20.10.2011
Jan Král

Číslo: 4/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů

Počátek účinnosti 20.10.2011

č. 4/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 
o místním poplatku

 ze psů

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 9. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů se mění takto:

1. Čl. 8 odst. 3 zní:

Vznik a zánik důvodu osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit v souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 3. písm. c) a odst. 4. vyhlášky.

 

2. Čl. 9 odst. 1 se doplňuje na konci textu o slova „nebo hromadným předpisným seznamem.“

                                         
Čl. 2

Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 2011.

 

 

 

 

Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

Nastavení cookies