Informace pro volební komise

Děkujeme za pomoc při organizaci voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR a těšíme se na další bezproblémovou spolupráci při konání II. kola voleb do Senátu, které se skuteční ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2022. Výsledky voleb naleznete na stránkách www.volby.cz.

 

Dle § 17 odst. 2)  zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla v obci zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 24. 8. 2022 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.
 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan České republiky nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva a který má trvalý pobyt v obci na území ČR (zpravidla občan EU), který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 31. 8. a 1. 9. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva příslušné obce.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
1. 9. 2022      v 16:00 hod. OVK   č. 1 - 20
1. 9. 2022      v 13:00 hod. OVK č. 21 - 40
 31. 8. 2022   v 16:00 hod. OVK č. 41 - 60
 31. 8. 2022   v 13:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2

Z technických důvodů se 1. zasedání a školení OVK uskuteční: Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC, Lidové Sady 425/1, Liberec I - Staré Město.

POZOR: 

Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (24. 8 .2022). Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda* - 2 200 Kč + 400 Kč (za souběh voleb - Senát) + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč + 400 Kč (za souběh voleb - Senát) + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu
Člen - 1 800 Kč + 400 Kč (za souběh voleb - Senát) + 700 Kč v případě konání II. kola voleb do Senátu

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb.

 

CO DĚLÁ ČLEN OVK:
Jaké úkoly plní člen OVK a jak vypadá výkon funkce člena OVK v praxi se můžete podívat na instruktážních videopořadech:

  • pro volby do zastupitelstev obcí - https://www.youtube.com/watch?v=tcd4aGLrkpg
  • pro volby do Senátu -  https://www.youtube.com/watch?v=596-M4kuKVQ

Své znalosti si můžete ověřit testem na stránkách volby.cz.

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Mgr. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies