_Fyzická osoba - ohlášení živnosti

Fyzická osoba v ohlášení uvede:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo, datum narození, místo narození a rodné příjmení
 • provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené v předchozím odstavci týkající se jeho osoby,
 • zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění odštěpného závodu v ČR. Je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území ČR, uvede též místo jejího pobytu v ČR, pokud mu byl pobyt povolen,
 • adresa sídla
 • předmět podnikání podle živnostenského zákona ,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění,
 • dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5
 • titul nebo vědeckou hodnost osob, zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech, pokud je budou při provozování živnosti používat
 • případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště
 • případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady

Fyzická osoba k ohlášení připojí:

 • je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty třetí. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
 • je-li občanem jiného státu a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle prvního bodu, je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle druhého bodu; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 • je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky odštěpný závod, doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu (za ohlášení živnosti zaplatí 1000,- Kč - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za doplnění dalšího živnostenského oprávnění zaplatí poplatek 500,- Kč)

Nastavení cookies