05.09.2023

Doplňkový zdroj vody pro obyvatele Kateřinek

V roce 2019 začalo město Liberec za základě žádosti místních občanů řešit stále se opakující nedostatek pitné vody pro obyvatele v místní části Kateřinky.

Obyvatelé jsou v této oblasti často odkázáni pouze na individuální zdroje zásobování vodou, tedy na vlastní, mnohdy již zastaralé studny, které jsou stále méně spolehlivé a ukazují na aktuální a prohlubující se trend stále větších problémů s kvalitní a bezproblémovou dodávkou pitné vody. Vzhledem k poměrně rozptýlené zástavbě a finanční i organizační náročnosti vybudování klasického vodovodního řadu, byla zvolena varianta  „komunitního“ odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města Liberce. Původně měly být takové zdroje hned dva, nakonec ale byl, kvůli majetkovým poměrům, realizován zdroj pouze jeden a to u ul. Ladova, poblíž tamního hřiště.

Celé akci předcházel hydrogeologický průzkum, následně byl proveden průzkumný vrt pro potvrzení vydatnosti zdroje a kvality vody, přičemž se začalo pracovat na projektu kontejnerové úpravny vody a odběrného místa vody a na procesu povolení celého záměru.

Zároveň byla podána žádost o dotaci do Státního fondu životního prostředí, z Národního programu životního prostředí, výzva č. 2/2018, prioritní oblasti: 1. Voda, podoblast 1.6 Zdroje vody, podporovaná aktivita 1.6.A - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Tato žádost se ukázala jako úspěšná, byla schválena a Liberec získal finanční podporu formou dotace ve výši 1.763.222 Kč.

Vzhledem k poměrně originálnímu a neotřelému řešení dodávky vody byl zhotovitel v otevřeném zadávacím řízení vybrán až napodruhé, kdy byla podepsána smlouva se zhotovitelem, firmou Wero Energy a.s. Realizace vlastních prací probíhala od podzimu 2022 do léta 2023 a celkové náklady nakonec činily 3.339.600 Kč s DPH.

Technologicky se jedná o úpravnu vody a odběrné místo včetně propojovacích výtlaků mezi zdrojem pitné vody (podzemní vrt o hloubce 80 m), úpravnou vody a odběrným místem.  Z vrtu je výtlačným řadem za pomoci čerpadla dopravována surová voda do úpravy vody. Úpravna pitných vod je kontejnerového řešení, kdy technologie je umístěna v zatepleném kontejneru s klimatizací. Upravená voda je akumulována v akumulační nádrži o užitném objemu 8 m3, která je součástí kontejneru. Technologie se skládá z mechanického předčištění tvořeného diskovým filtrem, reakčně-akumulační nádrže s chemickým hospodářstvím a médiové filtrace. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem do odběrného místa, které je vybaveno vstupním systémem na čip. Každý obyvatel místní části Kateřinky, který projevil (nebo projeví) zájem, obdržel čip pro přístup a odběr vody. Množství odebírané vody je omezeno na 120 l na osobu (čip) a den, přičemž kvalita a parametry vody jsou kontrolovány odbornou firmou Photon Water Technology s. r. o. zajišťující i chod celé technologie.

Nastavení cookies