01.06.2004
Jan Král

Číslo: 2002/02, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec

účinnost od: 20. 7. 2002 - změněna vyhláškou 1/2004 - změněna vyhláškou 2/2004

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002
o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec

 1. Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 25.6.2002 usnesení č.94/02 o schválení územního plánu města Liberec a o vyhlášení jeho závazné části obecně závaznou vyhláškou podle § 84, odst. (2), písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 29, odst. (1) a (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů..
 2. Podle ustanovení § 10, § 35, odst. (2) a § 84, odst. (2), písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a  ustanovení § 29, odst. (3) zákona č. 50/1976 Sb. , ve znění pozdějších předpisů vydává zastupitelstvo města tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1
Účel vyhlášky

 1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.
 2. Závazná část schváleného územního plánu města Liberec je závazným podkladem pro zpracování a schvalování navazující územně plánovací dokumentace (regulační plány) a pro rozhodování v území ve smyslu ustanovení § 29, odst. 3 stavebního zákona.
 3. Vyhláška obsahuje:

a) územní a časový rozsah platnosti,
b) lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán města schválen (lhůty aktualizace),
c) závaznou část územního plánu včetně veřejně prospěšných staveb jak byla vymezena ve výroku usnesení Zastupitelstva města Liberec o  schválení  územního plánu města Liberec, která je přílohou vyhlášky a  jako taková je její nedílnou součástí,
d) závěrečná ustanovení o místech uložení územního plánu města Liberec.

Čl. 2
Rozsah platnosti vyhlášky

 1. Vyhláška platí pro celé správní území města Liberec - v rozsahu těchto katastrálních území: Dolní Hanychov, Doubí u Liberce, Františkov u  Liberce, Hluboká u Liberce, Horní Hanychov, Horní Růžodol, Horní Suchá u  Liberce, Janův Důl u Liberce, Karlinky, Kateřinky u Liberce, Krásná Studánka, Kunratice u Liberce, Liberec, Machnín, Nové Pavlovice, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rochlice u Liberce, Rudolfov, Ruprechtice, Růžodol I., Starý Harcov, Staré Pavlovice, Vesec u  Liberce, Vratislavice nad Nisou.
 2. Vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být změna nebo zrušena pouze vyhláškou, kterou bude vyhlášena závazná část schválené změny územního plánu města nebo schváleného nového územního plánu města Liberec. ke změnám územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu města Liberec.


Čl. 3
Závazné části územního plánu

 1. Závazné části územního plánu jsou obecně stanoveny ustanovením § 29, odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 18, odst. (1) a (2) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Závazné jsou základní zásady uspořádání území a  limity a jeho využití, vyjádřené v regulativech.
 2. Závazná část územního plánu omezuje, vylučuje a podmiňuje umísťování staveb, využití území a opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
 3. Závazná část obsahuje:
  a)  urbanistickou koncepci,
  b)  využití ploch a jejich uspořádání,
  c)  vymezení zastavitelného území,
  d)  omezení změn v užívání staveb,
  e)  zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení,
  f)  vymezení územního systému ekologické stability,
  g) limity využití území,
  h)  plochy přípustné pro těžbu nerostů,
  i)  vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav.
 4.  Závazná část územního plánu je vyjádřena:
  a)   v grafických přílohách této vyhlášky ve výkresech schváleného územního plánu města Liberec:
  1 – Hlavní výkres,
  10 – Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy,
  13 – Limity využití území,
  b)  v textové příloze vyhlášky v Článku 4 „Zásady využití území„,
  c)  v textové příloze vyhlášky „Vymezení závazné části – regulativy funkčního a prostorového uspořádání území„, jejích obsah je totožný s  obsahem kapitoly D – Závazná část textové části schváleného územního plánu města Liberec,
  d)  ve schématu z textové části schváleného územního plánu města Liberec „Vymezení městských sektorů„.
 5.  Závaznou částí územního plánu nejsou hranice současně zastavěného území obce, vyjádřené v grafické části ve výkresech schváleného územního plánu.

Čl. 4
Zásady využití území

 1. Základním prostředkem regulace činností a využití území je členění území města na plochy podle různých hledisek, zejména z hlediska zastavitelnosti a nezastavitelnosti ploch a funkčního vymezení ploch a  podmínek jejich využití.
 2. Územní plán vymezuje hranice zastavitelného území města. Území města je rozděleno zásadně na území zastavitelné a území nezastavitelné.
 3. Území města je členěno na městské sektory a urbanistické obvody, pro které jsou stanoveny podmínky jejich využití a uspořádání. Městské sektory se skládají z urbanistických obvodů. Vymezení městských sektorů je uvedeno v Čl. 5 vyhlášky a znázorněno v příloze vyhlášky – schématu Vymezení městských sektorů.
 4. Území města je členěno na funkční plochy, pro které jsou stanoveny podmínky jejich využití.
 5. Zákres členění území města na jednotlivé funkční plochy je proveden ve výkrese 1 – Hlavní výkres.
   
 6. Pro každou funkční plochu jsou v textové příloze této vyhlášky „Vymezení závazné části„ stanoveny:
  a)  přípustné funkční využití ploch,
  b)  nepřípustné funkční využití ploch,
  c)  podmíněné funkční využití ploch,
  d)  uspořádání ploch,
  e)  základní regulace území lokální limity využití území
 7. Plochy, které leží uvnitř hranice zastavitelného území města, jsou územím zastavitelným jen tehdy, pokud jsou k zastavění určeny tomu odpovídajícím funkčním vymezením.
   
  Čl. 5
  Vymezení městských sektorů

Sektor      Katastrální území       Urbanistické obvody
sektor centrum (C)   část k. ú. Liberec a část k. ú. Horní Růžodol   1 až 6, 31, 32 a 91
severovýchod (SV)   část k. ú. Liberec, Ruprechtice, Starý Harcov a celé katastrální území Kateřinky u Liberce a Rudolfov    7 až 11, 34 až 36, 41 a 42, 81, 82 a 92
východ (V)   část k. ú. Liberec, Starý Harcov a celé k. ú. Kunratice u Liberce    33, 37 až 40, 56 a 93
Rochlice a Nová Ruda (R)   části k. ú. Rochlice u Liberce, Horní Růžodol a Vratislavice nad Nisou    29, 48, 60, 61, 78 a 79, 90, 94 a 95
jihovýchod (JV)    hlavní část k. ú. Vratislavice nad Nisou    57 až 59, 62 až 64 a 80
jih (J)   k. ú. Rochlice u Liberce, Doubí u Liberce a celá k. ú. Vesec u  Liberce, Pilínkov a Hluboká   28, 30, 49 až 50, 52 a 53, 97 a 98
jihozápad (JZ)   části k. ú. Rochlice u Liberce, Horní Růžodol, Doubí u  Liberce, Janův Důl u Liberce a celá k. ú. Dolní Hanychov a Horní Hanychov;   24 až 26, 44 a 51, 85 až 87, 89 a 96
západ (Z)   k. ú. Karlinky, Ostašov a Horní Suchá u Liberce a část k. ú. Růžodol I.    43, 45 až 47 a 88
za nádražím (N)    části k. ú. Liberec, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce a Rochlice u Liberce    21 až 23, 27, 83 a  84
severozápad (SZ)   část k. ú. Růžodol I a celé k. ú. Machnín   17 až 20, 65 až 67
sever (S)    celá k. ú. Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Radčice u  Krásně Studánky, Krásná Studánka a část k. ú. Ruprechtice;   16, 68 a 69

 


