23.09.2014
Jan Král

Přehled nejdůležitějších oprav komunikací v jednotlivých městských částech

Přinášíme přehled nejdůležitějších oprav komunikací v jednotlivých částech města, provedených v tomto volebním období, a současně také těch, které jsou rozpracovány, anebo případně jen naplánovány pro další volební období a budoucí politickou reprezentaci města. Tedy těch, které připravilo už nynější vedení města.

Město Liberec současně připravilo interaktivní mapu města s vyznačenými městskými částmi, kde budou zakresleny plánované opravy: www.liberec.cz/opravy

„Občané zde názorně uvidí, jaké opravy v jejich čtvrti město chystá,“ upřesnila primátorka města Martina Rosenbergová. „Mapku nyní spouštíme ve zkušebním provozu a postupně ji budeme doplňovat. Chceme tak vyjít vstříc občanům, zlepšit jejich informovanost. Lidé také budou moci podávat připomínky k jednotlivým opravám,“ dodala.

PŘEHLED OPRAV, CO BYLO A CO BUDE

V sumarizaci prací v uvedených částech města je vynechána běžná údržba, výtluky, odvodnění kaverny, opravy krytů a podobně. Tyto práce však leckde znamenaly v posledních letech odčerpání až několika milionů korun z rozpočtu v každé městské části.

KUNRATICKÁ – SÍDLIŠTĚ:

Opravy komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury a jiné opravy
V roce 2013 proběhla oprava schodišť v lokalitě Sněhurčina v hodnotě 1,2 mil. Kč. V roce 2014 byla zahájena oprava schodišť v sídlišti Kunratická v hodnotě 1,25 mil. Kč.

Oprava komunikací na další období
V období 2015-2016 by měla proběhnout celoplošná oprava komunikace Sněhurčina. V období 2016 – 2017 se plánuje zřízení chodníku pro pěší na silnici Kunratická od Ječné s úpravou křižovatky Kunratická x Hrubínova.

RUPRECHTICE:

Opravy komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury a jiné opravy
V roce 211 byla provedena oprava krytů komunikace Příkrý vrch v celkové hodnotě 663 000,- Kč.
V roce 2013 byla provedena oprava chodníků za obytným blokem „hokejka“ v hodnotě cca 2,3 mil. Kč, oprava povrchu komunikace Legií v hodnotě 0,6 mil. Kč, oprava komunikace Jedlová v hodnotě 2 mil. Kč.

Oprava komunikací na další období
V roce 2015 - 2016 by mělo dojít k rekonstrukci části komunikace Nezamyslova.
Komunikace v lokalitě Kotkova, Jeseniova Strmá by měly dle předpokladu projít celoplošnou opravou v období 2016-2017.
Současně v následujících letech se připraví úprava stávajícího Ruprechtického náměstí včetně úpravy ploch veřejné zeleně, doplnění chodníků a bezpečných přechodů pro chodce ze strany komunikace U pramenů.

FRANTIŠKOV:

Opravy komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury a jiné opravy
V roce 2012 a 2013 proběhla oprava části komunikace U Podjezdu vybudováním opěrných zdí podél vodoteče v celkové hodnotě 471 000,- Kč.

V roce 2014 se provádí kompletní rekonstrukce komunikací včetně inženýrských sítí Zlínská v hodnotě 3 mil. Kč a Jugoslávská v hodnotě 3,2 mil. Kč.

Oprava komunikací na další období
V roce 2016 -2017 by mělo dojít k opravě komunikace Uralská v rámci sdružených investice po rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Na období 2017-2018 se předpokládá oprava komunikací Jáchymovská a Nová po výměně inženýrských sítí.

DOUBÍ:

Opravy komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury a jiné opravy
V roce 2013 a 2014 se provádí oprava krytů komunikace Proletářské po opravě vodovodu v celkové hodnotě 10 mil. Kč. V roce 2014 se provádí plošná oprava propustku v Mařanově ul. v hodnotě 180 tis. Kč a oprava komunikace Sportovní.

Oprava komunikací na další období
Výhledově se počítá s opravou komunikací ve vnitrobloku sídliště Mařanova včetně komunikace Mařanova.

DOLNÍ HANYCHOV – OKOLÍ HORIZONTU:

Opravy komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury a jiné opravy
V roce 2013 byla provedena oprava části krytů vozovky a chodníků na sídlišti Gagarinova v celkové hodnotě 1.249.932,- Kč. Rovněž byla v roce 2013 provedena celoplošná oprava části komunikace Puškinova a to včetně zřízení chodníku.

V roce 2014 bude pokračovat oprava komunikací na další části Gagarinova sídliště v hodnotě zhruba 4.500.000,- Kč, dále bude provedena oprava lávky pro pěší v ulici Kubelíkova přes železniční trať spočívající ve výměně dřevěné části mostovky.

Oprava komunikací na další období
Pokračování opravy povrchů komunikací a chodníků na sídlišti Gagarinova. Oprava komunikace Kubelíkova v úseku od ul. Ještědská po most přes železniční trať a to včetně výměny inženýrských sítí by měla dle předpokladu proběhnout v roce 2015.

V roce 2015 by měla pokračovat celoplošná oprava zbývajícího úseku komunikace Puškinova. Oprava další část ul. Kubelíkova a ul. Uralská by měly být opraveny včetně výměny inženýrských sítí v roce 2016. V roce 2016 - 2017 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace Volgogradská, a to včetně výměny inženýrských sítí.

BROUMOVSKÁ - SÍDLIŠTĚ:

Opravy komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury a jiné opravy
V roce 2012 bylo provedeno rozšíření vozovky Plátenické ul. v části Broumovská – Mikulášská včetně obnovy chodníku v hodnotě 0,8 mil. Kč. V roce 2012 byly provedeny opravy chodníků a schodišť v lokalitě Vlnařská, Sametová v hodnotě 1,1 mil Kč. V roce 2013 byla provedena oprava schodišť v ul Sametová a Vlnařská v hodnotě 0,55 mil. Kč.

V roce 2014 byla provedena oprava komunikace, včetně zálivů MHD ul. Broumovské, v úseku od Jablonecké ul. po Krejčího v hodnotě 2,5 mil. Kč. V roce 2014 se bude realizovat rovněž oprava chodníků v ulici Sametová v hodnotě 1,6 mil. Kč.

Oprava komunikací na další období
Komunikace Klicperova, Svatoplukova - obnova krytů komunikací po rekonstrukce vodovodu a kanalizace je připravena na realizaci v roce 2015 v hodnotě cca 13,5 mil Kč. Komunikace Broumovská v úseku od ul. Krejčího po Plátenickou - obnova krytů komunikací po rekonstrukce vodovodu a kanalizace je plánována na rok 2016 v hodnotě cca 3,5 mil Kč.

Současně je plánováno zahájení celkové revitalizace sídliště Broumovská s cílem opravit komunikace, zvýšit počet parkovacích stání, opravy kontejnerových stání, regenerace veřejných prostranství v sídlišti, a to včetně ploch veřejné zeleně.

RŮŽODOL I.:

Opravy komunikací s vlastníky technické infrastruktury a jiné plošné opravy
V roce 2012 proběhla celková rekonstrukce komunikace Dožínková, včetně výměny inženýrských sítí, náklady na opravu komunikace cca 3,5 mil. Kč. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce mostu Ostašovská v za cenu cca 12 mil. Kč. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce komunikace Cyrila a Metoděje (v úseku od Růžodolské po Norskou), včetně výměny inženýrských sítí, náklady na opravu komunikace cca 5 mil. Kč.

V roce 2014 bude zřízen bezpečný přechod pro chodce přes silnici I/13 ul. Zhořelecká v blízkosti s křižovatkou ul. Dožínková a Norská a to včetně úpravy zastávek MHD cca 2,2 mil. Kč.

Plánovaná oprava komunikací na další období
Úprava a rekonstrukce křižovatky komunikací Ostašovská a Londýnská, také nazývaná u Letky, náklady cca 5,5 mil. Kč předpoklad, 2015 – 2016 a to v součinnosti s ŘSD. Oprava komunikace Ostašovská, včetně chodníků a přechodů pro chodce od křižovatky Letka po Decathlon.
V průběhu roku 2014 a 2015 příprava projektové dokumentace na revitalizaci lokality ulic Zahradní a U Mlékárny a následná realizace, náklady odhadem cca 8 mil Kč. V plánu je rovněž pokračování ve zřizování bezpečných přechodů přes silnici I/13 – Londýnská a úprava autobusových zálivů zastávek MHD, opravy komunikace a chodníků, a to u areálu DTZ.

V plánu je rovněž ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí výměna jejich zařízení a následná oprava komunikací jako například Včelařská a Jánošíkova včetně okolních ulic v závislosti na dohodě s vlastníky inženýrských sítí a to v letech 2017 – 2018.

PAVLOVICE:

Opravy komunikací s vlastníky technické infrastruktury a jiné plošné opravy
V roce 2012 proběhla oprava chodníků v ul. Na Pískovně, kde se v roce 2013 pokračovalo a to včetně části chodníku v ul. Vrchlického v hodnotě cca 2,3 mil. KČ.

