Informace pro volební strany

Magistrát města Liberec je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva:

                                     - města Liberec, 
                                     - obce Dlouhý Most, 
                                     - obce Jeřmanice, 
                                     - obce Stráž nad Nisou,
                                     - obce Šimonovice.

Termín voleb do zastupitelstev obcí byl prezidentem republiky vyhlášen: pátek 23. září (14 - 22 h) a sobotu 24. září (8 - 14 h).

 

REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN:
Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711, kancelář č. 210, 2. patro - budova Nového magistrátu. Zastupuje Veronika Hiršalová, tel. 485 243 713, kancelář č. 213, 2. patro - budova Nového magistrátu.

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb tj. do 19. 7. 2022 do 16:00 hod. Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky na výše uvedená telefonní čísla. Vyhnete se tak případnému čekání.

Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete níže. Potřebný počet podpisů podporující kandidaturu naleznete níže.

Volební strany mají možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich pořadí 60 dnů přede dnem voleb tj. do 25. 7. 2022 do 16:00 hod.

Zmocněnec volebních stran typu sdružení nezávislých kandidátů a typu sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů nemůže v již podané kandidátní listině odvolávat kandidáty (kandidát se případně své kandidatury musí vzdát samostatně).

Případné závady kandidátních listin je nutné odstranit nejpozději 53 dnů přede dnem voleb tj. do 1. 8. 2022.

Seznam PODANÝCH kandidátních listin

REGISTRACE kandidátních listin


REGISTR KANDIDÁTŮ:

Registr kandidátů nalzenete na webových stránkách - volby.cz.

Případná prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidatury naleznete v dokumentech níže.

ePETICE:
V souvislosti s nástrojem ePetice upozorňujeme na to, že tento nástroj neslouží pro petice na podporu kandidatury podle volebních zákonů, ani jako petiční nástroj pro podporu založení politické strany či politického hnutí. Pokud by např. volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů prováděla sběr podpisů na podporu kandidatury prostřednictvím nástroje ePetice, registrační úřady nemohou tyto podpisy akceptovat.

Odbor voleb informaci o nepřihlížení ke shora uvedeným podpisům skrze nástroj ePetice zveřejnil na svém mikrowebu právě v těch textech, které se věnují sběru podpisů, např. Chci být kandidátem - Volby (mvcr.cz).

 

DELEGACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ:
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 24. 8. 2022 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 24. 8. 2022 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.
Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání včetně 1. zasedání (termín níže).

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:
· jméno a příjmení delegovaného
· datum narození delegovaného
· adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince
· jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
· podpis zmocněnce

dalšími doporučenými údaji jsou:
· telefonní číslo delegovaného
· doručovací adresa delegovaného
· email delegovaného
· údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 31. 8. a 1. 9. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec
1. 9. 2022      v 16:00 hod. OVK   č. 1 - 20
1. 9. 2022      v 13:00 hod. OVK č. 21 - 40
 31. 8. 2022   v 16:00 hod. OVK č. 41 - 60
 31. 8. 2022   v 13:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2

Z technických důvodů se 1. zasedání a školení OVK uskuteční: Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC, Lidové Sady 425/1, Liberec I - Staré Město.

 

POZOR: 

Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na delegaci uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (24. 8 .2022). Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda* - 2 200 Kč + 400 Kč (za souběh voleb - Senát) + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč + 400 Kč (za souběh voleb - Senát) + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu
Člen - 1 800 Kč + 400 Kč (za souběh voleb - Senát) + 700 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

SEZNAM OVK:
Seznam všech 80 OVK na území statutárního města Liberec naleznete níže (bude doplněno po potvrzení všech míst - cca v červenci 2022). Delegace do OVK umístěných v městském obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou musí být doručeny jejich úřadu.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu:
Veronika Hiršalová, tel.: 485 243 713, email: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

 

SČÍTÁNÍ A VÝSLEDKY VOLEB:
Sčítání a zjišťování výsledků voleb je v kompetenci Českého statistického úřadu a probíhá bezprostředně po skončení hlasování ve volebních místnostech. Zpracované výsledky jsou v podstatě v přímém přenosu propisovány na webovou stránku volby.cz.

Postup při rozdělování mandátů a další zajimavé informace k metodice sčítání hlasů naleznete na webových stránkách ČSÚ.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb.

Nastavení cookies