Čl. 6
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb

 1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vyjádřeny ve výkrese 10 – Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy schváleného územního plánu města Liberec.
 2. Pro veřejně prospěšné stavby lze podle § 108, odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění změn a  doplňků pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit.
 3. Schváleným územním plánem jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby:
  a)  Dopravní stavby, tedy silnice, místní komunikace, hromadná osobní doprava, pěší chodníky, cyklistické stezky
  D 1 průtah silnice I/13, 35 v úseku Machnín
  D 2 průtah silnice I/14 v úseku Horní Růžodol – Kunratice
  D 3 obchvat silnice I/13 v úseku Krásná Studánka
  D 4 Pastýřská
  D 5 Na Skřivanech
  D 6 Švermova
  D 7 III/2784, České Mládeže – Ještědská
  D 8 Ostašovská
  D 9 Uralská – Kubelíkova
  D 10 Baltská
  D 11 Jablonecká – Sokolská (tunel Šaldovo náměstí) III / XXXX
  D 12 Jungmannova – Sokolská (tunel Kailův vrch)
  D 13 průmyslová zóna Doubí - Jih
  D 14 průmyslová zóna Růžodol - Sever
  D 15 Polní – Na Mlýnku
  D 16 Východní
  D 17 Nad Metou – Dlouhá
  D 18 v Kunraticích
  D 19 Vyhlídková
  D 20 Domky
  D 21 Nitranská - Horákové
  D 23 Náhorní
  D 24 U Močálu
  D 25 U Sila
  D 26 U Vysílačky
  D 27 Nad Zeleným Údolím
  D 28 Orlí - U Lomu - Valdštejnská
  D 29 U Pramenů
  D 30 Kaplického - Hodkovická
  D 31 tramvajová trať Horní Hanychov prodloužení
  D 32 tramvajová trať Fűgnerova - Vratislavice zdvoukolejnění
  D 33 tramvajová trať Rochlice - sídliště
  D 34 tramvajová trať Šaldovo náměstí - Ruprechtice
  D 36 cyklostezka Lužická Nisa - Staré Pavlovice
  D 37 letiště Liberec
  D 38 autobusové nádraží ČSAD – výpravní budova
  D 39 cyklostezka Lužická Nisa – Horní Růžodol
  D 40 pěší stezka Františkov
  D 41 pěší stezka Vratislavice n/N
  D 42 pěší podchod nádraží ČD
  D 43 terminál REGIO ČD
  D 44 Doubská
  DN stavby nevyjmenované, tj. změny při odstraňování dopravních závad na  silnicích a místních komunikacích, např. úpravy povrchů vozovek, úpravy křižovatek, rekonstrukce mostů, doplnění chybějících chodníků pěších podchodů a nespecifikovaných úprav pěších komunikací,
  b) Vodohospodářské stavby
  b.1) vodní toky a plochy
  N 1 retenční nádrž Broumovská (nad nádrží Textilana)
  N 2 retenční nádrž Bucharka
  N 3 zkapacitnění částí koryta potoků Harcovského
  N 4 Kunratického
  N 5 Doubského
  N 6 Plátenického
  N 7 Slunného
  N 8 Janovodolského
  N 9 Františkovského
  N 10 přeložka Lužické Nisy - Machnín (podél nové komunikace I/35,13)
  N 11 přeložka Lužické Nisy - Rochlice (podél nové komunikace I/14)
  b.2) zásobování vodou
  V 1 vodojem III. tlakového pásma - Horská (mezi střelnicí a lomem Ruprechtice) část p. č. 909/1
  V 2 vodojem Krásná Studánka (severně od obce pod bývalou skládkou kalů)p. č. 521/2
  V 3 vodojem Radčice (nad konečnou stanicí autobusu) část p. č. 258/3
  V 4 vodojem Bucharka (v horní části louky vedle vleku) p. č. 113, část p. č. 117/1
  V 5 přívodní řad III. takového pásma vodojem Jizerská cesta - vodojem Horská (podél stávajícího přivaděče k ulici Horské, podél Horské, U Slunečních lázní a Krakonošovy)
  V 6 propojení přivaděčů Jeřmanice (polní cestou a podél trasy plynovodu)
