01.02.2006
Main Administrator

Číslo: 2005/10, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozd. před.

Počátek účinnosti: 1.2.2006

10/2005
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením č. 240/05 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 14a. změnu územního plánu města Liberec a vyhlášení jeho závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1 ) Článek 1 odst. 1 zní:

„1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, upraveného 3. a 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004 a dále upraveného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 26.5.2005 a dále upraveného 2. a 15. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.6.2005 a 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.9.2005 a dále upraveného 7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.11.2005 a dále upraveného 14a. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 15.12.2005. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.“


2 ) V příloze D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, budou z tabulky     č. 3.4/2 - SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY v kapitole 3.4.2. PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY vypuštěny „seníky“, uvedené jako doposud přípustné stavby v plochách „travní  porosty a ostatní plochy v krajině“ a „orná půda“.

Kapitola  3.4.2 PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY , vč. tabulky č. 3.4/2 po úpravě zní:

3.4.2 PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY
1. Plochy přírody a krajiny zahrnují plochy přírodních i  umělých kultur a úprav s funkcemi hospodářskou, rekreační a  ekologicko-stabilizační.
2. Za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a  krajiny, ekologická funkce a nebude narušen krajinný ráz, jsou v  plochách krajinné zeleně přípustné stavby  jednotlivě uvedené v tabulce 3.4.2.

TABULKA Č. 3.4/2 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY PŘÍRODY  A KRAJINY
Plocha  Stavby přípustné Podmínka, limita
Lesní porosty lesní porosty s hospodářským, rekreačním a ekologicko-stabilizačním určením. 
 stezky zdraví (běžecké stezky se sportovními prvky) 
 rozhledny a vyhlídkové věže 
Travní porosty a ostatní plochy v krajině extenzivně pěstované louky a pastviny s převážně krajinně ekologickou funkcí 
 přirozené nebo přírodě blízké porosty (remízky, břehové porosty, liniové krajinné prvky) s ekostabilizační funkcí 
 kostely, kaple nenaruší krajinný ráz
 nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) nenaruší krajinný ráz
Orná půda orná půda, travní porosty a trvalé a speciální kultury s hospodářským využitím 
 samostatné skleníky 
 hnojiště a silážní jámy  
 rozhledny a vyhlídkové věže  nenaruší krajinný ráz
 nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) 

3. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce 3.4/2 a v čl. 3.4.1 jsou v plochách krajinné zeleně nepřípustné.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února  2006.

 

 


Ing. Jiří Kittner    v. r.                 
Primátor města Liberce  

Ing. Eva Kočárková   v.r.
Náměstkyně primátora města Liberce

Nastavení cookies