13.01.2022

Paměťová servisní karta pro digitální tachograf

1. Identifikační kód

17-02-15

2. Pojmenování (název) životní situace

Paměťová servisní karta pro digitální tachograf

3. Základní informace k životní situaci

 • Paměťová servisní karta (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti, slouží pouze pro osoby autorizované příslušnými orgány a je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů. Ke kartě je přidělen PIN (jedná se o personalizovanou kartu).
 • Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu na jedno pověřené pracoviště, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost; zároveň nesmí v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 vlastnit paměťovou kartu vozidla.
 • Karta se vydává nejdéle na dobu 1 roku a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů provádí a která je držitelem "Certifikátu" nebo "Osvědčení" vydaného Českým metrologickým institutem podle zvláštního právního předpisu.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání žádosti oprávněným technikem autorizovaného servisu
 • Osobní převzetí paměťové karty vozidla nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (to však pouze na základě ověřené plné moci)

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti žadatele, oprávněný technik autorizovaného servisu
 • úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu apod. (originály nebo úředně ověřené kopie),
 • úředně ověřenou plnou moc servisu (servisní dílny) pro žadatele - zplnomocnění servisu pro držitele karty,
 • ověřenou kopii platného "Certifikátu" nebo "Osvědčení" k ověřování digitálních tachografů vydaného Českým metrologickým institutem.
 • číslo dílny

V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba, na kterou bude karta vystavena (osoba oprávněná pro ověřování digitálních tachografů, tj. osoba žadatele), musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen a vyřizující osoba musí mít k tomuto úkonu plnou moc.

Po ověření správnosti všech údajů musí být žádost před pracovníkem příslušného úřadu žadatelem podepsána (vyjma případů, kdy žádost vyřizuje jiná osoba - viz výše).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání paměťové servisní karty“ je k dispozici na přepážkovém pracovišti.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

700 Kč, splatný při podání žádosti přímo na přepážkovém pracovišti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti (nezjistí-li se skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty).

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k jejímu padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů na kartě i na záznamovém zařízení, nesmí poskytnout tuto kartu ostatním osobám, ani jim sdělovat PIN. Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty.
 • Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 • Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 • Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.
 • Jestliže držitel karty pozbyl oprávnění k výkonu autorizované činnosti podle zvláštního právního předpisu, je povinen ji odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o pozbytí autorizace na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

16. Jaké jsou související předpisy

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal. Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem, a na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností stanovuje § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Nejčastější dotazy

 • Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?

Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o obnovu karty.

20. Další informace

 21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf
 • Paměťová karta vozidla pro digitální tachograf

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies