Zelené srdce Liberec - úpravy lesních cest II. etapa

Program: PRV
Počátek realizace: 19.7.2010
Konec realizace: 31.12.2010
Finanční objem projektu: 2 507 971 CZK
Spolufinancováno z: Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Logo

Program rozvoje venkova

 

Projekt je součástí jednoho z prioritních rozvojových záměrů zvýšení rozlohy rekultivované veřejné zeleně a využití stávajícího lesního porostu. K tomu byly v roce 2007 vypracovány ucelené koncepce řešení nazvané „Zelené plíce Liberce“ (studie revitalizace veřejné zeleně v okolí přehrady) a „Zelené srdce Liberce“ (dokumentace k územnímu rozhodnutí), které navazovaly na dříve zpracovanou „Studii využití liberecké přehrady a jejího okolí“z roku 2001. Celkové souvislosti doplňují základní kompoziční vazby, kdy je lesní komplex pohledově propojen se dvěma významnými pohledovými dominantami města, s Ještědem a  s Libereckou výšinou.

Okolí Harcovské přehrady a výšina Králova háje je jednou z  nejcennějších ploch v systému zeleně města Liberce. Kvalita stávajícího stavu neodpovídá významu ploch v rámci města. Jedná se o menší komplex lesa s výraznou převahou dospívajících a mýtině zralých smíšených lesních porostů (smrk, dub, buk, modřín, borovice, bříza). V místech s  uvolněným porostním zapojením se vyskytuje přirozené zmlazení buku. Lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkce lesa) jsou zařazené do  lesa zvláštního určení - subkategorie 32c – lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí (viz Rozhodnutí o zařazení lesních pozemků do  subkategorie 32c vydané pod číslem jednacím 13 12/2003 OLH Krajským úřadem Libereckého kraje ze dne 23.3.2003.

Realizací projektu a navržených opatření vhodných k údržbě vytipovaného lesního prostředí se v řešené lokalitě zvýší společenská hodnota příměstského lesa se zvýšenou rekreační funkcí. Realizací projektu se zkulturní a zvelebí zanedbané stávající lesní cesty a stezky příměstského lesa a jejich bezprostřední okolí. Bude vyřešena vybavenost mobiliářem a dalšími vhodnými prvky, které odpovídají požadavkům kulturní udržované krajiny, umožňující užívání, relaxaci a  bezpečný pohyb co nejširší veřejnosti. V projektu bude vhodným způsobem řešeno usměrnění návštěvnosti vybraného území. Navržená opatření přispějí k ochraně vod, půd a lesního prostředí před neukázněným pohybem návštěvníků lesa. Projekt zvýrazní bezprostřední propojenost sídla s  krajinou, prvky krajinné zeleně, které se zde vyskytují přímo uprostřed města.

Státní zemědělský intervenční fond schválil žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a přislíbil městu spolufinancování ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu na  pokračování úprav lesních stezek u Harcovské přehrady.

Stezky SO 2,3 a 5 nejsou předmětem II. etapy

 

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

Příspěvek společenství - EU: 1.401.534,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů: 350.384,- Kč

Publikováno: 16.7.2010 09:55

Nastavení cookies