12.05.2021
Ing. Štěpánka Koutecká

ZPF - Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Stavební nebo obdobná činnost na ZPF

1. Identifikační kód

není uvedeno

2. Pojmenování (název) životní situace

·         Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Stavební nebo obdobná činnost na ZPF.

3. Základní informace k životní situaci

·         Většina staveb, plánovaných na ZPF (zahrada, orná půda, trvalý travní porost, viz. nejčastější otázky) je podmíněna souhlasem s odnětím půdy ze ZPF.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

·         Žadatelem může být vlastník pozemku

·         Vlastník pozemku může být zastoupen na základě plné moci

·         Pokud je vlastníků víc, musí mít žadatel vyjádření všech vlastníků pozemku, příp. je vhodné podat žádost společně

·         Žádat může i ten, v jehož zájmu bude odňato, ale musí mít vyjádření vlastníka (vlastníků) pozemku.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

·         Podmínky stanovuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v pl. znění (především část V)

6. Na které instituci životní situaci řešit

·         Magistrát města Liberec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

·         Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec, budova bývalé knihovny (tzv. Nový magistrát) 2. patro, kancelář č. 233

·         s referenty uvedeného oddělení

·         v úředních hodinách Magistrátu města Liberec

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

·         údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí týká

·         Kopie katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí

·         Pokud je více vlastníků pozemku – vyjádření vlastníků

·         Výpočet odvodu za odnětí ze ZPF – (stavby které nepodléhají odvodu – viz. nejčastější dotazy)

·         Pokud chcete odnímat půdu ze ZPF dočasně – plán rekultivace

·         Výsledky pedologického průzkumu (u drobnějších staveb (typu rodinný dům - postačí údaje z hydrogeologického průzkumu, nebo radonového průzkumu)

·         údaje o odvodnění a závlahách – vyplňuje se v žádosti

·         údaje o protierozních opatřeních – vyplňuje se v žádosti

·         zákres hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany (týká se těch pozemků, kde je dvě a více BPEJ na pozemku) – naleznete zde: http://spucr.cz/bpej/celostatni-databaze-bpej

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

·         Formulář v elektronické podobě je k dispozici ZDE – není povinný

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

·         podání ani vyřízení žádosti nejsou zpoplatněny

·         pokud odnětí půdy ze ZPF podléhá odvodu, jsou odvody předepisovány po zahájení realizace záměru v samostatném správním řízení

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

·         30 dní

·         složitější případy 60 dní

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

·         vlastník, popřípadě spoluvlastníci pozemku

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

·         v rámci vyřizování žádosti o povolení odnětí žádné

·         další požadavky se vztahují až na provádění prací na ZPF – uvedeno v podmínkách souhlasu s odnětím

·         stavebník je povinen doručit správnímu orgánu:

    • kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu (nebo jiného povolovacího aktu)
    • písemně oznámit zahájení realizace záměru

14. Elektronická služba, kterou lze využít

·         podání prostřednictvím elektronické pošty (e-mail opatřený zaručeným elektronickým podpisem)

·         podání prostřednictvím datové schránky

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

· zákon č. 334/1992 Sb. zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

· vyhláška č. 271/2019 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

16. Jaké jsou související předpisy

·         stavební zákon

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

·         proti souhlasu s odnětím půdy, který je vydáván závazným stanoviskem se nelze odvolat. Odvolání je možné směřovat proti rozhodnutí, které bude na základě souhlasu s odnětím ze ZPF vydáno. Odvolání může být směřováno k podmínkám rozhodnutí týkající se odnětí ze ZPF. Odvolání se podává příslušnému stavebnímu úřadu.

·         proti souhlasu s odnětím půdy, který je vydáván rozhodnutím, je možné se odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

·         u právnických osob – do 10.000.000,- Kč

·         fyzických osob – do 1.000.000,- Kč

19. Nejčastější dotazy

·         Potřebuji odnětí ze ZPF?

a) Odnětí ze ZPF není třeba při stavbě:

1.        

a) v zastavěném území pro

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo

2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

b) pro umístění

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,

2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo

3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím b) Odnětí ze ZPF je třeba při stavbě: případy neuvedené v písm. a)

·         Potřebuji odnětí ze ZPF pro terénní úpravy?

Pokud budou terénní úpravy většího charakteru, kde se nedá předpokládat, že pozemek bude zrekultivován (tzn. souvislý travní porost apod.) do jednoho roku je třeba odnětí ze ZPF.

·        Kdy potřebuji k žádosti o odnětí ze ZPF přiložit i výpočet odvodů?

A. výpočet odvodů není třeba při:

a) stavby drah včetně jejich součástí 34), je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,

b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací 35), včetně jejich součástí a příslušenství,

c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,

d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,

e) stavby a zařízení protierozní ochrany,

f) stavby čistíren odpadních vod,

g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,

h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,

i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,

j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku

1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo

2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo

l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,

m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,

n) vodní nádrže,

o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

B.  výpočet odvodů je třeba při stavbách, které nejsou vyjmenovány pod písm. A).

·         Které stavby se nepovažují za stavby zemědělské prvovýroby?

Za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby obsahující obytné místnosti, stavby pro zpracování a prodej zemědělské produkce a stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, například dostihová dráha nebo výcviková hala.

·         Kdy budu platit odvody?

Odvody se stanovují v samostatném řízení a to po zahájení realizace stavby, které má stavebník povinnost správnímu orgánu oznámit, současně s doložením pravomocného územního rozhodnutí, nebo jiného povolení stavebního úřadu.

20. Další informace

neuvedeno

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

neuvedeno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba

Mgr. Miloslava Marková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

17.12.2019

 

 

 

 

Nastavení cookies