05.06.2024
Jana Kodymová DiS.

Dvanácté jednání liberecké městské rady

12. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 4. června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Šárka Prachařová – náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 38: Schválení vypsání veřejné zakázky "Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy II"

Město Liberec znovu vypisuje zadávací řízení na stavební úpravy budovy Kina Varšavy. Nyní zohledňuje úpravu zadávacích podmínek tak, aby se snížilo riziko nezájmu stavebních firem o podání nabídky do veřejné zakázky. Uvedené změny jsou rovněž zohledněny v návrhu smlouvy o dílo.

Moc si přejeme, aby se našel zhotovitel a kino se dočkalo zasloužené rekonstrukce, která ještě více podtrhne jeho historický půvab a vytvoří lepší komfort pro návštěvníky,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Veřejná zakázka je vypsána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, kdy předpokládaná hodnota zakázky je stanovena (jako maximální a nejvýše přípustná) na 61 710 000 Kč včetně DPH.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 22: Jmenování ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská

Rada města jmenovala Mgr. Tomáše Kolafu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

 

Bod č. 23: Jmenování ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku

Rada města jmenovala Mgr. Jarmilu Plachou  na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

 

Bod č. 24: Jmenování ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyku, Liberec, Husova

Rada města jmenovala Mgr. Blanku Reindlovou  na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

 

Bod č. 25: Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Lesní

Rada města jmenovala Ing. Tomáše Řebíčka na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

 

Bod č. 26: Jmenování ředitelky Základní školy, Liberec, Sokolovská

Rada města jmenovala Mgr. Pavlínu Roudnou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

 

Bod č. 27: Jmenování ředitelky Mateřské školy "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská

Rada města jmenovala Bc. Michaelu Kašparovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy "Klubíčko" školy, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

 

Bod č. 28: Jmenování ředitelky Mateřské školy "Beruška", Liberec, Na Pískovně

Rada města jmenovala Ivu Andrlovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy "Beruška" školy, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

 

Bod č. 29: Jmenování ředitelky MŠ Dětská na dobu určitou

V lednu 2024 podala stávající ředitelka MŠ Dětská k 31. 7. 2024 rezignaci. Na základě rezignace bylo vyhlášeno konkurzní řízení, do kterého nebyla podána žádná přihláška. Z tohoto důvodu, do doby jmenování nového ředitele na základě dalšího klasického konkurzního řízení, jmenovala rada města v úterý 4. června Jaroslavu  Vacíkovou  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitelky  Mateřské  školy,  Liberec, Dětská  461,  příspěvková  organizace,  na  dobu  určitou, a  to  od  1.  srpna  2024.

Rada města jmenovala i druhou skupinu ředitelů mateřských a základních škol, kteří vzešli z letošních jarních konkurzů, a respektovala ve všech případech návrh výběrových komisí. Všichni ředitelé zvítězili s přehledem vždy všemi hlasy členů komisí,“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství  a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 46: Vyhodnocení zimní údržby komunikací statutárního města Liberec za zimní období 2023–2024

Technické služby města Liberce jsou jeho příspěvkovou organizací a každoročně radě města předkládají vyhodnocení zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberec.

Zimní období 2023/2024 přineslo náklady ve výši 40 644 653 Kč s DPH. Zimní údržba komunikací v zimním období 2022/2023 stála ve finančním vyjádření 40 357 872 Kč s DPH. V absolutním srovnání byla zimní údržba za období 2023/2024 vyšší o 286 781 Kč, což je nárůst o 0,70 %.

Minulá zima byla jiná než předchozí, začalo sněžit na konci listopadu, potom byla mírnější, ale zase se vrátila ještě v průběhu dubna. Finančně to znamená, že jsme víceméně na stejných nákladech jako v předchozích letech. Věříme, že i následující zima bude podobně přívětivá, byť jsme připraveni i na těžký průběh,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Dokument, se kterým se liberečtí radní detailně seznámili,  obsahuje  základní  statistická  data  spojená  s  finančním  vyčíslením  nákladů vynaložených  na  provádění  zimní  údržby  komunikací,  a  to  včetně  přehledu  pracovních  sil  a mechanizačních prostředků, popisu organizace zimní údržby, přehledu o počtu zásahových dnů včetně sumarizovaného přehledu o povětrnostní situaci a informaci o množství spotřebovaného posypového materiálu.

 

Bod č. 47: Zkapacitnění okružní křižovatky Kunratická

Ředitelství silnic a dálnic, s. p., připravuje realizaci veřejně prospěšné stavby "I/14  Liberec,  zkapacitnění okružní křižovatky Kunratická". V rámci této stavby bude dotčen i majetek statutárního města, a to systém veřejného osvětlení, na němž budou provedeny nezbytné úpravy.

Kruhová křižovatka Kunratice směrem na Jablonec nad Nisou čeká významná modernizace a příprava na nový sjezd směrem k Hrabětické ulici. Tato ´Nová Hrabětická´ je významná nejen pro nový bytový projekt Kunratice, ale i pro dopravní napojení pozemků města,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Konkrétně jde o přeložku rozvodů veřejného osvětlení. V rámci úprav a rozšířeni okružní křižovatky  na stávající silnici I/14H dojde k úpravě rozvodů veřejného osvětlení a na navazujících komunikacích, včetně osazení  10  kusů  nových  svítidel  na  stávajících  stožárech  a  osazení  10  kusů  nových  svítidel  na  nových stožárech,  a  to  podle  projektové  dokumentace  vypracované  společností  ELPRO  LIBEREC,  s.r.o., z listopadu 2023.