  V 7 vodovodní řad Krásná Studánka (ulice Dětřichovská, polní cestou do vodojemu)
  V 8 vodovodní řady Radčice, Kateřinky (ul. Ke Sluji, Kateřinská, Nad Piánovkou, Břehová, Ladova)
  V 9 čerpací stanice Krásná Studánka (ulice Dětřichovská) p. č. 85/1, Kateřinky (ulice Ladova) část p. č. 389, Radčice (ulice Ke Sluji) část p. č. 480/1
  b.3) odkanalizování
  K 1 výtlačný řad splašků Machnín - Stráž n/N - ČOV Liberec (ulice Stará, I/13, Kateřinská, Oblouková, Londýnská, areál ČOV)
  K 2 výtlak splašků Kunratice (místní komunikace)
  K 3 výtlak splašků Krásná Studánka - Stráž n/N (místní komunikace)
  K 4 čerpací stanice splašků Machnín (ulice Stará) část p. č. 14/1, Stráž n/N (ulice Kateřinská) část p. č. 1064
  K 5 čerpací stanice splašků Krásná Studánka (p. č. 85/1)
  K 6 čerpací stanice splašků Kunratice část p. č. 2721
  K 7 kmenová stoka II - prodloužení ulice České Mládeže
  K 8 kmenová stoka VII - zkapacitnění Zvolenská - areál Textilana - Mlýnská
  K 9 kmenová stoka VII - Lukášovská - Kadlická
  K 10 kmenová stoka XI - prodloužení Ještědská
  K 11 kmenová stoka XXI - podél Plátenického potoka
  K 12 kmenová stoka XXIII - podél Lučního potoka
  K 13 kmenová stoka XXV - prodloužení Tanvaldská
  K 14 štola Růžodol - napojení průmyslové zóny Sever do ČOV
  K 15 uliční stoka Horská - Baltská
  K 16 uliční stoky v povodí kmenové stoky XI (Hanychov, Janův Důl, Karlinky, Františkov)
  K 17 splašková stoka Hejnická
  K 18 splašková stoka Kateřinská ulice - čerpací stanice Stráž n/N
  K 19 splašková stoka Dětřichovská - Krásná Studánka
  K 20 pobřežní stoka Centrum
  c) Energetické stavby
  c.1) zásobování elektrickou energií
  E 1 venkovní vedení 110 kV z jihozápadní větve 110 kV k trafostanici
  v průmyslové zóně Doubí - Jih
  E 2 trafostanice 110/VN v průmyslové zóně Doubí - Jih
  E 3 trafostanice 110/VN v Machníně
  E 4 vrchní vedení 110 kV z jihozápadní větve 110 kV k trafostanici Machnín pro průmyslovou zónu Růžodol - Sever
  E 5 kabelové vedení 110 kV - propojení rozvodny TR 110/35/10 kV Liberec – Východ a TR 110/35 kV Liberec - Pavlovice
  E 6 výstavba rozvodny TR 110/35 kV Liberec – Nové Pavlovice
  c.2)  zásobování plynem
  P 1 rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 v trase stávajícího VTL plynovodu, včetně nových úseků v trase Machnín – průmyslová zóna Doubí - Jih
  P 2 nová trasa VTL plynovodu DN 150 v trase Horní Suchá - letiště
  P 3 rekonstrukce středotlakého plynovodu ve Vilové ulici
  P 4 přeložka VTL plynovodu DN 300 v průmyslové zóně Doubí – Jih,
  včetně regulačních stanic VTL
  P 5 rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 v trase stávajícího plynovodu,
  včetně nových úseků, od průmyslové zóny Doubí – Jih na rozhraní
  k. ú. Vratislavice n/N a Proseč n/N
  P6 nová trasa VTL plynovodu DN 150,
  včetně regulační stanice k napojení Vesce v trase
  Zahradní město – ulice Vyhlídková – ulice nad Nisou
  P7 přípojka VTL plynovodu k průmyslové zóně Růžodol – Sever
  P8 VTL redukční stanice v průmyslové zóně Růžodol – Sever
  P9 přeložky plynárenských zařízení z koryta řeky Nisy
  c.3) zásobování teplem
  T 1 trasa potrubí k průmyslové zóně Doubí - Jih
  T 2 trasa potrubí k průmyslové zóně Růžodol - Sever
  T 3 přeložka teplárenských zařízení z koryta řeky Nisy
  d)  Občanská vybavenost
  OV 1 Technická univerzita Liberec – Starý Harcov – Na Skřivanech

