24.04.2023

Revitalizace parků a aleje Masarykova v roce 2023

Odbor ekologie a veřejného prostoru zajišťuje od roku 2016 komplexní ošetření a rozvoj parků, parkově upravených ploch, lesoparků a alejí na území statutárního města Liberec, nad rámec běžné údržby, kterou provádí TSML p. o.

Za tuto dobu bylo odborně arboristicky ošetřeno více než 1200 ks stromů na území statutárního města Liberec. V současné době byl např. arboristicky komplexně ošetřen Park Paměti národa na Jablonecké ulici.

V souvislosti s klimatickou změnou dochází k zrychlení zhoršování zdravotního stavu dřevin na území města. Každé takovéto zhoršení zdravotního stavu s sebou nese riziko selhání dřeviny nebo její části a tím ohrožení bezpečnosti na nejexponovanějších plochách zeleně v rámci města.

S tím jak se stav dřevin postupně zhoršuje, dochází ze strany odboru EP ke stále se zvyšujícímu tempu ošetřování dřevin, tak aby byla zachována maximální možná provozní bezpečnost, ale též zabráněno preventivnímu kácení dřevin se zhoršenou biomechanickou vitalitou. Tedy, laicky řečeno, aby byly vzrostlé dřeviny co možná nejdelší dobu zachovány na svém stanovišti a mohly dál plnit svoji ekologickou funkci.

V případě pokácení stromu je sice ve většině případů za kácený strom žadateli uložena povinnost náhradní výsadby, ale pouze zlomek stromů může být vrácen na původní místo, a to například z důvodu uložených inženýrských sítí nebo zamýšlených stavebních záměrů na pozemcích, kde došlo ke kácení. Stromy, které se podaří vrátit na jejich původní místo, se však musí potýkat s nepříznivými podmínkami města (vysoká teplota, zasolení díky zimní údržbě komunikací, nekvalitní zemina, prašnost, nedostatek srážek, atp.) a jejich adaptace na stanoviště je přinejmenším složitá.

Dále nepožívají takové ochrany jako staré stromy (povolení ke kácení nad 80 cm), to se částečně změnilo s novelou zákona 114/1992 Sb. (kácení náhradních výsadeb je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody), ale ani tak není zaručeno, že jim bude dopřáno "dospět".

Na větší část akcí jsou odborem EP ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací úspěšně čerpány dotace v rámci výzev z programu OPŽP.

Statutární město Liberec se dále již od roku 2012 snaží stabilizovat alej lip v ulici Masarykova, v průběhu deseti let byla zpracována celá řada posudků a průzkumů a to včetně návrhu komplexní obnovy.

Odbor EP v průběhu roku 2022 provedl na základě dendrologického průzkumu a výsledků tahových zkoušek provedených na 30 kusech stromů komplexní arboristické ošetření celé aleje.

Třináct stromů muselo být po provedení přístrojového měření odstraněno z důvodu vysokého rizika zlomu nebo vývratu. V roce 2023 budou probíhat další tahové zkoušky na dalších 20 kusech stromů vytipovaných dendrologem.

V březnu 2023 Rada města Liberce také schválila zpracování studie obnovy Masarykovy ulice, její součásti by mělo být nejen dopravní řešení a technická infrastruktura, ale i postupná nebo celková obnova Masarykovy aleje. Není nutné se obávat vykácení celé aleje v horizontu kratším než 5-10 let, ale k dílčím zásahům v již velmi mezernaté aleji bude na základě dalších přístrojových měření docházet pravidelně a nakonec se celkové obnově nevyhneme.

Nastavení cookies