Férové školy v Liberci II

Projekt: Férové školy v Liberci II

Program: Evropský sociální fond / Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_19_075 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL II v prioritní ose 3 OP

Registrační č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358
Termín realizace: červenec 2020 až prosinec 2022

Celkové náklady projektu: 76.932.072,66 Kč
10 % dotace ze státního rozpočtu: 7.693.207,26 Kč
85 % dotace z Evropské unie: 65.392.261,76 Kč
5% spoluúčast SML: 3.846.603,64 Kč

 

O projektu

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je soustředěn na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Liberce. V roli zřizovatele zapojených základních a mateřských škol bude Statutární město Liberec podpořeno v koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací níže uvedených aktivit projekt podpoří zavádění a realizaci individuální integrace v 33 zapojených mateřských školách a 26 základních školách z Liberce.

 

Aktivity projektu:

 • činnost koordinátora inkluze pro obec
 • činnost metodika asistentů pedagoga a školních asistentů pro obec
 • vytvoření systému spolupráce a podpory všech zainteresovaných stran při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků z kulturně odlišného prostředí
 • studijní stáže do zemí EU
 • činnost koordinátorů inkluze v jednotlivých zapojených základních školách
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • kariérové poradenství na zapojených základních školách
 • kroužky na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství, sociálního a personálního rozvoje
 • zvyšování profesních kompetencí pedagogů základních i mateřských škol prostřednictvím zavádění nových metod zaměřených na inkluzi v základním vzdělávání
 • příměstské vzdělávání o letních prázdninách
 • poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách
 • skupinové výjezdové aktivity s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj, organizované pro pedagogické pracovníky základních škol
 • vrstevnické vzdělávání na vybraných základních školách
 • vytvoření neformálního předškolního centra
 • aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní
 • zvyšování profesních kompetencí pedagogů prostřednictvím zavádění nových metod zaměřených na inkluzi v předškolním vzdělávání a výchově
 • rozvoj spolupráce mateřských škol s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku
 • činnost motivačních pracovníků a koordinátorů včasné péče v jednotlivých zapojených mateřských školách za účelem rozvoje prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově
 • rozvoj spolupráce zapojených mateřských škol se základními školami při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání

 

Výsledky projektu:

 Projekt byl úspěšně realizován s následujícími výslednými indikátory:

 • 60 dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání,
 • 63 ovlivněných organizací systémovou intervencí,
 • 1 nízkoprahové centrum předškolního vzdělávání a práce s rodinou,
 • 1 regionální systém.

 

Příjemce: Statutární město Liberec

Partneři:

 • Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace
 • Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
 • Člověk v tísni, o.p.s.
 • EDUCA QUALITY, z.s.
 • iChange, z.s.
 • 26 libereckých základních škol
 • 33 libereckých mateřských škol

 

Kontakty:

Ing. Martin Benda, hlavní koordinátor projektu, tel.: 603 159 304
Mgr. Lenka Řebíčková, hlavní odborný konzultant – expert, tel.: 724 281 757

Nastavení cookies