01.01.2004
Main Administrator

Číslo: 2003/09, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Počátek účinnosti: 1.1.2004

9/2003
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 25.11.2003 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený
  hrací přístroj 1/
 2. Poplatek za výherní hrací přístroj hradí jeho provozovatel.

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

 1. Správcem poplatku je Magistrát města Liberec. Správcem poplatku pro městský obvod Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.
 2. Poplatník je povinen nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy byl výherní hrací přístroj protokolárně uveden do provozu, písemně ohlásit tuto skutečnost správci poplatku.
 3. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku svůj název, sídlo, identifikační číslo, statutární orgán, případně osoby, které jsou oprávněny za něj ve věcech poplatku jednat. Současně  uvede  čísla účtů u  peněžních ústavů  na nichž  jsou soustředěny peněžní prostředky z  jejich podnikatelské činnosti. 
 4. Poplatník je povinen písemně  do 3 dnů od protokolárního ukončení provozu výherního hracího přístroje oznámit správci tuto skutečnost.
 5. Zahájení a ukončení provozu výherního hracího přístroje bude doloženo zahajovacím a ukončovacím protokolem dle vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

 

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5 000,- Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen podle počtu kalendářních dnů, po které byl v provozu, v poměru k celkovému počtu kalendářních dnů období, na které byl povolen .

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí ode dne, ke kterému byl výherní hrací přístroj uveden do provozu.
 2. Poplatková povinnost zaniká ke dni vyřazení výherního hracího přístroje z provozu.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  • při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 15 dnů po tomto období
  • při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období
  • při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu jednoho kalendářního roku ve 4 splátkách, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období.
 2. Pokud je výherní hrací přístroj povolen do 31. 12., poslední splátka se provede
  do 15. 1. následujícího roku.
 3. Poplatek se platí:
  • hotově správci poplatku
  • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
  • jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

 

Čl.  6
Sankce

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny  (odvedeny) včas nebo ve správné výši,  vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené  (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)  část může obec zvýšit až na trojnásobek.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) citovaného zákona.


Čl. 7
Závěrečná a zrušovací ustanovení

 1. Pro řízení ve věcech poplatku platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,  ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 5/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.


Ing. Jiří Kittner  v. r.
Primátor města Liberce

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

 1. zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Nastavení cookies