01.01.2006
Main Administrator

Číslo: 2005/07, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

Počátek účinnosti: 1.1.2006

7/2005
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku za  užívání veřejného prostranství
 na území města Liberce


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 24. 11. 2005 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět poplatku

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného   prostranství1/, kterým se rozumí:
- provádění výkopových prací
- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
- umístění  stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- umístění skládek
- vyhrazení trvalého parkovacího místa
- užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na  charitativní  a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2. Poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec podléhají:
a) silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace 2/,
b) pozemky v katastrálním území:
Liberec p.č. 47/1, 47/4, 94/1, 482, 1494/1, 1496, 1497/1, 1497/2, 1498, 1499/4, 1499/8, 1544, 1900, 2447/1, 4071, 4324/1
Ruprechtice p.č. 47, 358, 359/12, 144/14, 1487/1
Nové Pavlovice p.č. 528
Staré Pavlovice p.č. 382, 825/44, 825/81
Rochlice u Liberce p.č. 712/72, 712/73, 712/74, 712/314,  1171/2, 1429/146, 1583/215, 1586/404
Františkov u Liberce p.č. 167/1, 167/2, 217/51, 217/52, 220/16,
Horní Růžodol p.č. 560/1
Doubí u Liberce p.č. 67/36
Dolní Hanychov p.č. 357/1
Vesec u Liberce p.č. 3/1, 3/11.

Čl. 2
Poplatník a správce poplatku

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i  právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným ve Čl. 1 odst. 1.
2. Správcem poplatku je Magistrát města Liberec. Na území městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou je správcem poplatku Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se vybírá od prvého dne, v němž užívání veřejného prostranství započalo nebo kdy veřejné prostranství bylo k tomuto účelu zabráno. Posledním dnem poplatkové povinnosti je den, kdy bylo ukončeno užívání (např. odstranění lešení, zařízení staveniště, strojů a  zátarasů).

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně do 3 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství oznámit správci poplatku:    
a) údaje o poplatníkovi - fyzická osoba (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo),
- právnická osoba (název, sídlo, identifikační číslo),    
b) den vzniku a zániku poplatkové povinnosti,  není-li veřejné prostranství  užíváno každý den v povoleném období předložit rozpis dní užívání veřejného prostranství, 
c) místo užívaného prostranství,
d) rozsah užívání (plochu),
e) číslo jednací rozhodnutí, kterým Silniční správní úřad povolil zvláštní užívání komunikace 3/.
2. V případě povoleného užívání veřejného prostranství na dobu delší než 1 rok je poplatník povinen:
a) nahlásit vznik poplatkové povinnosti do tří dnů od záboru veřejného prostranství
b) ročně odevzdat písemný přehled s údaji v rozsahu Čl. 4 odst. 1 do patnácti dnů po skončení kalendářního roku. 
3. Na základě nahlášených údajů správce poplatku vyhotoví „Oznámení o výši poplatku“.

Čl . 5
Zóny

Pro stanovení výše sazeb je území města rozděleno na 3 zóny, které jsou vyznačeny v příloze č. 1 vyhlášky.  Zóny jsou ohraničeny ulicemi města. Není-li uvedeno jinak za hranici se považuje vnější hrana hraniční ulice.  V případě, že se hranice zón dotýkají, náleží hraniční ulice do zóny s vyšší sazbou.

Zóna A
Na Pláni, Poutnická, Fialková, Dr. M. Horákové, Košická, Nákladní, Žitavská, chodník do Vaňurovy ulice (p.p.č.4237/4, 4233/3, 4228/2, 5864/2), Vaňurova, Františkovská, Orlí, Resslova, Široká, U Lomu, Malé náměstí (celé), schody do Heliovy ulice, Heliova, Tovaryšský vrch, Frýdlantská, Sokolská, Pastýřská (prodloužení do Ruské), Tržní náměstí (celé), Šamánkova,  Masarykova,  Klostermannova,  Klášterní,  Jablonecká,  Na  Bídě,  Na Pláni.     
 