V roce 2012 byla upravena autobusová zastávka U Jelena v hodnotě 600 tis. Kč. V roce 2013 proběhla rovněž celoplošná oprava krytu komunikace Legií v hodnotě cca 800 tis. Kč. Zřízení bezpečného přechodu pro chodce u ZŠ Jabloňová bylo dokončeno před začátkem nového školního roku 2014 v hodnotě 800 tis Kč.

Plánovaná oprava komunikací na další období
Šimáčkova, Půlpánova – rekonstrukce komunikace včetně chodníků a zřízení bezpečných přechodů včetně inženýrských sítí, 6 mil. Kč odhad. Úprava řešení křižovatky komunikací Letná a Stračí, oprava komunikací, chodníků, zřízení přechodů pro chodce a opravy autobusových zálivů 13,5 mil. Kč odhad.
Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci sídliště Nové Pavlovice, zahrnující opravy komunikací, chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst, regeneraci zeleně a to včetně zahájení etapovité realizace.

Rozšíření parkovacích ploch, opravy komunikací a chodníků, úpravy zeleně v lokalitě Třešňová, Konopná, Rychtářská – zahájení rok 2015 dokončení 2016 akce v hodnotě cca 10 mil. Kč. Zřízení cyklostezky podél řeky Nisy za ČOV.

VESEC:

Opravy komunikací s vlastníky technické infrastruktury a jiné plošné opravy
V letošním roce byla zahájena oprava komunikace Lomové (cca 3 mil. Kč), která bude ukončena v příštím roce vybudováním chodníku po provedené přeložce spol. ČEZ. Dále v letošním roce bude opravená část chodníku na komunikaci Slovanské (cca 800 tis.), a to směrem od bývalých LVZ a to včetně nástupiště autobusové zastávky. Dále byla dokončena oprava mostní konstrukce na komunikaci Mařanova.

Plánovaná oprava komunikací na další období
Na rok 2015 je připravena oprava komunikace Vyhlídková v úseku Česká – po most přes Luční potok. Oprava další části Vyhlídkové je plánovaná po dokončení majetkoprávních operaci a to nejpozději v letech 2017 a 2018.

Současně probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD vnitrobloku Jeřmanická kde by etapovitě v následujících letech měli vzniknout nová parkovací místa, dále by měla být provedena oprava komunikací a chodníků včetně bezpečných přechodů na komunikaci Česká a dále by měla být zregenerována zeleň na těchto sídlištích včetně umístění volnočasových aktivit a krytá stanoviště kontejnerů.

Dále je nezbytné opravit komunikace Česká od kruhového objezdu k základní škole a to včetně autobusových zálivů.

KRÁLŮV HÁJ:

Už zahájena rekonstrukce Aloisiny Výšiny bude pokračovat, dále oprava dalších komunikací, z největších budoucích akcí je plánována oprava vnitrobloku ulice Vojtěšská.

ROCHLICE - SÍDLIŠTĚ:

Opravy komunikací s vlastníky technické infrastruktury a jiné plošné opravy:
- V roce 2013 proběhla rekonstrukce komunikace Dělnická včetně výměny inženýrských sítí, náklady na opravu 5,4 mil Kč
- V roce 2014 probíhá rekonstrukce komunikace Červeného včetně výměny inženýrských sítí, náklady na opravu komunikace 3,1 mil Kč
- Revitalizace sídliště Rochlice – (Dobiášova, Pazderkova, Ježkova, Haškova) probíhající postupně až do roku2013.
- Revitalizace sídliště Žitná  stavební objekty SO 102 (lokalita Žitná) a SO 103 (lokalita Ježkova) jsou realizovány v roce 2014 v hodnotě cca 34 mil Kč

3. Plánovaná oprava komunikací na další období:
- Revitalizace sídliště Žitná  stavební objekt SO 101 (lokalita Žitná - U Potůčku) a vybudování cyklostezky Vratislavická je připravován k realizaci se zahájením v ještě roce 2014  a dokončením v roce 2015, předpokládaná hodnota činí 25 mil Kč
- Oprava komunikace Dobiášova od ul. Krejčího po okružní křižovatku s komunikací Vratislavická a to včetně vnitrobloku Pazderkova je v plánu k realizaci na rok 2015
- Revitalizace lokality kolem DPS Burianova, v roce 2014 je zpracovávána projektová dokumentace s předpokladem realizace akce v roce 2015

Nastavení cookies