02.09.2020
Karel Horník

Registrační značky na přání (dále jen RZP)

1. Identifikační kód

17-03-07

2. Pojmenování (název) životní situace

Vydání RZP.

3. Základní informace k životní situaci

 • RZP je kombinace velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic podle požadavku žadatele. Povinný je obsah minimálně jedné číslice, nesmí obsahovat písmena „G“, „CH“, „O“, „Q“ a „W“. Dále tato kombinace nesmí obsahovat hanlivé, urážející nebo výrazy vyzývající k rasové či jiné nesnášenlivosti. Znaky se používají bez diakritiky. Úřad je povinen odmítnout kombinaci znaků tabulek RZP, které neodpovídají těmto podmínkám.

 • RZP nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, název nebo  zkratku orgánu veřejné moci nebo státu.

 4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • O RZP může požádat vlastník vozidla nebo jeho provozovatel se souhlasem vlastníka, pokud chce mít na silničním vozidle jinou tabulku RZ než je standardní podle vlastní kombinace znaků.

 • Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla (plná moc).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podmínkou žádosti o přidělení RZP je buď vlastnictví silničního vozidla, nebo v případě předpokladu koupě vozidla rezervace RZP.

 • Žádost o rezervaci RZP se podává v případě, že žadatel zatím nevlastní vozidlo, na které bude RZP umístěna. Rezervace platí pouze 6 měsíců, potom automaticky zaniká – spr. poplatek 500,- Kč.

 • Pokud vozidlo s RZP mění vlastníka nebo provozovatele, zaniká, nebo je vyřazeno z provozu či při případném vývozu vozidla do zahraničí - může vlastník vozidla (nebo provozovatel s jeho souhlasem) tabulky RZP odevzdat místně příslušnému úřadu do úschovy po dobu maximálně 3 měsíců – spr. poplatek 300,- Kč. Při registraci na nové vozidlo budou tabulky RZP vydány.

 • Žádost o přidělení RZP se podává v případě, že žadatel má vozidlo, na které tabulky RZP umístí. Poplatek (5.000,- Kč za každou tabulku) se musí uhradit po nabytí právní moci kladného rozhodnutí o přidělení RZP, před zasláním její objednávky do výroby.

 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností .

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)

 • Technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (ORV) pokud se jedná o registrované vozidlo.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • žádost o rezervaci RZP - k dispozici na přepážce registru vozidel

  • žádost o přidělení RZP - k dispozici na přepážce registru vozidel

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

 • Správní poplatek za vydání RZP je 5.000,- Kč, za každou tabulku.

 • Za rezervaci RZP 500,- Kč.

 • Za rezervaci RZP do úschovy 300,- Kč.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od uhrazení správního poplatku.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
   

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel 485 243 841.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 15.8.2018.

 

 

 

 

Nastavení cookies