02.09.2020
Karel Horník

Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

1. Identifikační kód

17-03-02

2. Pojmenování (název) životní situace

Změna vlastníka nebo provozovatele (přepis).

3. Základní informace k životní situaci

Týká se registrace vozidla na jiného vlastníka nebo provozovatele.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo jako vlastník vozidla a dosud registrovaný provozovatel a vlastník. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele (týká se plné moci zaslané úřadu prostřednictvím datové zprávy).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Oprávněné osoby – dosavadní a nový vlastník a nový provozovatel podají společnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. Jednat může i osoba zmocněná  – viz bod 4. 
 • Žádost je nutno podat do 10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností .

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • Do 10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - řádně vyplněnou

 • Technický průkaz vozidla.

 • Osvědčení o registraci vozidla (ORV).

 • Protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dní.

 • Zelená karta (zákonné  pojištění) – platná.
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií.
 • Doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu – pouze v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

K dispozici jsou v hale úřadu nebo ke stažení zde.

(Formulář musí být vytištěn na listu papíru formátu A3 (dvojlist). Formulář obsahuje tři strany a slouží jako obal složky spisu.)

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

Správní poplatky pro zaregistrování motorového vozidla a přípojného vozidla jsou:

motocykl do 50cm3

300,- Kč

motocykl nad 50cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500,- Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,- Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,-Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,-Kč

 

poplatek na podporu sběru a využití autovraků

EURO 0 a starší

10.000,- Kč

 

EURO 1

5.000,- Kč

 

EURO 2

3.000,- Kč

 

EURO 3 a mladší

0,- Kč

 

 • Od poplatků za registraci vozidla a  za  eko  poplatek  jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) a zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

  11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

  12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník vozidla pokud je odlišný od provozovatele

  13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Jsou uvedeny v bodě 8

  14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ON-LINE objednání pořadí zde

  15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č.343/2014 Sb., o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb. § 83 a § 83a.

19. Nejčastější dotazy

 • Musím dojet s vozidlem na úřad?

Ne, nemusíte.

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:  15.8.2018

 

 

Nastavení cookies