01.01.2006
Main Administrator

Číslo: 2005/09, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpad. ve městě Liberci

Počátek účinnosti: 1.1.2006

9/2005
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci

Zastupitelstvo města Liberce se na svém zasedání dne 24. 11. 2005 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”systém”), vznikajícího na území města Liberec (dále jen ”města”) a  systém nakládání se stavebním odpadem na území města Liberec.


Čl. 2
Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v  Katalogu odpadů1) , s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2. SMĚSNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelných, nebezpečných a rozměrných složek komunálního odpadu a  odpad v odpadkových koších.
3. ROZMĚRNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad.
4. ODPAD ZE ZELENĚ je odpad vznikající při údržbě pozemků fyzických osob.
5. NEBEZPEČNÁ SLOŽKA komunálního odpadu je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. Jedná se např. o barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky , odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, oleje a tuky (s výjimkou olejů na  smažení).
6. VYUŽITELNÁ SLOŽKA je odděleně sbíraná složka komunálního odpadu, předávaná k využití, směsné sklo, bílé sklo, směsný papír a PET lahve (plastové lahve označené značkou PET).
7. SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ je svoz v pravidelných intervalech po předem stanovených trasách a na předem stanovených místech.
8. SBĚRNÁ NÁDOBA je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu do doby svozu. Sběrnou nádobou pro rozměrné odpady je velkoobjemový kontejner. Další sběrnou nádobou je odpadkový koš umístěný na veřejných prostranstvích.
9. PYTLOVÝ SVOZ je mimořádný způsob svozu komunálních odpadů, který nahrazuje svoz ze sběrných nádob.
10. SBĚRNÝ DVŮR je zařízení umístěné v Liberci VII, Máchově ulici, v  Liberci I, Bažantí ulici a Liberci I, Riegrově ulici, kde mohou fyzické osoby odevzdávat využitelné, nebezpečné a rozměrné složky komunálního odpadu, směsný komunální odpad, stavební odpad a odpad ze zeleně.

Čl. 3
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad ve městě se třídí na následující složky :
a) využitelné složky,
- směsné sklo
- bílé sklo
- směsný papír
- PET lahve
b) rozměrné odpady,
c) nebezpečné složky,
d) směsný odpad,
e) odpad ze zeleně.

Čl. 4
Místa určená pro odkládání komunálních odpadů

1. Místa určená k odkládání využitelných složek jsou :
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích, seznam stanovišť tvoří přílohu této vyhlášky,
b) sběrny, výkupny odpadů a sběrné dvory odpadů,
2. Místa určená k odkládání rozměrných odpadů jsou :
a) velkoobjemové kontejnery rozmístěné v určených termínech a na určených místech ve městě, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Liberec, ve Zpravodaji radnice, na internetové stránce Statutárního města Liberec a  domácnosti obdrží předem informační leták,
b) sběrné dvory,
3. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou :
a) sběrné vozidlo při prováděném svozu nebezpečných odpadů, informace o  sběru jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Liberec, ve Zpravodaji radnice, na internetové stránce Statutárního města Liberec a  domácnosti obdrží předem informační leták,
b) sběrné dvory,
c) jiná místa, kde je prováděn sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich zpětný odběr.
4. Místa určená k odkládání směsného odpadu :
a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), stanoviště typizovaných sběrných nádob na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů
b) sběrné pytle při provádění pytlového svozu, které se odkládají uzavřené na určená stanoviště sběrných nádob na směsný odpad, sběrné pytle jsou označeny logem svozové společnosti a nápisem PYTLOVÝ SVOZ.
c) TERMIZO a.s. - závod na energetické využití odpadů v Liberci
d) sběrné dvory

5. Místa určená k odkládání odpadu ze zeleně :
a) sběrné dvory,
b) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr odpadů ze zeleně, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Liberec, ve Zpravodaji radnice, na internetové stránce Statutárního města Liberec.
 

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny :
a) komunální odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky uvedené v Čl. 3 vyhlášky,
b) jednotlivé složky odkládat pouze do určených sběrných nádob, směsný komunální odpad odkládat  do sběrných nádob určených pro příslušný objekt, nebo do pytlů v rámci pytlového svozu,
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a  předávat je na městem určená místa uvedená v Čl. 4 odst. 3;
d) neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,
e) při pytlovém sběru odkládat pytle podle organizačních pokynů v určeném čase a pouze na určená stanoviště sběrných nádob.
Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze používat, předat či  odstraňovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Stavební odpad lze předat do sběrného dvora odpadů za úplatu.


Čl. 7
Úplata


Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů se platí místní poplatek podle zvláštní obecně závazné vyhlášky, v ostatních případech se platí cena na základě písemné smlouvy uzavřené s městem.


Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001, o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu ve městě Liberci .

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá  účinnosti dnem 1. ledna 2006

 

 

 

 

Ing. Jiří Kittner  v. r. 
Primátor města Liberce  

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

Nastavení cookies