05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27.10.2010

USNESENÍ Č. 664/2010 - Realizace projektu rekonstrukce hřiště v Kateřinkách
Rada města po projednání

schvaluje

- realizaci projektu Pionýrské skupiny Františkov, IČ 69292001, se sídlem ul. Jana Švermy 38, Liberec X – Františkov rekonstrukce 
hřiště na p.p.č. 66/1 a p.p.č. 67 v k.ú. Kateřinky u Liberce a to za podmínky, že statutárnímu městu Liberec nevznikají a nevzniknou 
žádné finanční náklady s realizací a udržením tohoto projektu;

- stabilizaci výpůjčního vztahu k pozemkům p. č. 66/1 a p.č. 67 v k.ú. Kateřinky u Liberce pro realizaci tohoto projektu k datu 31. 12. 
2022 (dodatkem ke smlouvě o výpůjčce r.č. 2501/05/0042 uzavřené dne 12.3. 2005 mezi statutárním městem Liberec a Pionýrskou 
skupinou Františkov, IČ 69292001, zastoupenou panem Lukášem Hypšem, se sídlem Jana Švermy 38, Liberec X – Františkov, s podmínkou, 
že pokud nebude projekt realizován k 31. 12. 2012, dojde k tomuto datu k ukončení nájemního vztahu bez dalšího);

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat dodatek smlouvy o výpůjčce r.č. 2501/05/0042.   

USNESENÍ Č. 665/2010 - Výběrové řízení na pojistitele – rozhodnutí zadavatele
Rada města po projednání

schvaluje

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových 
vozidel Statutárního města Liberce“ dle předloženého protokolu o jednání hodnotící komise. Vítězným uchazečem je:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 471 16 617, se sídlem
Templová 747, 110 01 Praha 1  

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

a) potvrdit výsledek výběrového řízení podpisem „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější   
   nabídky“
T.: 31.10.2010

b) uzavřít s vítězným uchazečem pojistnou smlouvu dle předložené nabídky na léta 2011 až 2014                                                                                             
T.:  30.11.2010  

USNESENÍ Č. 666/2010 - Dodatek k nájemní smlouvě se společností SAL s.r.o.
Rada města po projednání

schvaluje

předložený text dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě se společností Sportovní areál Liberec s.r.o. v předloženém znění.
Termín: 15.11.2010

USNESENÍ Č. 667/2010 - Mimořádné přidělení bytů ve vlastnictví SML – bytů v domech zvláštního
určení, prodloužení nájemních smluv v ubytovně nízkého standardu a přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným

Rada města po projednání

schvaluje

1)
Vrátilové Marii, přidělení bytu č. 33 o velikosti 1+0 v domě zvláštního určení v ulici Burianova 1071, Liberec 6
Drbohlavovi Janu, přidělení bytu č. 211 o velikosti 1+kk v domě zvláštního určení v ulici Krejčího 1174, Liberec 6
Tovarové Marii, přidělení bytu č. 56 o velikosti 1+0 v domě zvláštního určení v ulici Burianova 1071, Liberec 6
Smejkalové Stanislavě, přidělení bytu č. 45 o velikosti 1+0 v domě zvláštního určení v ulici Burianova 969, Liberec 6

2)
Vondráčkové Naděždě, prodloužení žádosti o ubytování nízkého standardu o  6 měsíců
Horňákovi Albínu, prodloužení žádosti o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců
Pěkníkové Jeleně, prodloužení žádosti o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců

3)
Venglové Tereze, přidělení bytu č. 303 o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1204, Liberec 30
Perglerové Vieře, přidělení bytu č. 205 o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1204, Liberec 30

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít dodatek ke smlouvě      
s Vondráčkovou Naděždou, Horňákem Albínem a Pěkníkovou Jelenou.
    T:  listopad 2010

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvy 
s Vrátilovou Marií, Drbohlavem Janem, Tovarovou Marií a Smejkalovou Stanislavou
     T: listopad 2010

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy 
s Venglovou Terezou a Perglerovou Vierou
     T: listopad 2010

USNESENÍ Č. 668/2010 - Stanovisko města k trase páteřní cyklotrasy Odra Nisa ve městě Liberci
Rada města po projednání

schvaluje

trasu průchodu cyklotrasy  Odra Nisa na území města Liberec dle předložené studie

a ukládá

- Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, navrhnout její zapracování do koncepce nového 
územního plánu
     T: do 31.12.2011

- Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, respektovat tuto trasu při zadávání dalších 
stupňů projektových dokumentací k jednotlivým úsekům trasy
     T: průběžně

USNESENÍ Č. 669/2010 - Cyklostezka Nisa – Liberec centrum
Rada města po projednání

schvaluje   

- uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě č. OLP/3051/2009 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z 
Grantového programu č. 26 – Podpora rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje
- změnu obsahu technického, časového a finančního rámce projektu

ukládá

1. Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, realizovat smluvní vztah
T: ihned

2. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
a) zajistit dopracování projektové dokumentace
T: 1/2011

b) předložit radě města ke schválení zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby
T: 1/2011

3. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit finanční prostředky v hodnotě 1 mil. Kč v rámci rozpočtu 2011 odboru rozvojových projektů
T: 1/2011

USNESENÍ Č. 670/2010 - Zelené srdce II. etapa  
Rada města po projednání

schvaluje

Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV – registrační číslo žádosti 09/006/2242a/451/000118 uzavřené 
se Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ: 48133981.

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, realizovat smluvní vztah.
T: ihned
                  

USNESENÍ Č. 671/2010 - Stadion U Nisy - opravy    
Rada města po projednání

bere na vědomí

Posouzení technického stavu vybraných částí areálu městského stadionu U Nisy zpracované firmou REAL engineering 
spol. s r.o. v 9/2010

a ukládá

1. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
a) zajistit provedení oprav střechy hlavní tribuny,
T: 12/2010

b) předložit radě města návrh realizace dalších nutných prácí dle Posouzení technického stavu vybraných částí areálu 
městského stadionu U Nisy zpracované firmou REAL engineering spol. s r.o. v 9/2010,
T:  kontrolní 1/2011

c) nárokovat v rozpočtu roku 2011 částku 3 mil. Kč na realizaci dalších nutných prací dle Posouzení technického stavu 
vybraných částí areálu městského stadionu U Nisy zpracované firmou REAL engineering spol. s r.o. v 9/2010
T: 12/2010

2) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit přesun finančních prostředků v hodnotě 550.000,- Kč v rámci již schváleného rozpočtu 2010 odboru rozvojových 
prostředků na provedení oprav střechy hlavní tribuny    
T:ihned

 

USNESENÍ Č. 672/2010 - Zahrada vzpomínek -  schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby
Rada města po projednání

schvaluje

výsledek otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Zahrada vzpomínek“   s pořadím uchazečů:
1.  Gardenline s.r.o., IČ: 27263827, se sídlem: Šeříková 405/13,  Litoměřice
2.  Compag Mladá Boleslav s.r.o., IČ: 47551984, se sídlem: Vančurova 569, Mladá Boleslav

a ukládá

1. Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
předložit k podpisu a následně  zajistit  odeslání  rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  v rámci otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zahrada vzpomínek „  
T: neprodleně

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhodnocením zadávacího řízení na zakázku
„Zahrada vzpomínek„ předložit k podpisu smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
společností  Gardenline  s.r.o., IČ: 27263827    
T: 11/2010 - kontrolní
    
3. v souladu se Směrnicí tajemníka č. 02 T k zadávání veřejných zakázek a sestavování komisí, zajistit výběr technického 
dozoru investora pro realizaci akce Zahrada vzpomínek
T: 02/2011              

USNESENÍ Č. 673/2010 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 10/09/0149 - prokazatelná ztráta pro rok 2011
Rada města po projednání

schvaluje

Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 10/09/0149 – prokazatelná ztráta pro rok 2011 v rozsahu služby odpovídající roku 2010, dle přílohy 
tohoto materiálu

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat příslušný dodatek.

 

USNESENÍ Č. 674/2010 - Schválení vypsání veřejné zakázky - zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku vybavení 
interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, Liberec, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

schvaluje

1) vypsání veřejné zakázky - zjednodušeného podlimitního řízení na  dodávku vybavení interiéru  Mateřské školy, Gagarinova 788/9, 
Liberec, příspěvkové organizace

2) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
  Jmenovaní členové:
  Mgr. Pavel Kalous -  vedoucí odboru školství, kultury a sportu
  Viktor Pokorný - vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
  Markéta Dörflerová, DiS. -  referent odboru právního a veřejných zakázek

 Jmenovaní náhradníci:
  Naďa Burianová -  vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace
  Eva Troszoková - referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
  Mgr. Jan Audy -  vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

3) návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

   ABCD Služby školám, s.r.o., ul. 28. října 94/31, 460 01 Liberec
   SIACITY s.r.o., V Horkách 233/8, 460 07 Liberec
   D.B.O., s.r.o., Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha 3
   Nábytek Jiroušek, Voděradská 2233, 251 01 Říčany
   Ing. Štefan Kubík – ARCUBO, Fr. Šrámka 847, 272 01 Kladno

a ukládá


Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku vybavení interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, 
Liberec, příspěvkové organizace
     Termín: neprodleně

2) předložit radě města ke schválení složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
     Termín: listopad 2010

3) po vyhodnocení výše uvedeného zjednodušeného podlimitního řízení předložit radě města ke schválení výsledek a návrh smlouvy 
o dílo
     Termín: prosinec 2010

4) předložit radě města k projednání a zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání finančních prostředků na dodávku vybavení 
interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, Liberec, příspěvkové organizace z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizace
     Termín: prosinec 2010

 

USNESENÍ Č. 675/2010 - Zimní údržba komunikací ve městě Liberci 2010 - 2011
Rada města po projednání

bere na vědomí

způsob čerpání finančních prostředků na letní a zimní čištění komunikací ve městě Liberci v roce 2010

schvaluje

způsob financování zimní údržby komunikací ve městě Liberci v měsíci listopadu a prosinci roku 2010 formou  
přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci rozpočtu odboru technické správy veřejného 
majetku s cílem doplnění rozpočtové položky   číslo 3745-5169 210480750015 Zimní údržba včetně letního a zimního 
čištění v rámci rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2010 o finanční částku ve výši 5,000.000,- Kč   

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. zajistit v rámci takto stanoveného finančního vykrytí výše uvedené rozpočtové položky provádění zimní údržby 
v měsících listopadu a prosinci roku 2010,
Termín: neprodleně,

2. při nejbližším rozpočtovém opatření, prostřednictvím přesunů volných finančních prostředků mezi jednotlivými 
položkami v rámci rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2010 doplnit rozpočtovou položku 
číslo 3745-5169 210480750015 Zimní údržba včetně letního a zimního čištění o finanční částku ve výši 5,000.000,- Kč,
KT: prosinec 2010

USNESENÍ Č. 676/2010 - Na Ladech – oprava komunikací
Dodatečné práce – JŘBU: Informace o uzavřeném smluvním dokumentu

Rada města po projednání

bere na vědomí

uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ čj. 19/10/0033 na realizaci akce „Oprava komunikací Na Ladech, Perlová a Studničná“.

USNESENÍ Č. 677/2010 - Realizace akcí: Ul. Na Bídě – Cyklostezka a úprava chodníku a Polní ul. – Otočka a zastávka 
autobusů MHD
Rada města po projednání

schvaluje


1. u akce „Ul. Na Bídě – cyklostezka a úprava chodníku“ realizaci popsaných víceprací s důsledkem navýšení stávající celkové 
ceny díla o 409.473,- Kč  na novou celkovou cenu 2,868.926,- Kč včetně DPH,
2. u akce „Polní ul. – otočka a zastávka autobusů MHD“:
- stavební realizaci akce dle navržených změn s důsledkem navýšení stávající celkové ceny díla o 200.000,- Kč na novou celkovou 
cenu díla 2,400.000,- Kč včetně DPH,
- nový termín dokončení díla, a to 30.11.2010            

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. na akci „Ul. Na Bídě – cyklostezka a úprava chodníku“ zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu – dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavebních prací, společností Technické služby města Liberce a.s., dle výše schválených podmínek,
Termín: neprodleně

2. na akci „Polní ul. – otočka a zastávka autobusů MHD“ zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu – dodatku č. 1  ke smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavebních prací společností STRABAG  a.s., dle výše schválených podmínek.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 678/2010 - Návrh na poskytnutí odměny likvidátorovi LVT
Rada města po projednání

schvaluje

předložený návrh na poskytnutí odměny likvidátorovi obchodní společnosti Liberecké výstavní trhy a.s., panu Josefu Škrlíkovi, ve výši 
dle důvodové zprávy

a ukládá


JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny panu Josefu Škrlíkovi ve výplatním termínu 
za měsíc říjen 2010.
T: neprodleně

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Nastavení cookies