01.11.2005
Main Administrator

Číslo: 2005/04, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozd. před.

Počátek účinnosti: 1.11.2005

č. 4/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 30.6.2005 a 29.9 2005 usneseními č.124/05, 125/05, 180/05 a 183/05 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 2., 15., 7c. a 17. změnu územního plánu města Liberec a vyhlášení jeho závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1 ) Článek 1 odst. 1 zní:

„1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, upraveného 3. a 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004 a dále upraveného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 26.5.2005 a dále upraveného 2. a 15. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.6.2005 a 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.9.2005. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.“

2 ) V příloze D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území  v kapitole         
       7.2.      Odkanalizování – rozvojové plochy , regulativ č. 11 zní :

    „ 11.  Do doby realizace kanalizační sítě napojené na centrální ČOV, lze povolit v návrhových plochách , ležících uvnitř hranice odkanalizovaného území, ( vyznačeného ve výkrese č. 5 ÚPN ), dočasné řešení odkanalizování a likvidace splaškových vod na podkladě zpracované ÚPD nebo ÚPP, která bude obsahovat časové omezení dočasného řešení a  územní a technické podmínky budoucího připojení na centrální ČOV.“

3 ) Kapitola 3. Základní regulační podmínky, podkapitola 3.1. Zastavitelnost území
odstavec 3.1.2.a) Zastavitelná území (str.6 Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území platného ÚPO) se doplňuje o bod  :
         „  • obchodně průmyslové plochy “.

4 )  Kapitola 3.Základní regulační podmínky, podkapitola 3.2.Využití území a umisťování činností, článek 3.2.1.2.a) Polyfunkční plochy (str.7 Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území platného ÚPO) se doplňuje o bod :
         „ • obchodně průmyslové plochy “.

5 ) Kapitola 3. Základní regulační podmínky, podkapitola 3.3. Přípustnost činností v zastavitelných územích (str.37 Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území platného ÚPO) se doplňuje o bod  :

„3. 3. 21obchodně průmyslové plochy (OPP)

  1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb a skladů s  doprovodnými činnostmi a zvláštních obslužných činností městského až nadměstského významu.
  2. Zvláštním případem obchodně průmyslových ploch jsou obchodně průmyslové zóny, pro něž se vyhláškou města nebo jiným dokumentem stanovuje zvláštní režim, zpravidla režim areálu.
  3. Určujícím typem zástavby jsou výrobní haly tovární povahy, skladovací haly a kapacitní halové objekty obchodní vybavenosti.
  4. V obchodně průmyslových plochách jsou přípustné i stavby vybavenosti místního významu.
  5. Od ploch pro bydlení budou obchodně průmyslové plochy odděleny účinným pásem ochranné zeleně. Podmínky účinnosti určí svým stanoviskem příslušný dotčený správní úřad ochrany životního prostředí.

TABULKA Č.3.3/21 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY
Činnost Stavby Přípustnost Podmínka, limita
Bydlení rodinné domy nepřípustné 
 bytové domy venkovského charakteru   
 viladomy   
   
