středu 20. listopadu v Kavárně Pošta od 17 hodin.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 41: Bezpečnost chodců v ulici Puškinova

Na základě opakovaného hromadného podnětu obyvatel ulice Puškinova a přilehlého okolí vyřeší bude město Liberec řešit zvýšenou bezpečnost chodců této lokality, a to zpomalením automobilové dopravy, instalací informativního radaru a vybudováním části  chodníku.

Konkrétně dojde ke snížení dovolené rychlosti na 30 km/h na vybraném úseku, osazení informativního radaru, přípravě stavební úpravy dílčích problematických míst a jejich následné realizaci. Stavební úpravy vyjdou město podle předpokladu na 2, 75 mil. Kč.

 

Bod č. 42: Schválení výsledku VŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro pěší Dobiášova"  

Na Dobiášově ulici vzniknou přechody pro pěší. Práce začnou vytyčením sítí a drobnými úpravami ve druhé polovině listopadu. Hlavní stavební práce se zásahy, které ovlivní průjezdnost komunikace, budou pokračovat na jaře roku 2020. Potrvají sedm týdnů. Rada města včera vybrala zhotovitele, kterým je společnost NISA CREDIT, s.r.o., Liberec, s nabídkovou cenou 2 246 624 Kč bez DPH. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti zejména chodců zklidněním dopravy a zpřehledněním dopravní situace v řešené lokalitě.

Konkrétně je navrženo celkové zúžení komunikace s kombinací úprav přechodů pro pěší – v prvním případě u křižovatky s provedením středového bezpečnostního ostrůvku, ve druhém případě zúžení komunikace na šířku 6,5 metru. Zároveň dojde k úpravě chodníků a tras pro pěší, kde vzhledem k šířkovým úpravám komunikace půjde o jejich rozšíření na úkor zúžení komunikace a jejích jízdních pruhů.

V rámci stavby dojde také k obnově a úpravě osvětlení. Podél komunikace budou stávající svítidla nahrazena novými LED svítidly, odpovídajícími aktuálním požadavkům. U přechodů pro chodce a u schodů po obou stranách vchodu do tunelového podchodu tím pak bude zvýšena hladina osvětlení.

 

Nastavení cookies