14.02.2024
Jana Kodymová DiS.

Čtvrté jednání liberecké městské rady

4. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 13. února. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Šárka Prachařová – náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 33: Dodatek č. 5 k SoD na provedení stavebních prací v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"

Stavební práce na základní škole Jabloňová v současné době se chýlí ke konci. Práce začaly  na podzim roku 2022. Škola v průběhu necelého jednoho a půl roku prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala rozvody slaboproudu i silnoproudu v celém objektu  školy,  zajištění  bezbariérovosti  mezi  jednotlivými  patry  a pavilony,   modernizaci   dvou stávajících odborných učeben a vznik čtyř nových odborných učeben včetně zázemí pro učitele v nově vybudované nástavbě. Součástí rekonstrukce objektu byla také kompletní výměna podlahových krytin a vnitřních výplní včetně zárubní.

„Je to jedna z libereckých základních škol, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, což vyžadovalo velkou trpělivost od pedagogů, žáků i rodičů. Za tu trpělivost se nyní vracejí do hezkého prostředí a moderních učeben,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Cena za stavební práce je ve výši 104 862 250 Kč, včetně DPH. Projekt "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová" bude předložen ke spolufinancování do ITI v únoru 2024. Předpokládaná výše dotace činí 74 milionů korun.

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 7: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt "Ocenění nejúspěšnějších sportovců okresu Liberec v roce 2023"

Liberečtí radní schválili poskytnutí dotace v celkové výši 20 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z. s., na podporu projektu „Ocenění nejúspěšnějších sportovců okresu Liberec v roce 2023". Účelem projektu je programové, organizační a technické zabezpečení akce, s cílem ocenit sportovní výsledky sportovců.

Liberecká  sportovní  a  tělovýchovná  organizace z.s.,  ve  spolupráci  s  Krajskou  organizací  ČUS Libereckého  kraje,  připravuje  vyhlášení  výsledků  tradiční  ankety  „Nejúspěšnější  sportovci  okresu Liberec  v roce  2023“,  která  se  uskuteční   20.  února  2024 v Kongresovém  centru Babylon v Liberci.

Stejně jako v minulém roce se připojujeme s podporou akce Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec, tentokrát za rok 2023. Vnímáme jako důležité vyzdvihnout výkony těch nejlepších a ocenit je za jejich nasazení a sportovní výkony,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 36: Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v rámci projektu "Lesopark Příkrý vrch – pěstební opatření"

Město Liberec vyhlašuje výběrové řízení na realizaci pěstebních opatření v lesoparku Příkrý vrch v Liberci. Veřejná zakázka na asanační, arboristické práce a výsadbu v lesoparku v Ruprechticích je vypsána v hodnotě 2, 6 mil. bez DPH. 

Zároveň město podá projektovou žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 na projekt "Obnova veřejné sídelní zeleně v Liberci – Lesopark Příkrý vrch. Práce potrvají, podle předpokladu, od srpna do listopadu letošního roku.

V tomto veřejném prostoru bude provedeno postupné kácení stromů, arboristické ošetření stromů včetně likvidace vzniklé dřevní hmoty, instalace vazeb a výsadba stromů včetně následné desetileté péče.

Bod č. 37: Zajištění péče o vybrané přírodně cenné pozemky v lokalitě Vesecké údolí z důvodu podpory biodiverzity

Liberečtí radní schválili žádost spolku Čmelák – Společnost přátel přírody, z. s., týkající se realizace aktivit na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberce , které povedou k podpoře biodiverzity v lokalitě Vesecké údolí. Pro podporu druhové diverzity botanicky i zoologicky významného území je třeba pravidelná péče a uvedené činnosti mají na lokalitu pozitivní vliv. Cílem je omezení sukcese a aktivní management v dané lokalitě zamezující např. zarůstání pozemků nálety, podpora mokřadních, vlhkomilných, rašelinných, chráněných druhů rostlin.

Práce na pozemcích města bude provádět Čmelák - Společnost přátel přírody, z.s. Jedná se zejména o bezúplatné zajištění kosení a úklidu biomasy, vytvoření místa pro kompost, příp. vyřezání části náletů za účelem zlepšení podmínek pro daný biotop a chráněné druhy rostlin a živočichů po dobu 5 let, tedy do 31. 12. 2029.

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 24: Poskytnutí individuální dotace TUL

Rada města Liberce vyhověla žádosti  Technické  univerzity  v  Liberci  na  poskytnutí  individuální  dotace  ve  výši  125 000Kč  na realizaci programu "Trenéři ve škole v Liberci 2024".

Již třetím rokem bylo možné na vybraných základních školách v Liberci zaznamenat program Trenéři ve škole, který koordinuje Katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pod záštitou statutárního města Liberec. 

Tento unikátní koncept spojuje trenéry z libereckých sportovních klubů s výukou tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. „Hlavní myšlenkou programu je především podpora tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku. Toto období je stěžejní nejen pro rozvoj pohybových schopností a dovedností, ale zejména pro budování pozitivního vztahu k pohybu obecně,“ říká vedoucí výše uvedené katedry a garant projektu pro Liberec Lukáš Rubín. 

Trenéři ze sportovních klubů se snaží v rámci hodin tělesné výchovy představit daný sport nejen dětem, ale i učitelkám a učitelům, které by měly být do výuky aktivně zapojeny.

Působení trenérů v rámci výuky tělesné výchovy je výhodné z mnoha důvodů. Dětem je mnohdy představen sport, který by si v běžné výuce nevyzkoušely, a pro paní učitelku či učitele by měla být hodina trenéra inspirací a možná i ukázkou trochu odlišného přístupu k výuce,“ popisuje liberecká koordinátorka programu Lenka Knopová, rovněž pracovnice z Katedry tělesné výchovy a sportu.

V minulém roce se nám podařilo úspěšně zapojit do programu i studentky a studenty studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Zatím pouze náslechovou formou, ale i to je pro budoucí učitelky a učitele velice přínosné,“ doplňuje Lenka Knopová.

Od roku 2021 již proběhlo pět pololetních výukových etap, ve kterých se postupně zapojilo 10 libereckých základních škol (ZŠ 5. května, ZŠ Broumovská, ZŠ Dobiášova, ZŠ Ještědská, ZŠ náměstí Míru, ZŠ Oblačná, ZŠ a MŠ Ostašov, ZŠ Sokolovská, ZŠ Švermova a ZŠ U Soudu) a 11 sportovních klubů (AC Slovan Liberec, FBC Liberec, FC Slovan Liberec, Golf Club Ypsilon, HC Bílí Tygři Liberec, Karate Gryf Liberec, Rugby club Liberec, SG Liberec, SKST Liberec, ŠERM Liberec a Taneční škola Jana Kohouta). 

Letos program vstoupí do pomyslné druhé poloviny alespoň z hlediska seznamu základních škol zřizovaných statutárním městem. Nově se do programu zapojí ZŠ Vrchlického a Barvířská.

Děkujeme za zapojení nejen trenérům a sportovním klubům, ale především statutárnímu městu Liberec za dlouhodobou podporu, bez které by projekt nemohl fungovat. Do budoucna doufáme v postupné zapojení všech ostatních libereckých základních škol a v navázání spolupráce s dalšími sportovními kluby. 

V roce 2024 je do programu zapojeno tedy těchto 6 škol:

·Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace

·Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace

·Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace

·Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace

·Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

·Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Odvolání ředitele TSML, p.o., a vypsání nového výběrového řízení

Rada města na svém zasedání odvolala ředitele společnosti TSML, p.o., Ing. Petera Kračuna. Řízením společnosti je pověřen Petr Syrový, současný vedoucí oddělení pro informační soustavu a controlling. Rada města zároveň schválila vypsání výběrového řízení na nového ředitele. Původnímu řediteli neskončil pracovní poměr a pro společnost bude pracovat dál.

 „Rada města k odvolání přistoupila sice ´bez udání důvodu´, ale na základě projednání závěrů z veřejnosprávní kontroly. Důvodem nebyla nespokojenost s prací v technických službách. Vybírat nového ředitele budeme v měsících dubnu a květnu tak, aby od začátku června mohl zahájit práci. Předchozímu řediteli děkuji za čtyřletou spolupráci,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Bod č. 40: Rozvoj Portálu občana – schválení záměru

Interaktivní  komunikační  platforma  pro  občany  Liberce –„Portál  občana“  je  součástí  moderního způsobu řízení města Liberec, portál je dostupný na www.portal.liberec.cz. Rada města schválila záměr a s ním také předpokládané finanční náklady rozvoje této interaktivní komunikační platformy. Konkrétní  návrh  na  rozvoj,  včetně harmonogramu, interaktivní komunikační platformy pro občany předloží libereckým radním odbor vnitřních věcí libereckého magistrátu  do konce srpna letošního roku.

Jedním z přínosů interaktivního portálu je omezení fyzických návštěv na úřadu a úspora času na straně občanů i úřadu při vyřizování požadavků občanů. Smyslem realizace interaktivního portálu je vytvořit lepší podmínky pro komunikaci úřadu s občany/podnikateli a zefektivnit jeho fungování s vazbou na vnitřní IS SML. „Portál občana“ byl uveden do produktivního provozu v červenci 2022.

Portál občana je dnes naší nejúspěšnější vnější aplikací pro občany našeho města. Lidé si mohou z pohodlí domova vyřídit vše, co potřebují. Díky ověřené identitě portál ví, o koho jde, a proto ukazuje aktuální platby, podání a atd. Díky modelovým situacím člověk hladce propluje běžnou agendou. Aby byl portál ještě lepší, chceme jej doplnit například o chytré vyhledávání, integrovat nově správu hřbitovů a agendu pohřebnictví, plus třeba i zábory veřejných prostranství,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Platforma  „Portál  občana“  je  ICT  službou  pro  město  Liberec – poskytování  SW  produktu – interaktivního portálu pro občany města Liberec s možností on-line informací a konkrétních služeb poskytovaných občanovi vůči úřadu. Tento portál je integrován s řadou dalších již existujících ICT služeb provozovaných v rámci informačního systému statutárního města Liberec (IS SML).

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bod č. 26: Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2024

Město Liberec vyhlašuje pro letošní rok  3 programy dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML, v celkové výši 1 095 000 Kč. Předkladatelé mohou podávat žádosti o dotaci v termínu od 2. do 16. dubna 2024. Podrobněji na webu: https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/fond-zdravi-statutarniho-mesta-liberec.html

Jde o programy:

4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu v minimální výši 650 000 Kč

4.2. Primární prevence rizikových jevů, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu v minimální výši 145 000 Kč

4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu v minimální výši 300 000 Kč.

„Tento dotační titul je určen i pro organizace, které nejsou poskytovateli sociálních služeb, ale jejich činnost s nimi úzce souvisí nebo na ně navazuje. Jedná se například o organizace, které pečují o osoby s onkologickým onemocněním,  s roztroušenou sklerózou nebo se věnují pečujícím osobám.  Ať už jde o péči o děti, osoby s handicapy či seniory. Žádosti bude možné podávat od 2. do 16. dubna do 17 hodin, rozdělovat budeme přes milion korun,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Vyhlášení dotačních programů z Fondu zdraví a prevence bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém zasedání ve čtvrtek 22. února.

Bod č. 27: Aktualizace Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb a vyhlášení výzvy na rok 2024

Rada města Liberce schválila aktualizovaná Pravidla pro poskytování  dotací  z  rozpočtu  statutárního  města  Liberec  na  podporu  financování  sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o  dotaci  na rok 2024.

