01.01.2011
Main Administrator

Číslo: 10/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Počátek účinnosti: 1.1.2011

č.  10/2010

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 16.12.2010 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Statutární město Liberec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1 (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).2 Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
 2. povolený hrací přístroj nebo
 3. jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.3
 4. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).4

 

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
 2. Poplatková povinnost zaniká ke dni vyřazení VHP z provozu. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do  provozu, a to ve lhůtě do 8 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu dle vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
 2. Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
 3. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na  nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky VHP, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i  každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 5 000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
 2. V případě, že VHP bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP k celkovému počtu dnů období, na které byl povolen.
 3. Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na které byl zařízení povoleno.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
 2. při povolení provozování VHP nebo jiné THZ na dobu 3 měsíců do 15 dnů po tomto období
 3. při povolení provozování VHP nebo jiné THZ na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a  to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období
 4. při povolení provozování VHP nebo jiné THZ na dobu jednoho kalendářního roku ve 4 splátkách, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období
 5. při povolení provozování VHP nebo jiné THZ na dobu delší než 1 kalendářní rok ve 4 splátkách za každý kalendářní rok, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období.

 

2. Pokud je VHP nebo jiné THZ povolen do 31. 12., poslední splátka se provede do 15. 1. následujícího roku.

Čl. 7

Navýšení poplatku

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.7

 

Čl. 8

Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 5/2010 o  místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
 2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.Řízení zahájená a pravomocně nerozhodnutá před datem účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadní právní úpravy.
 3. Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011

 

 

 

Martina Rosenbergová v.r.

náměstkyně primátora

Mgr. Jan Korytář v.r.

primátor města

 

 

 

______________________________________________________________________

1 Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)

2 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“

3 § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích

4 § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (do 31. 12. 2010 dle § 31 odst. 4 a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

7 1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.

Nastavení cookies