08.04.2021
Ing. et. Bc. Lucie Horáková

Informace pro zaměstnance vybraných profesí. Provoz mateřských a základních škol zřizovaných SML od pondělí 12. dubna 2021

Aktuální informace k otevření škol k 12. dubnu 2021 naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K tomuto datu zároveň končí provoz škol pro děti rodičů vybraných profesí (ZŠ 5. května a MŠ Motýlek)

Návazné informace ke školám pro zaměstnance vybraných profesí (zdroj: MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, zpracováno ke stavu ke dni 6. dubna 2021):

 

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

 

Mateřské školy

 

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
 • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
 • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

 

Základní školy

 

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

 • Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
 • Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
 • O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
 • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

 

Vybrané profese

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Ošetřovné: aktuální informace od 12.4.2021 naleznete ve druhé části dokumentu na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 Právní opora k testování:   https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach

                                              https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve

 

 

 

 

Nastavení cookies