IPRM 2009 - 2014

Co je IPRM

IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) jako komplexní dokument města zachycuje cíle rozvoje města, jež jsou současně i prioritami IPRM. Obsah zaměření IPRM se prolíná všemi strategickými cíli Strategie rozvoje SML (Statutárního města Liberce). Plán se týká oblastí podpory vědy a výzkumu, vzdělávání a rozvoje sociální integrace, zlepšení životního prostředí, lepší situace v dopravě a její bezpečnosti včetně rozšiřování parkovacích míst, cyklostezek a úpravy pěších stezek a chodníků, řeší i úpravu veřejných prostranství a zanedbaných území, nakládání s odpady a hospodaření s energetickými zdroji. IPRM je komplexním nástrojem přispívajícím k naplnění strategie rozvoje města. Východiskem pro zpracování socioekonomické analýzy stavu rozvoje města se proto tedy musí stát zejména relevantní strategické a programové dokumenty, zpracované na úrovni města; IPRM s nimi musí být v souladu. Dále bude při tvorbě IPRM dbáno na soulad se strategickými dokumenty na úrovni vyšších územně správních celků (kraje, NUTS II).

Integrovaný plán rozvoje města

IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
V programovém období 2007–2013 patří IPRM k nejvýznamnějším koordinačním mechanismům pro intervence Regionálních operačních programů (dále jen „ROP"), Tematických operačních programů (dále jen „TOP") a Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP") cílených na rozvoj měst.
Projekty zahrnuté v IPRM budou podpořeny zejména z ROP, v případě řešení problematiky bydlení z IOP a doplňkově i z TOP. Tím je zajištěno synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace investic.

Definice

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.
Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007–2013.
(Zdroj: Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města)

Cíl IPRM

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje.

(Zdroj: Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města)

Druhy IPRM

zónový - Jedná se o integrovaný přístup k řešení rozvoje daného území;
tématický - rozvoj určité oblasti (tématu)

Nastavení cookies