01.01.2012
Main Administrator

Číslo: 1/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Počátek účinnosti: 1.1.2012

č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 9. 2011 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Místní koeficient

 

            Na území města Liberec se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, ve výši 2.  Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

 


 

Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky města Liberec

primátorka města Liberec

Nastavení cookies