Zóna B
1. Dobiášova, Vratislavická, Dr. M. Horákové, Hradební, Dělnická, U Močálu, Na  Žižkově, Dobiášova.
2. Broumovská, Plátenická, náměstí Pod Branou, Klicperova, Mlýnská, Na Bídě,  Jablonecká, Dvorská, Březinova, Na Výšinách, Aloisina výšina, Hrubínova, Vlčí vrch, Nezvalova, Aloisina výšina, Sněhurčina, Kunratická,  Jablonecká, Broumovská.
3. Květnové revoluce, Vrchlického, Gen. Svobody, Polní, Letná, Balbínova, Malátova, Hlávkova, Věkova, nám. Míru, Ruprechtická, Baltská, Javorová, Údolní, Na Okruhu, Gen. Píky, Holého, bezejmenná spojka do  Svojsíkovy (p.p.č.6072), Svojsíkova, Květnové revoluce.
4. Švermova, Jáchymovská, Mánesova, Nová, Švermova.
5. Hejnická, Studánecká, bezejmenná spojka do Hejnické ulice (p.p.č.1216/1), Hejnická.
6. Londýnská, Hokešova, Žitavská, Ostašovská, Mírová, Zelná, Rolnická, Růžodolská, Jánošíkova, Norská, Zahradní, U Mlékárny, Norská, Londýnská.
7. Gagarinova, Pačesova, Příční, Langrova, Ještědská, Rovná, Kubelíkova, Strakonická,    Táborská, Ještědská, Kubelíkova, Gagarinova.
8. Slovanská, Kašparova, Dlouhá, Šumná, Česká, Dlouhá, Slovanská.

Zóna C
Tuto zónu tvoří ostatní území města Liberec nezařazena do zón A a B.

Čl. 6
Sazby poplatků

1. a) Dočasné stavby, stánky, pojízdné prodejny, vozíky, boxy a jiná zařízení sloužící pro poskytování prodeje:

Zóna Cena za každý i započatý den
 
A 50,- Kč/m2
B 20,- Kč/m2
C 10,- Kč/m2


b) Dočasné stavby, stánky, pojízdné prodejny, vozíky, boxy a jiná zařízení sloužící pro poskytování služeb jsou zpoplatněny sazbou 10,- Kč/m2 užívané plochy za každý i započatý den na celém území města Liberec.
c) Vystavené zboží před obchody:  
Zóna A, B a C 10,- Kč/m2 za každý i započatý den
    
2. Předzahrádky a dočasné úpravy terénu terasami pro různé  využití:

Zóna Cena za každý i započatý den
 
A 10,- Kč/m2
B 5,- Kč/m2
C 2,- Kč/m2

3.  Umístění reklamních zařízení:

Zóna Cena za každý i započatý den
 
A 50,- Kč/m2
B 20,- Kč/m2
C 10,- Kč/m2

4. Výkopové práce a umístění stavebního zařízení, skládky stavebního materiálu (zařízení staveniště) při výstavbě, lokálních opravách a  rekonstrukcích inženýrských sítí a pozemních objektů (lešení, kontejnery) a ostatní skládky:

Zóna Cena za každý i započatý den
 
A 5,- Kč/m2
B 1,- Kč/m2
C 1,- Kč/m2

5. Cirkusy, lunaparky a jiné atrakce:

Zóna Cena za každý i započatý den
 
A 5,- Kč/m2
B 2,- Kč/m2
C 1,- Kč/m2

6. Vyhrazení trvalého parkovacího místa:

Zóna Cena za jedno stání / rok
 
A 25 000,- Kč
B 10 000,- Kč
C 5 000,- Kč

7. Filmová a televizní díla pořizovaná právnickými a fyzickými osobami na veřejných prostranstvích jsou zpoplatněna sazbou 10,- Kč/m2 užívané plochy a každý i započatý den na celém území města Liberec.
 
8. Užívání veřejného prostranství bude zpoplatněno pouze v případě, bude-li stanovený poplatek vyšší než 50,- Kč.

Čl. 7
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení „Oznámení o výši poplatku“. 
2. Poplatek se platí:
a) hotově správci poplatku
b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
c) jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

Čl. 8
Osvobození

1. Od poplatku je osvobozeno Statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené. 
2.  Od poplatku je osvobozeno užívání veřejně přístupných účelových komunikací, které nejsou  ve vlastnictví Statutárního města Liberec.
3. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené 4/.
4. Od poplatku je osvobozeno prvních 10 dní užívání veřejného prostranství v důsledku havárie inženýrských sítí, které je dodatečně povoleno dle příslušného zákona 5/.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 4/2003 a 5/2004 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství na území města Liberce.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá  účinnosti dnem 1. ledna 2006

 

 

Ing. Jiří Kittner  v. r. 
Primátor města Liberce  

Ing. Eva Kočárková  v. r
Náměstkyně primátora města Liberce

 


1/ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2/ § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3/ § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4/ § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
5/ § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nastavení cookies