19.05.2017
Karel Horník

Projekt Férové školy v Liberci uspěl a získal dotaci

Radní města odsouhlasili přijetí dotace na projekt "Férové školy v Liberci". Žádosti statutárního města, podané 10. března 2017, výběrová komise řídícího orgánu OPVVV vyhověla.

Do projektu Férové školy se zapojí další 4 partneři a v různých aktivitách všech 22 základních škol, včetně ZUŠ Frýdlantská, 3 speciální školy zřizované Libereckým krajem a Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského. Projekt navazuje na schválený Strategický plán sociálního začleňování a jeho náklady dosahují objemu 27,8 milionu korun. Z toho 95 % rozpočtu projektu, tedy 26 479 046 Kč tvoří poskytnutá dotace a zbylých 5%, tedy 1 393 634 Kč, je výdaj města.

 

Liberec tak díky finanční dotaci pomůže svým základním školám při zavádění tzv. společného vzdělávání, které je ze zákona povinné od 1. 9. 2016. Záměrem projektu je podpora dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, a to především ze sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených lokalit. „Prostřednictvím dvou projektů se nám podařilo na společné vzdělávání do Liberce přinést už 55 miliónů korun, což je naprosto skvělé. V případě projektu Férové školy v Liberci jsme dokonce od poskytovatele získali plnou požadovanou částku a neztratili tak ani korunu. Podařilo se nám tedy alespoň trochu napravit selhání státu, který na obce a školy přenesl nové povinnosti, ale jen velmi ztuha je doprovodil přímými finančními prostředky. Společné vzdělávání přitom chápu jako stejnou příležitost pro všechny děti, jimž zajistíme spravedlivý start do života,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Projekt počítá s několika základními aktivitami v oblasti koordinace aktivit na školách. Tady jde o pozici koordinátora inkluze a metodika asistentů na ZŠ. Dále se projekt soustředí na prevenci školní neúspěšnosti, to znamená zajistit doučování žáků, kariérové poradenství na školách, kluby a kroužky na ZŠ na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje, workshopy pro rodiče žáků ze sociálně vyloučených lokalit, informační a osvětová kampaň apod. „Jednotlivé aktivity umožní školám mezi sebou sdílet jak jednotlivé odborné pracovníky, koordinovat některé činnosti, ale zároveň vzájemně přenášet dobrou praxi. Podstatné je pracovat nejen s žáky, ale také s jejich rodiči, kteří jsou další cílovou skupinou a kteří se v řadě případů staví ke vzdělávání svých dětí netečně. Na druhou stranu musíme umět vysvětlit veřejnosti, proč to všechno děláme a v čem spočívá benefit pro společnost,“ uvedl Ivan Langr.

Partnery projektu jsou spolek EDUCA QUALITY, Člověk v tísni a dále dvě příspěvkové organizace města – DDM Větrník a Komunitní středisko Kontakt. Celkové náklady projektu jsou 27,8 milionu, z toho podíl města je přibližně 1,4 milionu. Projekt by měl být realizován v období od července 2017 do června 2020. Metodicky navazuje na projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, který je zaměřen na mateřské školy a na nějž město získalo se svými partnery 27,5 milionu v roce 2016.

Přijetí dotace a zahájení realizace projektu Férové školy v Liberci ještě projednají zastupitelé na květnovém zasedání.

 

 

Nastavení cookies