04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 26.04.2012

Program ZM
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní M. Budské
4. Nové názvy ulic 3/2012
4a.
Pověření člena zastupitelstva k činnostem zástupce SML dle zákona o rodině (oddávání)
5. Přijetí daru
Technologie světelné signalizace ul. České mládeže

6. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ na realizaci projektu „Oslavy Ještědu 2012“
6a. Personální změny ve výboru pro rozvoj a územní plánování
7. Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2012
8. Návrh správní rady Sportovního fondu Statutárního města Liberec na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v 1. kole roku 2012 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a ve 2. kole roku 2012 na pravidelnou sportovní činnost
9. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2011
10. Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Karlinky Severočeské vodárenské společnosti, a. s.
11. Majetkoprávní operace
12. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2012
13. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2012
14. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem finanční ČR
15. Projednání žádosti právnické osoby REFLECTA Facility, s. r. o., IČ 27918068, se sídlem Vinohradská 1233/22, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, o rozšíření přílohy OZV č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje o adresu: „Sousedská 599, Liberec XI – Růžodol I“
16. Doporučení k rozdělení prostředků z odvodu loterií a podobných her nad rámcem schváleného rozpočtu SML
16a. Návrh ZPL - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 6/2011, o stanovení obecně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
17. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
18. Využití areálu Lesního koupaliště
19. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací
20. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2012
21. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, s. r. o.
22. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
23. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s. - materiál bude stažen z programu
24. Rozdělení 52. změny Územního plánu města Liberec
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. března 2012
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies