08.04.2020

Stavební hluk a COVID-19

COVID-19 svým způsobem zavřel spoustu lidí v jejich domovech a každý se snaží zabavit, jak jen může. Hodně lidí tak dohání resty hektického života – úklid a opravy domova.

Mnozí se tak vrhli do více či méně náročné údržby a úprav bytů a domů, často spojené se stavebními či bouracími pracemi, které stále ještě neumíme provádět bezprašně a hlavně potichu.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci zaznamenala podněty na provádění rekonstrukcí bytů, případně podněty na hlučnost stavebních prací prováděných v blízkosti objektů k bydlení. Vlastní rekonstrukce, případně nová výstavba podléhá povolovacímu procesu podle stavebního zákona, tudíž veškeré podněty byly konzultovány se zástupci místně příslušného stavebního úřadu.

Z hlediska posouzení zdravotních rizik dochází při expozici hluku u osob k rušivým účinkům, které mohou vyvolat mnoho negativních emočních stavů (rozmrzelost, nespokojenost, podrážděnost, pocit nepohody, špatnou náladu, depresi atd.). V běžné populaci se sice vyskytuje až 20 % tolerantních lidí vůči hluku, ale stejný počet, tj. až 20 % lidí, senzitivních.

Vzhledem k situaci, v níž se nacházíme, je nutné brát zřetel nejen na dodržování hygienických limitů, ale rovněž při provádění prací učinit taková opatření, aby osoby, které nemohou opustit byt a vyhnout se nechtěné expozici hluku z prováděné rekonstrukce, měly možnost si od hluku odpočinout. Toho lze docílit například prováděním prací na etapy, střídání hlučných a přípravných prací, pravidelné zařazování období klidu. Apelujeme na to, aby se tyto práce neprováděly v žádném případě v noční době a vhodné je vynechat tyto činnosti o víkendech a svátcích.

Liberecký stavební úřad k tomu doplňuje, že nikdo nechce tyto veskrze pozitivní aktivity zbytečně omezovat, je však třeba mít na paměti, že ostatní sousedé se nyní opravdu nemohou nutnému hluku bránit obvyklým únikem na dovolenou či společenskými a sportovními aktivitami mimo domov a je o to více vhodné se se sousedy dohodnout o režimu provádění prací tak, aby nezbytné obtěžování stavebními aktivitami odpovídalo současným okolnostem.  Upozorňujeme, že toto vyžadují i právní předpisy (např. občanský zákoník či stavební zákon) a některé stanovují i sankce za jejich porušení i v běžné době. Je proto logické, že v nouzovém stavu by případné postihy měly být přísnější. Sankce však nejsou ze strany stavebního úřadu cílem, ale pouze prostředkem k regulaci neúnosné situace.

V této době tak vzrůstá potřeba skutečné funkčnosti domovních samospráv – společenství vlastníků, jehož orgány jsou základním partnerem stavebního úřadu při řešení těchto problémů v bytových domech a úřady by měly řešit jen to, co přes veškeré úsilí není schopno vyřešit společenství vlastníků domu, laicky řečeno společenství by mělo umět předběžně oddělit sousedské spory od skutečného porušování základních povinností a dosáhnout v případě stavebního hluku stanovení rozumných mezí přijatelných pro všechny v domě.

Nastavení cookies