18.01.2024
Ing. František Russig

Informace k ohlašování odpadů v roce 2024

Podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 dle ust. § 94 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Informujeme původce odpadů o termínu pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 dle ust. § 95 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Toto hlášení podávají původci odpadů v případě, že v uplynulém kalendářním roce vyprodukovali nebo nakládali s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních znečišťujících organických látek vymezených vyhlášku Ministerstva životního prostředí. V daném případě zasílají do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

Dále informujeme  provozovatele zařízení k nakládání s odpady, s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 k  zákonu č. 541/2020 Sb. bodu 12, a obchodníky s odpady, že jsou povinni zaslat do 28. února následujícího kalendářního roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý kalendářní rok. 

Dále informujeme obce, které jsou povinny zaslat hlášení podle odstavce 1, že zasílají do 28. února následujícího roku hlášení o obecním systému za uplynulý kalendářní rok.

Hlášení podle výše uvedených odstavců se zasílají Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prstředíurčené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Původce odpadu, provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady a obchodník s odpady zasílají hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok podle listů 1 a 2 přílohy č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Původce odpadu podává samostatné hlášení za každou svou provozovnu včetně svého skladu odpadu podle přílohy č. 4 bodu 12 zákona č. 541/2020 Sb.

Provozovatel čistírny odpadních vod a provozovatel zařízení na úpravu kalů zasílá jako součást ročního hlášení údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě podle listu 3 přílohy č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Hlášení o obecním systému je součástí ročního hlášení a zasílá se podle listu 5 přílohy č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Hlášení údajů o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách se zasílá podle listu 6 přílohy č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb. jako součást ročního hlášení. Za odpad perzistentních organických látek podle § 94 odst. 4 a § 95 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. se považují veškeré odpady s obsahem perzistentních organických látek podle přílohy IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady ohlašuje údaje o přijatých polychlorovaných bifenylech jako součást ročního hlášení podle listu 7 přílohy č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Provozovatel zařízení k mechanické úpravě, třídění a dotřídění odpadů s výjimkou zařízení k mechanické úpravě, třídění a dotřídění odpadů stavebních a demoličních odpadů při hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence zasílá jako součást ročního hlášení podrobné údaje z evidence odpadů na vstupu a výstupu z technologie úpravy odpadu v rozsahu podle listu 8 přílohy č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

 

Manuály  a návody pro podávání hlášení jsou dostupné na internetové adrese https://www.ispop.cz/.

Nastavení cookies