Informace pro okrskové volební komise

DĚKUJEME všem členům okrskových volebních komisí za spolupráci.

Dnešního dne 6. 10. 2020 byly Státní volební komisí vyhlášeny výsledky voleb. Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev krajů je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb (v případě, že nebude podán návrh na neplatnost hlasování nebo voleb).  O ukončení činnosti Vás budeme informovat zde. Následně do 30 ti dnů bude všem členům vyplacena odměna na bankovní účet nebo hotově v pokladnách MML (dle vyplněného formuláře Prohlášení na 1. zasedání OVK).

Dnem 19. 10. 2020 je ukončena činnost okrskových volebních komisí (návrh na neplatnost voleb byl Krajským soudem v Ústí n. L. – pobočka v Liberci odmítnut). Odměny budou vyplaceny ve  výplatním termínu za říjen cca 12. 11. 2020.

Odměny pro členy, kteří nemají bankovní účet budou vypláceny v hotovosti na pokladně Nového magistrátu od 12. 11. 2020 ve stanovených úředních hodinách magistrátu.

UPOZORŇUJEME, ŽE JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA TEL. 485 243 774.  Bez předchozího objednání nebude vstup do magistrátu umožněn.

 

 

Dle § 17 odst. 2)  zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva kraje byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, deleguje primátor města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku (formulář níže) nejpozději do 2. 9. 2020 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.


KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:

Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 9. a 10. 9. 2020), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
10. 9. 2020 v 16:00 hod. OVK   č. 1 - 20
10. 9. 2020 v 14:00 hod. OVK č. 21 - 40
  9. 9. 2020 v 16:00 hod. OVK č. 41 - 60
  9. 9. 2020 v 14:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2
 

POZOR: 

Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (2. 9 .2020). Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Přijetím nového zákona č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise o 500 Kč.
Předseda - 2 200 Kč   NOVĚ 2 700 Kč*
Místopředseda, Zapisovatel -
2 100 Kč  -  NOVĚ 2 600 Kč *
Člen - 
1 800 Kč  -  NOVĚ 2 300 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb.

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:

Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.