04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 17. 12. 2009

Program jednání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

4. Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů

5. Výstavba 254 b. j., Zelené Údolí 254, Liberec 2009 - prodej vodohospodářského díla SVS, a. s.

6. MFRB - vyhodnocení roku 2009

7. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2011 - 2014

8. Návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2009

9. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2010 a  návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2010

10. Daň z přidané hodnoty na vstupu

11. Ukončení procesu pořízování 33. změny územního plánu města Liberec

12. Ukončení procesu pořizování 54. změny územního plánu města Liberec

13. Zadání 52. změny územního plánu města Liberec

14. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

15. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

16. Pořízení cisternové automobilové stříkačky - CAS pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec - Růžodol; přijetí účelové dotace od MVČR a schválení výše vlastního podílu SML

17. Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko - přijetí dotace

18. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na I. pololetí 2010

19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26. listopadu 2009

20. Informace, podněty a dotazy zastupitelů

I. Vyjádření pana Milana hofmana ke koupi panelového domu v Šimáčkově ulici

Nastavení cookies