01.01.2012
Main Administrator

Číslo: 2/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Počátek účinnosti: 1.1.2012

č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec

o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 9. 2011 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením     § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z  nemovitostí (dále jen „zákon“)      a podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona se v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

  1. koeficient 3,5 se stanoví pro veškeré části města Liberce bez částí uvedených pod písmenem b)

 

  1. koeficient 2,5 se stanoví pro části města: 

Liberec       XXX   -  Vratislavice nad Nisou

Čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona se pro výpočet výsledné sazby daně stanoví :

koeficient 1,5 pro všechny části města

 

Čl. 3

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

 

 

 

Bc. Jiří Šolc, v.r.

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.

náměstek primátorky města Liberec

primátorka města Liberec

Nastavení cookies