 bytové domy v blocích   
 vícepodlažní bytové domy  
Průmysl, řemesla samostatné stavby pro průmyslovou výrobu  podmíněné  nesmí být průmyslová prvovýroba
 areály pro průmyslovou výrobu   
 provozovny drobné/řemeslné výroby a služeb přípustné 
 sklady a skladovací plochy  
 prodejní sklady  
 areály stavební výroby vč.betonárek a obaloven nepřípustné 
Zemědělství, lesnictví,veterinární péče stavby pro zajištění a  zpracování zemědělské produkce (např. přístřešky pro mechanizaci,  opravny zemědělské techniky, stodoly, sýpky) nepřípustné  
 sklady hnojiv  
 školky ovocných a okrasných dřevin  
 samostatné skleníky  
 stavby pro malovýrobní a samozásobitelský chov zvířat (např. stáje, králíkárny, malá hnojiště) nepřípustné 
 stavby pro chov koní  
 stavby a zařízení pro chov kožešinových zvířat  
 útulky pro zvířata   
 veterinární ordinace integrované   
 stavby a zařízení pro zajištění a zpracování zahradnické produkce (např. vazárny, opravny zahradnické techniky)  
Stravo-vání, ubytování restaurace, hostince  podmíněné v obchodní části areálu
 integrované jídelny, bufety a restaurace   související s hlavní činností
 hotely, motely, penziony, hostely  v obchodní části areálu
 ubytovny, koleje  související s hlavní činností
Obchod, služby obchodní zařízení, hypemarkety přípustné 
 obchodní domy  
 Integrované provozovny služeb podmíněné související s hlavní činností
 samostatné provozovny služeb  v obchodní části areálu
 prodejny integrované   související s hlavní činností
 samostatné prodejny a obchody  související s hlavní činností
 prodejní stánky  související s hlavní činností
 tržiště  provozem ani obsluhou neomezí hlavní činnost
 tržnice  
 autobazary  
Kultura, církev stavby pro kulturní účely  nepřípustné 
 integrovaná kulturní zařízení (např. knihovny, galerie, menší kluby) podmíněné související s hlavní činností
 kostely, kaple, modlitebny  místního významu
Správa stavby pro administrativu a veřejnou správu podmíněné související s hlavní činností
 stavby pro archivnictví  
 integrovaná zařízení administrativy  
Školství, vzdělávání, výzkum mateřské a základní školy  nepřípustné 
 stavby pro vědu a výzkum  přípustné 
 integrovaná zařízení pro vědu a výzkum (např. laboratoře, dílny)  
 integrovaná zařízení pro vzdělávání a mimoškolní činnost (např. přednáškové sály, klubovny ap.) podmíněné  související s hlavní činností
Zdravotnictví, sociální péče stavby pro bydlení sociálního charakteru (např. domy penziony, domy s pečovatelskou službou) nepřípustné 
 stavby pro sociální účely (např. domovy důchodců, azylové domy)   
 specializované kliniky  
 integrovaná zařízení pro sociální účely (např. domovinky, denní stacionáře)  
 integrovaná zdravotnická zařízení (ordinace) podmíněné související s hlavní činností
Sport, rekreace areály volného času, centra pohybových aktivit nepřípustné 
 dětská hřiště   
 jezdecké plochy a stezky  
 tělocvičny, sokolovny, kryté haly  
 víceúčelová nekrytá hřiště bez zvláštního vybavení  
 samostatné zahrady se zahradními stavbami (např. přístřešky, altány)  
 stavby pro individuální rekreaci - zahrádkářské chaty  
 stavby pro individuální rekreaci – rekreační chalupy  
 integrovaná sportovní zařízení (např. fit centra, sauny) podmíněné související s hlavní činností
 rozhledny a vyhlídkové věže  související s hlavní činností
Ochranaa obrana hasičské zbrojnice podmíněné související s hlavní činností
 policejní stanice  místního významu
 stanice integrovaného záchranného systému  místního významu
Dopravní vybavenost  odstavné a parkovací plochy osobních aut přípustné 
 parkovací objekty  
 garáže samostatné nepřípustné 
 garáže hromadné podmíněné provozem ani obsluhou neomezí hlavní činnost
 odstavné a parkovací plochy autobusů  související s hlavní činností
 odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů  související s hlavní činností
 ČS PHM integrované v parkovacích objektech a hromadných garážích   provozem ani obsluhou neomezí hlavní činnost
 služby pro dopravu  související s hlavní činností
Technic-ká vybave-nost  nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení na objektech podmíněné neporuší architektonický a krajinný ráz
 nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)  
 sběrné dvory a sběrny druhotných surovin přípustné 
6. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce č.3.3/21 jsou v obchodně průmyslových plochách nepřípustné.
4.3 PŘEHLED PLOCH

Číslo lokality dle 17.změny Z17/1
Katastrální území Růžodol I
Velikost plochy (m2) 567.382
Původní využití navrhované v platném ÚPO Liberec Plochy průmyslové výroby (VP)
Využití navržené v 17.změně Obchodně průmyslové plochy (OPP)
Dopravní přístupnost Ze sběrné komunikace navržené v platném ÚPO od  křižovatky Total napojené na sběrnou komunikaci, jejíž vedení od  křižovatky Svárov na silnici R35 je předmětem 11.změny ÚPO
Napojení na inženýrské sítě Shodně s průmyslovou zónou Růžodol I – Sever - bez vlivu na koncepci ÚPO
Poznámka Hlavní předmět 17.změny – změna navrženého funkčního využití
Limity využití území Zasažena OP železniční trati, OP vyplývajícími z provozu letiště Liberec

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005.

 

Ing. Jiří Kittner  v. r. 
Primátor města Liberce  

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

 

Nastavení cookies