16.06.2021
Pavel Chmelík

Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 24. června 2021 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí historické budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
Podklady k projednání
.

 

P O Z V Á N K A
na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuze občanů
 3. Státní účelová dotace k projektu Liberec – MB2 – sdílení dat – 2021
 4. Státní účelová dotace k projektu Liberec – rozšíření MKDS – ANPR – 2021
 5. MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 2064_3 a 2064_4
 6. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2540
 7. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2152_7
 8. Schválení uzavření smlouvy s Teplárnou Liberec
 9. Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 – schválení povinného podílu města
 10. Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí 
 11. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Radčice u Krásné Studánky
 12. Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 1984, k. ú. Starý Harcov
 13. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Horní Růžodol
 14. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
 15. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků k. ú. Ruprechtice
 16. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Horní Hanychov
 17. Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku – k. ú. Liberec
 18. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
 19. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
 20. Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr směny pozemků – k. ú. Krásná Studánka a k. ú. Ruprechtice
 21. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Starý Harcov
 22. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Liberec
 23. Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML
 24. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Kunratice u Liberce
 25. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Státní pozemkový úřad
 26. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2022–2025
 27. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2020 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2020
 28. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města
 29. Návrh dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o úvěru 5-21-LCD s Českou spořitelnou, a. s.
 30. Schválení kupní smlouvy o převodu akcií FinReal Liberec, a. s.
 31. Návrh kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2021
 32. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích
 33. Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
 34. Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
 35. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 
 36. Dotaz adresovaný společnosti Česká spořitelna, a. s., v souvislosti s rozdělením společnosti Interma BYTY, akciová společnost
 37. Manuál veřejných prostranství pro město Liberec – městské povrchy
 38. Zřízení fondu pro obnovu historicky cenných objektů v MPZ a MZIP
 39. Podpora Evropské výstavy známek a celosvětové výstavy POLAR SALON
 40. Návrh na přidělení a nepřidělení dotací z Ekofondu SML pro rok 2021
 41. Protipovodňová opatření na Lužické Nise – Memorandum
 42. Plánovací smlouva – Viladomy, Doubská
 43. Plánovací smlouva – Obytná zóna U Slunečních lázní
 44. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě – Bosenská
 45. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
 46. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací
 47. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
 48. Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu statutárního města Liberec
 49. Bezúplatný převod z majetku Patriots Liberec, z. s., do majetku statutárního města Liberec
 50. Dodatek č. 1 k poskytnuté dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2021 
 51. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na pokrytí provozu městského bazénu společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r. o.
 52. Dodatky ke smlouvám se společnostmi TMR Ještěd, a. s., a Sportovní klub Ještěd, z. s.
 53. Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát
 54. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti Archa 13, o. p. s.
 55. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na pořádání mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest 2021   
 56. Strategie kultury SML (2022–2029) a kandidatura SML na Evropské hlavní město kultury 2028
 57. Založení společnosti BAZÉN LIBEREC, s.r.o.
 58. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města – 27. 5. 2021
 59. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

201. Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2021
202. Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2022
203. Návrh rozpočtového opatření č. 6A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města
204. O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 schválených vedoucím odboru ekonomiky
205. Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2021

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.