05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 3. 2010


USNESENÍ Č. 185/2010 - Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 9,710 mil Kč na akci „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ pro rok 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

informaci o dokončení akce „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ spolufinancované za účasti státního rozpočtu,

souhlasí s

1. přijetím dotace ve výši 9, 710 mil.Kč z Ministerstva financí ČR, Programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na akci „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ na rok 2010,
2. pokynem nastavení rozpočtového limitu poř.č. č.j. 12/25109/2010-122

a ukládá

1. Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora
předložit schválení přijetí dotace ve výši 9, 710 mil.Kč na rok 2010 z  Ministerstva financí ČR, Programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na akci „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ zastupitelstvu města
T: 3/2010

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu

1. zajistit předání a převzetí dokončené akce „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a  stavební do 31. 3. 2010“ v souladu s „rozhodnutím“  
T: kontrolní: 3/2010

2. zajistit závěrečné vyhodnocení akce do 30. 9. 2010 v souladu s rozhodnutím
T: kontrolní 9/2010

 

3. předložit v návrhu rozpočtu města odboru školství, kultury a  sportu vlastní zdroje města ve výši 2,398 mil Kč na rok 2010 z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na realizaci akce  
T: kontrolní 4/2010


USNESENÍ Č. 186/2010 - Výpůjčka mimořádných prostor
Rada města po projednání

schvaluje

výpůjčku nebytových prostorů v budově Valdštejnská 259, Liberec 2 o  výměře 103,20 m2 organizaci Naděje, občanské sdružení, IČ 00570931, se sídlem Praha 5, K Brance 11/19e pro poskytování sociálních služeb podle § 61, Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

a ukládá

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města,
vydat pokyn k uzavření smlouvy o výpůjčce.
T:  březen 2010

USNESENÍ Č. 187/2010 - Sběr elektrozařízení
Rada města po projednání

schvaluje

1. Finanční  a obsahový rámec projektu sběru elektrozařízení.
2. Podání žádosti o dotaci na projekt sběru elektrozařízení z Grantového fondu společnosti Asekol s.r.o.- Program,, Osvěta“

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb
zajistit zpracování a následně podání žádosti o dotaci z Grantového fondu spol. Asekol s.r.o.
     T: 31. 3. 2010

USNESENÍ Č. 188/2010 - Přijetí daru
Rada města po projednání

schvaluje

přijetí daru v hodnotě 59.800,- Kč od společnosti A.P.F. Liberec s.r.o., IČ 25030701, se sídlem Mydlářská 189/3, 46010 Liberec 10, a sice 1 ks motocyklu YAMAHA YQ50 AEROX: VG5SA144000196689

a ukládá

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
    podepsat darovací smlouvu, kterou se do vlastnictví Statutárního města Liberec přijímá dar od
    společnosti A.P.F. Liberec s.r.o.
T: Bezodkladně

2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,
   řádně zařadit majetek darovaný společností A.P.F. Liberec s.r.o. do majetku města
T: Bezodkladně

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Nastavení cookies