 


Čl. 7
Asanace

 1. Plochy pro asanace (asanační úpravy) jsou znázorněny ve výkrese 10 – Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy schváleného územního plánu města Liberec.
   

Čl. 8
Změny a lhůty aktualizace

 1. Aktualizace územního plánu města Liberec bude zajištěna pořizovatelem ve smyslu ustanovení § 30 stavebního zákona v závislosti na změnách podmínek, na základě kterých byl územní plán města schválen a  v souladu s potřebami rozvoje území.
 2. Změny závazné části schváleného územního plánu města Liberec pořizuje obec (zde Statutární město Liberec) a schvaluje Zastupitelstvo města Liberec. Postup při pořizování změn závazné části územního plánu je upraven ustanovením § 31 stavebního zákona.
 3. Určují se tyto lhůty aktualizace:
  a)  orgán územního plánování Statutárního města Liberec, který pořizuje územně plánovací dokumentaci (dále pořizovatel), předloží v každém roce všechny vlastní a cizí podněty k pořízení změn územního plánu města Liberec, uplatněné za předchozí období, k projednání Zastupitelstvu města Liberec a k rozhodnutí o schválení podnětu k pořízení změn územního plánu města Liberec, a to tak, že o podnětech bude zastupitelstvem města jednáno a rozhodováno vždy současně se schvalováním rozpočtu města,
  b)  ustanovením předchozího odstavce není dotčeno právo zastupitelstva města mimo rámec výše uvedeného režimu projednat a schválit podnět k pořízení změny územního plánu města v případech dotýkajících se zájmů města.

Čl. 9
Zrušující ustanovení

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se, na základě usnesení vlády č. 26 ze dne 20.1.1993 a § 84, odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje závazná směrnice pro uspořádání sídelního útvaru Liberec schválená usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 20.1.1987 č. 16.
 2. Dále se ke dni účinnosti této vyhlášky, na základě ustanovení § 84, odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušují obecně závazné vyhlášky o vyhlášení změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Liberec:
  a)  č. 1/2000 – lokalita Liberec Jih – průmyslová zóna,
  b)  č. 4/2000 – přeložka silnice III/2784 ul.České mládeže – Ještědská (Doubí – Horní Hanychov),
  c)  č. 10/2000 – lokalita Růžodol I. – průmyslová zóna,
  d)  č. 1/2001 – prodloužení návrhového období,
  e)  č. 2/2001 – areál Textilana a.s.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 20. července 2002.

Čl. 11
Uložení územního plánu města Liberec

Schválený územní plán města Liberec je uložen na těchto místech:

 • Magistrát města Liberec,
 • Stavební úřad Magistrátu města Liberec,
 • Okresní úřad Liberec,
 • Krajský úřad Libereckého kraje.

Čl. 12
Přílohy vyhlášky

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou:

 1. D – Závazná část – regulativy funkčního a prostorového uspořádání území
 2. výkres č. 1 – Hlavní výkres
 3. výkres č. 10 – Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
 4. výkres č. 13 – Limity využití území
 5. schéma Sektory města Liberec

 

 

Ing. Jiří V e s e l k a      v. r.
náměstek primátora  

Ing. Jiří Kittner      v. r.
Primátor města Liberce

Nastavení cookies