01.01.2011
Jan Král

Číslo: 7/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Počátek účinnosti: 1.1.2011

7/2010

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec,

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační  pobyt

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne  16. 12. 2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Statutární město Liberec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).1 Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně  a za úplatu pobývají  v  lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.2
 2. Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická   osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.3

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. V ohlášení ubytovatel uvede4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s  podnikatelskou činností,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti: datum zahájení provozu ubytovacího zařízení, adresu ubytovacího zařízení, počet lůžek, kolaudační rozhodnutí (rozhodnutí o změně užívání) týkající se objektu, ve kterém je poskytováno přechodné ubytování, živnostenské oprávnění k provozování ubytovací činnosti; včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v  odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do  které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem7.8

 

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Ubytovatel s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek odvede správci poplatku vybrané poplatky měsíčně, vždy do 15. dne následujícího měsíce.
 2. Ubytovatel s ubytovací kapacitou 20 a méně lůžek odvede správci poplatku vybrané poplatky pololetně, vždy do 15. dne prvního měsíce následujícího pololetí.
 3. Ubytovatel ve lhůtě splatnosti poplatku podá písemně správci poplatku ohlášení s údaji rozhodnými pro stanovení výše poplatkové povinnosti4:
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování
 • přidělený variabilní symbol
 • poplatkové období
 • celkový počet dnů pobytu (počet dnů pobytu vynásobený počtem ubytovaných osob)
 • poplatek (celkový počet dnů pobytu vynásobený sazbou poplatku)  

 

 

Čl. 6

Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu9 a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)10 anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.11

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) včas nebo ve správné výši,  vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.12
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.13

 

Čl. 8

Zrušovací a přechodná ustanovení

 

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
 2.  Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

 

Martina Rosenbergová v.r.

Mgr. Jan Korytář v.r.

náměstkyně primátora

primátor města

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2  § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3   § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

4  § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

6  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7  zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8  § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

9  § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

[1]0                    § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

11             § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[1]2                    § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[1]3                    § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Nastavení cookies