„Jedná o pravidelnou podporu poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují své služby na území města Liberce. Stejně jako v minulém roce je vyhlášen jeden program pro  všechny  sociální  služby s maximální výší poskytnuté dotace 450 000 Kč. Žádosti bude možné podávat od 2. do 16. dubna do 17 hodin, rozdělovat pak budeme 12 milionů korun,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 42: Zpráva z Veřejného fóra 2023

Veřejné fórum Zdravého města je jednou z klíčových metod zapojování veřejnosti do rozhodování. V Liberci  se  4. října 2023 uskutečnilo v pořadí šesté fórum v Kavárně Pošta. Ze setkání vzešly podněty občanů, které byly následně ověřeny anketou. Na základě hlasování vyplynulo 10 témat, kterými se bude vedení města zabývat. Zprávu z Veřejného fóra 2023 budou projednávat liberečtí zastupitelé na svém únorovém zasedání.

„Je velmi důležité sbírat zpětnou vazbu od občanů. Veřejné fórum je jednou z cest, jak dát Liberečanům prostor se vyjádřit, zjistit co je pálí a co by se mělo ve městě zlepšit. Nově jsme zavedli podobné fórum pro žáky a studenty, aby se mohla vyjádřit i mladá generace. Hodláme jít však ještě více do hloubky a plánujeme sociologický průzkum,“ komentuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

 

TOP 10 témat:

  • Zklidnění historického centra od automobilové dopravy
  • Zajištění bezpečnosti tras pro cyklisty, zejména podél dopravně zatížených komunikací
  • Nerozšiřování Ski areálu Ještěd
  • Řešení nedostatku lékařů v Liberci pomocí náborových podmínek (byty, náborové příspěvky)
  • Revitalizace brownfieldů v majetku města
  • Otevření školních hřišť pro veřejnost
  • Pobytové zařízení pro nízkopříjmové osoby, nemohoucí a seniory
  • Po celé ulici Hejnické přechody pro chodce, na každé autobusové zastávce
  • Rozšíření městských bytů i bezbariérových
  • Kvalitní volný čas pro mládež street work

 

Veřejné fórum 2023 – výsledky hlasování

Veřejné fórum

Anketa

Ověřeno?

Finální výsledky hlasování  (10 priorit)

Tematický okruh

Priorita

Počet hlasů

Pořadí

Počet hlasů

Pořadí

ANO/NE

Pořadí podnětů

Celkový součet hlasů

Životní prostředí a veřejný prostor

Zklidnění historického centra od automobilové dopravy

19

1.

304

1.

ANO

1.

323

Doprava a parkování

Zajištění bezpečnosti tras pro cyklisty, zejména podél dopravně zatížených komunikací

11

4.

297

2.

ANO

2.

308

Klimatický stůl

Nerozšiřování Ski areálu Ještěd

13

3.

281

4.

ANO

3.

294

Zdraví a zdravý životní styl

Řešení nedostatku lékařů v Liberci pomocí náborových podmínek (byty, náborové příspěvky)

7

5. -7.

283

3.

ANO

4.

290

Ekonomika a rozvoj města

Revitalizace brownfieldů v majetku města

6

8..

155

5.

ANO

5.

161

Zdraví a zdravý životní styl

Otevření školních hřišť pro veřejnost

4

10.

118

6.

ANO

6.

122

Sociální služby a bytová politika

Pobytové zařízení pro nízkopříjmové osoby, nemohoucí a seniory

2

11. – 12.

109

7.

ANO

7.

111

Doprava a parkování

Po celé ulici Hejnické přechody pro chodce, na každé autobusové zastávce

2

11. – 12.

98

8.

ANO

8.

100

Sociální služby a bytová politika

Rozšíření městských bytů i bezbariérových

7

5. -7.

