Podklady pro 2. ZM - 27. 2. 2014

Změny v podkladech:
20. 2. - v bodu č. 15 byla změněna str. 26
21. 2. - materiál u bodu č. 8 a 9 vyměněny za čitelnější provedení
25. 2. - materiál u bodu č. 32, 33, Informace č. IV

Body k zařazení na program:

29a. - Vstup SML do Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje

 

Program

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 2014 – 2018
4. Odsouhlasení Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant pro rok 2014-2015 - staženo
5. Žádost o uzavření dohody o splátkách se spolkem „Liberecké fórum“
6. Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
7. Zrušení předkupního práva – MCU Koloseum, o. p. s.
8. Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ – uzavření darovací smlouvy
9. Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího ochranné optotrubky pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ – uzavření darovací smlouvy
10. Dětské dopravní hřiště v Liberci – záměr bezúplatného převodu
Stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu Zhořelecká 147/38
Sdělení pana Vladimíra Mastníka, člena Rady Libereckého kraje ze dne 19. 12. 2013
11. Prodej pozemku
12. Záměr prodeje pozemků
13. Úprava ceny pozemku s budovou, včetně pozemku souvisejícího – výběrové řízení
14. Opakovaná úprava cen pozemků s budovami, včetně pozemků souvisejících – výběrová řízení
15. Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102
16. Směnečný program dle nabídky České spořitelny, a. s.
17. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. – Dodatek č. 4
18. Přijetí dotace na projekt „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním městě Liberec“
19. Předfinancování projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“
20. Návrh rozpočtového opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 2014
21. Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014
22. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2014-2018
23. Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy – činnost Jednotného kontaktního místa
24. Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekty dle žádostí o dotaci na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013 uplatněných v rámci dotačního titulu č. 2
25. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
26. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ na realizaci projektu „Cyklostezka Odra/Nisa – doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“
27. Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2013
28. MFRB – návrh na úpravu čl. II Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7003/06/0217
29. Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014
30. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou – založení přípravného týmu, Memorandum o spolupráci na přípravě a jmenování manažera IPRÚ
31. Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - staženo
32. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. x/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
33. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. y/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
34. Další postup regulace hazardu na území města
35. Formální úprava schválených pravidel a formuláře žádosti o poskytnutí dotace u jmenovaných účelových fondů statutárního města Liberec
36. Odvolání a jmenování člena správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec
37. Návrh na snížení počtu členů ve Výboru pro rozvoj a územní plánování - staženo
38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 30. 1. 2014
39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení rady města za leden 2014
II. Informace - Odsouhlasení dodatku č. I - spolupráce Městské policie Liberec a obce Frýdlant
III. Informace - Aktualizace strategie rozvoje SML
IV. Informace - oblastní galerie

Nastavení cookies