01.01.2004
Main Administrator

Číslo: 2003/06, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku z ubytovací kapacity

Počátek účinnosti: 1.1.2004

6/2003
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na  svém zasedání dne 25. 11. 2003 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 2
Poplatník a správce poplatku

 1. Poplatek  platí ubytovatel, kterým  je fyzická  nebo  právnická  osoba, která  přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést v  písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí  a číslo občanského  průkazu  nebo  cestovního  dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto  zápisy  musí  být  uspořádány   postupně  z  časového hlediska. Evidenční  knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem1/.
 2. Správcem  poplatku  je  Magistrát  města  Liberec. Na   území městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou je správcem poplatku Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.


 Čl.  3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen písemně do 15 dnů od zahájení činnosti oznámit správci poplatku:
  • jméno, příjmení, adresu, rodné číslo - fyzická osoba
  • název, sídlo, identifikační číslo - právnická osoba
  • datum zahájení provozu ubytovacího zařízení
  • adresu ubytovacího zařízení
  • počet lůžek
  • bankovní, telefonické a e-mailové spojení
   Společně s ohlášením výše uvedených skutečností, předloží poplatník kolaudační rozhodnutí (rozhodnutí o změně užívání) týkající se objektu, ve kterém je poskytováno přechodné ubytování a živnostenský list opravňující provozovat ubytovací činnost.
 2. Poplatník je povinen písemně do 15 dnů po skončení poplatkového období oznámit správci poplatku:
  • jméno, příjmení, adresu, rodné číslo - fyzická osoba
  • název, sídlo, identifikační číslo - právnická osoba
  • přidělený variabilní symbol
  • poplatkové období
  • celkový počet využitých lůžek (počet lůžek  vynásobený počtem dnů, po které byly využity)
  • - poplatek (celkový počet využitých lůžek vynásobený sazbou poplatku) 
 3. Poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku každou změnu údajů nahlášených dle odstavce 1.


Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.
 2. Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

Čl. 5
Poplatkové období

 1. Poplatkové období pro poplatníka s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek je  kalendářní měsíc.
 2. Poplatkové období pro poplatníka s ubytovací kapacitou 20 lůžek a méně je  kalendářní pololetí.

 

Čl. 6
Splatnost a odvod poplatku

 1. Poplatek je splatný do 15 dnů po skončení poplatkového období. 
 2. Poplatek se platí:
  • hotově správci poplatku
  • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
  • jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

  
Čl. 7
Sankce

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny  (odvedeny) včas nebo ve správné výši,  vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené  (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)  část může obec zvýšit až na trojnásobek.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) citovaného zákona.

Čl.8
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné  ubytování studentů a žáků,
 2. ubytovací  kapacita  v zařízeních  sloužících  pro  ubytování  pracovníků  fyzických  a  právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,
 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud  nejsou  užívána jako hotelová zařízení,
 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a  charitativním účelům.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 2/94 o místním poplatku z ubytovací kapacity na území města Liberec.                                            

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.

Ing. Jiří Kittner  v. r.
Primátor města Liberce

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

 1. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.

 

Nastavení cookies