13.01.2022

Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf

1. Identifikační kód

17-02-13

2. Pojmenování (název) životní situace

Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf

3. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta řidiče se vydává  řidiči

      a) vozidla silniční dopravy stanoveného přímo použitelným předpisem Evropských společenství,

      b) který je držitelem řidičského oprávnění pro tato vozidla a

      c) který řídí silniční motorové vozidlo vybavené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 
         záznamovým  zařízením.

Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem), je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Osobní podání žádosti na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (nebo magistrátu).
 • Kartu lze vyzvednout osobně, nebo v zastoupení na základě ověřené plné moci.
 • Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno na kartě.
 • Žádost o vydání karty lze podat současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série řidičského průkazu; tento údaj se doplní teprve po výrobě řidičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty.
 • Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je vyplněn příslušným pracovníkem a předán žadateli ke kontrole přímo na přepážkovém pracovišti. Žádost nelze předem vyplnit žadatelem.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

700 Kč, splatný při podání žádosti přímo na přepážkovém pracovišti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti (nezjistí-li se skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty).

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poškozenou, nefunkční nebo neplatnou paměťovou kartu řidiče je řidič povinen vrátit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

16. Jaké jsou související předpisy

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal. Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem, a na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

Nová karta se vydá do 8 pracovních dnů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Co dělat v případě, přestane-li karta nebo záznamové zařízení (digitální tachograf) během jízdy správně fungovat?

Jestliže je karta poškozena nebo nefunguje správně (popř. byla ztracena nebo odcizena), vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných záznamovým zařízením. Tyto údaje pak doplní daty, číslem karty, příp. jménem a číslem řidičského průkazu, a potvrdí svým podpisem.

Je-li záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje-li správně, je řidič povinen na záznamovém listu nebo listu prozatímním uvést všechny údaje o časových úsecích, jež nebyly záznamovým zařízením registrovány nebo tištěny správně. Na záznamový či prozatímní list se zapíše číslo karty, řidič jej podepíše a připojí ke kartě.

20. Další informace

 • Paměťová karta řidiče platí 5 let ode dne vydání.
 • Jestliže řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených záznamovým zařízením nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je držitel paměťové karty řidiče povinen odevzdat ji do 5 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Paměťová servisní karta pro digitální tachograf
 • Paměťová karta vozidla pro digitální tachograf
 • Výměna řidičského průkazu

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies