04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 29.03.2012

Program 3. zasedání ZM
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
1a. - Omezení délky jednání 3. ZM
2. Diskuse občanů
3. Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 2012 – 2016
4. Změna členů ve finančním a kontrolním výboru
5. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011
6. Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o. v souvislosti s ukončením stávajícího způsobu jeho poskytování k 30. 6. 2011
7. Návrh Memoranda o spolupráci s partnerským městem Žitava
8. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
8a. - Rekonstrukce a dostavba MŠ Čtyřlístek - ul. Věkova
9. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberce v roce 2011
10. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu SML za rok 2011
11. Program regenerace městské památkové zóny pro období let 2012 – 2014, 5. aktualizace
12. Podnět na pořízení 68. změny Územního plánu města Liberec – úprava textové části územního plánu
13. Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2011
14. Majetkoprávní operace
15. Prodej obsazených bytových jednotek formou výběrového řízení s předností nájemce
16. Prodej volných bytových jednotek formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění
17. Směna pozemku p. č. 2593/2 v k. ú. Liberec za pozemek p. č. 159/1 v k. ú. Kunratice u Liberce
18. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací - staženo z programu zasedání
19. Revitalizace Soukenného náměstí – realizace stavby - staženo z programu zasedání
20. Plánovací smlouva – Horská – „Slunný palouk“
21. Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA, Machnín – Chrastava, úsek 0,000 – 0,771“
22. Povodňové škody na komunikacích
23. Prodloužení termínu platnosti Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Liberec
24. MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice
25. REAL SPACE, s. r. o. – žádost o úpravu smluvních podmínek
26. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na projekt „Parky Lidové sady I“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
27. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2011
28. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2011
29. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady
29a. Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s.
30. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23. února 2012
31. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace - využití areálu Lesního koupaliště
II. Informace - roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice
III. Informace - o činnosti kontrolního výboru za I. Q. 2012
IV. Informace - plnění usnesení RM za únor 2012
V. Informace - o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování

Nastavení cookies