04.01.2024
Markéta Pechová

Místní poplatek ze psů a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – jak správně ohlásit a zaplatit v roce 2024

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje

 • všechny občany - držitele psů, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu nebo kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, na povinnosti v oblasti místního poplatku ze psů v roce 2024. Výše poplatku ze psů pro rok 2024 se nemění, základní roční sazba zůstává na 600,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.500,- Kč. Na sníženou roční sazbu 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč má nárok každý držitel starší 65 let. Poplatek je splatný k 2. dubnu 2024.

Nárok na osvobození od poplatku ze psů má:

 • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek pro zvířata,
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
 • statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené,
 • po dobu jednoho roku držitelé, kteří převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata,
 • držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné osvědčení,
 • držitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců.

 

 • všechny občany, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu, cizince, kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, a všechny občany a právnické osoby vlastnící na území města ve vlastnictví byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, na povinnosti v oblasti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024.

Roční sazba poplatku činí 840,- Kč. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 2. 4. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku. Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo změny vlastnictví je rozhodný stav na konci měsíce. Skutečnosti, ovlivňující výši poplatku, je poplatník nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Nárok na osvobození od poplatku za odpad se vztahuje:

 1. dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, na poplatníky s trvalým pobytem v Liberci, v případě cizinců s pobytem delším 90 dnů, kteří ohlásí, že jsou:
 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,
 2. umístěni do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 4. umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 5. na základě zákona omezeni na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 1. dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 5/2021 na poplatníky platící z důvodu přihlášení na území města, kteří ohlásí, že:
 1. se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku,
 2. mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
 1. dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 5/2021 na osoby, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, pokud jsou současně poplatníkem s trvalým pobytem v Liberci. Je-li však více spoluvlastníků stavby pro rodinnou rekreaci a alespoň jeden z nich není zároveň poplatníkem z důvodu trvalého pobytu v Liberci, osvobození se na tyto poplatníky nevztahuje.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2021 (poplatek za odpad) a Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019 (poplatek ze psů) s odkazem na § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích stanovuje ve prospěch poplatníka lhůtu, v níž je povinen on nebo jeho zástupce ohlásit správci poplatku vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce, a to do 31. března následujícího kalendářního roku.  Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji poplatník nedodrží, mu nárok na osvobození zaniká.

Úplné znění vyhlášek najdete na webových stránkách města www.liberec.cz v sekci Občan - Úřad - Vyhlášky a nařízení. 

S odkazem na výše uvedené skutečnosti vyzývá správce místních poplatků všechny občany města, aby si včas zkontrolovali, zda mají správně uhrazeny místní poplatky za rok 2023 a předchozí, případně prokázali, že splňují některou z podmínek nároku na osvobození.

Nahlásit změny v poplatkové povinnosti  nebo získat konkrétní informace o svém osobním účtu lze elektronicky přes Portál občana https://portal.liberec.cz/ , datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, písemně poštou nebo osobně v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem, bezhotovostním převodem z účtu, pomocí QR kódu po přihlášení na Portál občana, na pobočce České pošty s. p., hotově nebo platební kartou v pokladně v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 4, 5 a 6.

 

Všeobecné dotazy k poplatku je možno směrovat na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo telefonní čísla:

Agenda Psi                                           485 243 243

Agenda Odpady (písm. A – Ja)          485 243 246

Agenda Odpady (písm. Je – Pi)         485 243 227

Agenda Odpady (písm. Pj – Ž)          485 243 226

 

Děkujeme všem občanům za aktivní spolupráci při správě místních poplatků.

Nastavení cookies