 

Bod č. 49: Strategie rozvoje služeb technické bezpečnosti pro IS SML pro roky 2024–2026

Liberecká městská rada schválila strategii rozvoje služeb technické bezpečnosti pro Informační

systém statutárního města Liberec pro roky 2024 – 2026. A zároveň také schválila rezervaci možného navýšení provozních finančních  prostředků  na  úhradu  služeb  technické  bezpečnosti  první úrovně pro Informační systém statutárního města Liberec pro rok 2025 o 8 mil. Kč bez DPH ročně a od roku 2026 o 10,3 mil. Kč bez DPH ročně. Konkrétní hodnoty navýšení budou radě města předkládány následně, podle skutečnosti.

„Bezpečnostní hrozby nové doby, kybernetické a hybridní útoky proti infrastruktuře veřejné správy jsou bohužel reálné. EU přijala sadu nových opatření, které ČR aplikuje do svých zákonů, a z těch pro nás vyplývají povinnosti. Pro město toto bude zajištovat Liberecká IS, a.s.,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Výsledkem novelizace systému kybernetické bezpečnosti Libereckou IS,  a.  s., (LIS) budou zcela nové „Služby technické bezpečnosti  pro  IS  SML“.  Realizací  těchto  služeb  ze  strany  LIS  naplní  statutární město Liberec  své  povinnosti vyplývající z novely Zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti technických opatření.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování,  majetkoprávní záležitosti a sport

Bod č. 3: Návrh na poskytnutí dotací z programů 6.1 a 6.4 dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního fondu statutárního města Liberec pro rok 2024

Město Liberec poskytne dotace z dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního fondu statutárního města Liberec pro rok 2024 v rámci vyhlášeného programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v celkové výši 24 311 783 Kč.  O částku nižší než je maximální možná výše dotace požádalo 23 žadatelů. 82 žadatelů splnilo podmínky vyhlášení, 3 žadatelé byli z hodnocení vyřazeni pro nesplnění podmínek vyhlášení.

V programu 6.4 Podpora  v  oblasti  zabezpečení  provozu  a  údržby  sportovních  zařízení bylo prostřednictvím  systému  GRANTYS  v  termínu  podáno  21  žádostí.  18  žadatelů  splnilo  podmínky vyhlášení,  3  žadatelé  nedodrželi  účel  projektu  a  byli  z  hodnocení  vyřazeni. K rozdělení je navrhováno 670 000 Kč.

Rada města schválila na svém úterním jednání návrh k rozdělení dotací z obou vyhlášených programů jednotlivým žadatelům a nyní návrh projedná zastupitelstvo města.

Jsem velice rád, že město Liberec může takto podpořit pravidelně sportující mládež, která nám to vrací svými úspěchy a potvrzuje se, že město Liberec je opravdu městem sportu. Ohledně programu 6.4, tak se jedná o příspěvek na drobnou údržbu stávajících sportovišť, kde město Liberec přispěje 670 tisíci korunami,“ říká náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 50/1: Zajištění a pořízení sociologického průzkumu pro ověření dat v rámci místní Agendy 21 (MA 21)

Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví 800 respondentů. Cílem  je  ověřit  na reprezentativním vzorku obyvatel stávající data, která město Liberec v roce 2022 a 2023 získalo z anket a veřejných projednání, pořádaných v rámci aktivit MA 21 – veřejné fórum, fórum  zdravých  měst,  fórum  mladých  a participativní  rozpočet, a dále také získat obsáhlejší odpovědi od občanů města na vybrané okruhy témat, která se dotýkají kvality života Liberečanů.

„Aby moderní město rozkvétalo, musí znát potřeby svých obyvatel. Sociologický průzkum nám pomůže identifikovat problémové oblasti, které Liberečany trápí. Získáme detailní vhled do toho, co obyvatelé města skutečně potřebují a chtějí. Dále se průzkum bude zabývat spokojeností s MHD a dopravou ve městě, tříděním odpadů nebo bydlením. Zajímá nás také, jak lidé hodnotí kvalitu komunikace radnice nebo kdo jsou lidé, kteří mají zájem ovlivňovat dění ve městě. Výsledky poslouží jako podklad pro dlouhodobou vizi a prioritizaci cílů, kam se má Liberec ubírat,“ komentuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Zadáním  kvalitativního  sociologického  průzkumu  chce  město  Liberec  prostřednictvím  respektované agentury ověřit relevanci získaných dat a zároveň významně rozšířit okruhy témat i kvalitu a objektivitu odpovědí.  Přípravu  zadání  odbor  externě  konzultoval  s expertem  na  sociologické  průzkumy,  PhDr. Oldřichem Čepelkou. Za průzkum město zaplatí 561 440 Kč s DPH.

 „Do průzkumu se zapojí 800 obyvatel starších 18 let, kteří budou přesně reprezentovat vzorek populace Liberce. Zaměřili jsme se i na to, aby byli rovnoměrně zastoupeni i obyvatelé jednotlivých čtvrtí. Sběr dat bude probíhat v průběhu června a července jak osobně, tak online. Výsledky bychom měli znát v polovině léta,“ uvádí Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

 

 

 

Nastavení cookies