72

9. - 10. 

ANO

9.

79

Kultura, volný čas a cestovní ruch

Kvalitní volný čas pro mládež street work

1

13. – 14.

72

9. -10.

ANO

10.

73

Klimatický stůl

Komunitní energetika OZE

16

2.

56

12

NE

11.

72

Ekonomika a

 rozvoj města

Navýšení rozpočtového určení daní

1

13. – 14.

68

11.

NE

12.

69

Životní prostředí a veřejný prostor

Kvalitní údržba zeleně od TSML (například U Opatrovny)

7

5. - 7.

43

13.

NE

13.

50

Kultura, volný čas a cestovní ruch

Legální plochy pro street art

5

9.

39

14.

NE

14.

44

 

 

Bod č. 201: Zpráva z Mladého fóra 2023

Město Liberec ve spolupráci s libereckými základními školami a Národní sítí Zdravých měst ČR připravilo ve středu 1. 11. 2023 vůbec první „Mladé fórum“, v Kavárně Pošta v Liberci. Smyslem celé akce bylo nabídnout mládeži ve městě možnost vyjádřit se k budoucímu rozvoji Liberce.

Cílem tohoto setkání bylo vytipovat „Desatero problémů města z pohledu liberecké mládeže“. Své zástupce zde mělo celkem patnáct libereckých základních škol. Společné diskuse se účastnilo 48 žáků.

 

Výsledky z Mladého fóra 2023:

10 podnětů:

Zajištění bezpečnosti ve Fügnerově ulici v nočních hodinách

Zamezení dostupnosti návykových látek dětem 

Obnovení lanovky na Ještěd

Zřízení dalších hřišť a parků kolem základních škol a v blízkosti centra města

Využití solárních panelů na městských budovách, parkovištích a využití dešťové vody

Vytvoření městských bytů pro matky samoživitelky

Zlepšování ZOO Liberec a jejího okolí

Vysázení zeleně u bývalé Textilany – stromy, zelené pásy

Zajištění většího množství recyklačních nádob v centru města 

Zajištění oplocení a čistoty parků, například v Okružní ulici

 

Mladé fórum 2023 – výsledky hlasování

Mladé fórum

Anketa

Finální výsledky hlasování  (10 priorit)

Tematický okruh

Priorita

Počet hlasů

Pořadí

Počet hlasů

Pořadí

Pořadí podnětů

Celkový součet hlasů

Doprava a bezpečnost

Zajištění bezpečnosti ve Fügnerově ulici v nočních hodinách

33

1.

187

1.

1.

220

Sociální prostředí a bydlení 

Zamezení dostupnosti návykových látek dětem 

28

2.

110

2.

2.

138

Doprava a bezpečnost

Obnovení lanovky na Ještěd

1

8.

69

3.

3.

70

Školství, kultura, volný čas a cestovní ruch

Zřízení dalších hřišť a parků kolem základních škol a v blízkosti centra města

7

5. -6.

54

4.

4.

61

Životní prostředí a veřejný prostor

Využití solárních panelů na městských budovách, parkovištích a využití dešťové vody

7

5. - 6.

45

5.

5.

52

Sociální prostředí a bydlení 

Vytvoření městských bytů pro matky samoživitelky

10

4.

32

6.

6.

42

Školství, kultura, volný čas a cestovní ruch

Zlepšování ZOO Liberec a jejího okolí

0

9. – 10.

41

7.

7.

41

Klimatický stůl

Vysázení zeleně u bývalé Textilany – stromy, zelené pásy

0

9. -10.

26

8.

8. - 9.

26

Klimatický stůl

Zajištění většího množství recyklačních nádob v centru města 

12

3.

14

9.

8. - 9.

26

Životní prostředí a veřejný prostor

Zajištění oplocení a čistoty parků, například v Okružní ulici

1

7.

14

10.

10.

15

 

Nastavení cookies