01.07.2010
Main Administrator

Číslo: 5/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Počátek účinnosti: 1.7.2010

č. 5/2010

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 24.6.2010 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (dále jen „poplatek“) podléhá každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (dále jen „přístroj“).
 2. Poplatek hradí jeho provozovatel.

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 1. Správcem poplatku je Magistrát města Liberec. Správcem poplatku pro městský obvod Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.
 2. Poplatník je povinen nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy byl přístroj protokolárně uveden do provozu, písemně ohlásit tuto skutečnost správci poplatku.
 3. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku svůj název, sídlo, identifikační číslo, statutární orgán, případně osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Současně uvede čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
 4. Poplatník je povinen písemně do 3 dnů od protokolárního ukončení provozu přístroje oznámit správci tuto skutečnost.
 5. Zahájení a ukončení provozu výherního hracího přístroje bude doloženo zahajovacím a ukončovacím protokolem dle vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za každý přístroj činí 5 000,- Kč na 3 měsíce. V případě, že přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen podle počtu kalendářních dnů, po které byl v provozu, v  poměru k celkovému počtu kalendářních dnů období, na které byl povolen .

 

Čl. 4

 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 1. Poplatek se platí ode dne, ke kterému byl přístroj uveden do provozu.
 2. Poplatková povinnost zaniká ke dni vyřazení přístroje z provozu.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný:
 2. při povolení provozování přístroje na dobu 3 měsíců do 15 dnů po tomto období
 3. při povolení provozování přístroje na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách, z  nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a to vždy do  15 dnů po tomto tříměsíčním období
 4. při povolení provozování přístroje na dobu jednoho kalendářního roku ve 4 splátkách, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období
 5. při povolení provozování přístroje na dobu delší než 1 kalendářní rok ve 4 splátkách za každý kalendářní rok, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období.

2. Pokud je přístroj povolen do 31. 12., poslední splátka se provede do 15. 1. následujícího roku.

3. Poplatek se platí:

 1. hotově správci poplatku
 2. poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
 3. bezhotovostním převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

 

 

 

 

Čl. 6

Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení

 

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
 2. Řízení zahájená a pravomocně nerozhodnutá před datem účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadní právní úpravy.
 3. Ohlašovací povinnost k jinému technickému hernímu zařízení povolenému Ministerstvem financí před datem účinnosti této vyhlášky je poplatník povinen splnit do 30.září 2010.

 

Čl. 7

Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

 

 

 

Ing. František Hruša   v.r.

náměstek primátora města Liberce

Ing. Jiří Kittner  v.r.

primátor města Liberce

 

 

 

 

Nastavení cookies