13.01.2022

Paměťová karta vozidla pro digitální tachograf

1. Identifikační kód

17-02-14

2. Pojmenování (název) životní situace

Paměťová karta vozidla pro digitální tachograf

3. Základní informace k životní situaci

 • Paměťová karta vozidla (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla.
 • Držitel karty je oprávněn používat pouze tu kartu, která je vydána na jeho osobu (fyzickou či právnickou), není-li vadná a nevypršela-li její platnost; zároveň nesmí v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 vlastnit paměťovou kartu servisu.
 • Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která je dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5 tuny a autobusy, jejichž provoz musí být sledován pomocí digitálního tachografu.
 • Za právnickou osobu může jednat fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu nebo jejím zástupcem.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání žádosti
 • Osobní převzetí paměťové karty vozidla nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (to však pouze na základě plné moci)

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti fyzické osoby je třeba předložit:

 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • živnostenské oprávnění, popř. koncesní listinu či jiný platný dokument, kterým je oprávněnost k podnikání prokázána (originál nebo úředně ověřená kopie),
 • plnou moc (v případě, že se nechá fyzická osoba zastupovat).

K žádosti právnické osoby je třeba předložit:

 • doklad totožnosti jednající osoby (občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru s obsahem názvu, sídla, IČ, osob oprávněných k jednání jménem právnické osoby apod. (originál nebo úředně ověřená kopie), nesmí být starší 3 měsíců,
 • plnou moc (v případě, že vyřízení zajišťuje jiná osoba než jednatel společnosti).

Po ověření správnosti všech údajů musí být žádost před pracovníkem příslušného úřadu žadatelem (jednající osobou) podepsána.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání paměťové karty vozidla“ je k dispozici na přepážkovém pracovišti.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

700 Kč, splatný při podání žádosti přímo na přepážkovém pracovišti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti (nezjistí-li se skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty).

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k zneužití údajů na záznamovém zařízení. Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty.
 • Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o reklamaci karty. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 • Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty.
  Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.

Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

16. Jaké jsou související předpisy

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal. Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem, a na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být držiteli karty uložena pokuta dle příslušných právních předpisů.

19. Nejčastější dotazy

 • Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?

Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o obnovu karty.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf
 • Paměťová servisní karta pro digitální tachograf

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies