15.03.2023
Karel Horník

Vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2023

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 43/2023 dne 16. 2. 2023 schválilo vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2023 na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec.

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

 

Termín pro podávání žádostí je stanoven na: 27. 3. 2023 - 12. 4. 2023 (do 17:00)

 

Bližší informace k vyhlášení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html 

 

Kontaktní osoba:
Bc. Klára Hvojníková, tel.: 485 244 962
e-mail: hvojnikova.klara@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies