20.02.2019
Jana Kodymová DiS.

Rada města zasedala počtvrté

Čtvrtá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 19. února. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.


Primátor Jaroslav Zámečník
 

Bod č. 78/1: Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě terminálu

Statutární město Liberec a Liberecký kraj uzavřou memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě terminálu příměstské dopravy. Na své 4. letošní schůzi o tom rozhodli liberečtí radní. Výstavba moderního terminálu a parkovacího domu v blízkosti vlakového nádraží je pro město Liberec i Liberecký kraj zásadním projektem. Obě strany se shodují, že jde o strategickou stavbu nadregionálního významu, a proto je třeba na přípravě a realizaci stavby úzce spolupracovat. Cílem je naplnit indikátory IPRÚ a splnit podmínky evropské dotace.

Město připravuje projekt terminálu a parkovacího domu od roku 2016. V roce 2017 realizovalo město soutěž na architektonický návrh, na základě které byl vybrán návrh architekta Petra Stolína. Následně byl vybrán dodavatel projekčních prací a byla zhotovena projektová dokumentace. V roce 2018 pak město za 20,5 milionu Kč odkoupilo pozemky v lokalitě stávajícího autobusového nádraží a za další 3 miliony korun také montované „buňky“.

Město Liberec a Liberecký kraj budou společně hledat nejvhodnější variantu financování a přípravy stavby z hlediska budoucího majetkoprávního i provozního vypořádání. Odhadované náklady na stavbu se budou pohybovat v rozmezí 100 až 200 milionů Kč. V rámci nového terminálu se počítá s cca 12 stáními pro autobusy a parkovací dům by měl pojmout cca 400 vozidel. Bude připravena ověřovací studie, která prověří rozměry parkovacího domu tak, aby byla průjezdná Matoušova ulice. Projektová dokumentace bude následně upravena, aby odpovídala stávajícímu i novému územního plánu, a to včetně prověření napojení na CZT. Město Liberec a Liberecký kraj pak společně najdou model budoucího provozu objektů.

Bod č. 201: Informace – příprava OZV regulace technoparty

Primátor a vedení města v součinnosti s Libereckým krajem, Městskou policií Liberec a Policií ČR hledají možnost regulace akcí typu technoparty, které omezují občany dotčených lokalit. Vedení města už připravuje obecně závaznou vyhlášku a analyzuje právní předpisy vydané jinými obcemi. Město proto osloví i okolní obce. Akce typu technoparty nepodléhá povolení či souhlasu orgánů veřejné správy a nelze ji zakázat, lze ji však regulovat. Ve vyhlášce lze zejména vymezit prostranství – pozemky na území města, kde se technoparty může konat, nebo naopak negativně vymezit prostranství, kde se konat nesmí. Počítá se i se zpřísněním postihů.

 

Náměstek Jiří Němeček
 

Bod č. 27: Schválení otevírací doby LVT – změna otevírací doby

Radní schválili novou otevírací dobu areálu bývalých libereckých výstavních trhů v Masarykově ulici pro veřejnost. Po dohodě s Městskou policií Liberec budou mít uzamykání areálu na starost strážníci a otevírací doba je celoročně stanovena takto: 6.45 – 20.00 hodin. Lidem tak bude v uvedeném čase umožněn pohyb po areálu a průchod z Masarykovy ulice na Tržní náměstí. Na noc se areál uzavírá.
 

Bod č. 29: Schválení výběru administrátora pro VŘ na zhotovitele akce PD MPB Liberec

Liberečtí radní se zabývali dalším postupem v projektové přípravě na modernizaci městského plaveckého bazénu. Vybrali administrátora, který připraví výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Administraci zajistí společnost ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., která v poptávkovém řízení podala nejnižší nabídku 75 000 Kč.

 

Náměstek Jiří Šolc
 

Bod č. 51: Plán správy Lesního koupaliště pro rok 2019

Liberečtí radní schválili předložený Plán správy Lesního koupaliště pro rok 2019. V letošním roce bude Lesní koupaliště předáno zpět z Odboru strategického rozvoje a dotací pod správu příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec. Organizace bude mít na starost mimo jiné dokončení reklamace nedůsledně provedeného spárování, což způsobuje výrazný únik vody.

Provoz, úklid a běžnou údržbu zajišťují Komunitní práce Liberec. Počítá se s tím, že koupaliště bude v letních měsících permanentně otevřeno 24 hodin denně. Nadále by měla probíhat spolupráce se sportovním klubem Dukla Liberec, který Lesní koupaliště využívá k tréninku dětí. V plánu na letošní rok je zhotovení vrtu na vodu, který by doplňoval vodní nádrž při nedostatku průtoku Jizerského potoka.
 

Bod č. 64: Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na prodloužení splaškové kanalizace v ul. Volgogradská

Další obyvatelé Volgogradské ulice se dočkají napojení na novou kanalizaci. V letošním roce se město Liberec pustí do vybudování úseku v délce 280 metrů, a to v úseku od křižovatky s Čerchovského ulicí až po koncovou šachtu stávající kanalizace. Realizací této části kanalizační stoky, dojde k propojení úseku suchovodu, který byl položen v loňském roce mezi ulicemi Kubelíkova a Čerchovského, se stávající kanalizací v dolní části Volgogradské ulice. Toto propojení zajistí funkčnost cele kanalizační stoky a současně umožní postupné vybudování a napojení domovních kanalizačních přípojek. V této části se konkrétně jedná o 21 objektů, kterým bude umožněno připojení na splaškovou kanalizaci. Předpokládané náklady na prodloužení splaškové kanalizace včetně domovních činí 5 930 000 Kč bez DPH.  Náklady zahrnují i provizorní opravu povrchu komunikace.

 

Náměstek Zbyněk Karban
 

Bod č. 3: Schvalování návrhů rozpočtů neškolských příspěvkových organizací

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vznikla příspěvkovým organizacím povinnost sestavit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu a předložit tyto dokumenty ke schválení zřizovateli. Liberečtí radní nyní schválili rozpočty pro rok 2019 šesti neškolským příspěvkovým organizacím, které zřizuje statutární město Liberec.

S nejvyšším rozpočtem pro rok 2019 o výši 144 373 671 Kč bude hospodařit Divadlo F. X. Šaldy. Zoologická zahrada Liberec má schválený rozpočet ve výši 124 046 671 Kč a Botanická zahrada Liberec ve výši 21 600 821 Kč. Centru zdravotní a sociální péče schválili radní rozpočet 59 917 269 Kč, Komunitnímu středisku Kontakt rozpočet 9 167 979 Kč a Městským lesům Liberec rozpočet 7 252 177 Kč.

 

Náměstek Ivan Langr
 

Bod č. 34: Vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2019

I v letošním roce Liberec vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2019. Vyhlášení výzvy již odsouhlasili liberečtí radní. Materiálem se budou zabývat také zastupitelé.

Neinvestiční dotace z rozpočtu města je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dotaci bude možné využít na provozní náklady spojené se základní činností registrovaných sociálních služeb. Celkový finanční objem činí 6 milionů korun, přičemž výše poskytnuté dotace nepřesáhne 500 tisíc korun na jednu žádost. Termín podání žádosti je od 8. 4. do - 23. 4. 2019 do 16.00 hodin.

Bod č. 36: Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů základních škol

Liberečtí radní k poslednímu dni šestiletého funkčního období (31. 7. 2019) odvolávají z funkcí ředitele ZŠ Česká, ZŠ U Sodu a ZŠ U Školy. Na tato vedoucí pracovní místa budou vyhlášena konkurzní řízení. Zároveň s tím radní schválili záměr prodloužit funkční období o dalších šest let ředitelkám MŠ „Motýlek“ a MŠ „Sedmikráska“, kterým končí funkční období k 31. 7. 2019 a také ředitelce MŠ „Kytička“, které končí funkční období k 30. 4. 2020.

Bod č. 39: Návrh na zvýšení cen nájemného v obecních bytech ve vlastnictví statutárního města Liberec

Liberečtí radní schválili s platností od 1. 7. 2019 navýšení cen nájemného v městských bytech, a to s ohledem na tržní cenu nájemného a dlouhodobý růst cen oprav a investic do městského bytového fondu. Ceny nájemného u stávajících nájemních smluv budou navýšeny v souladu s platnou legislativou, dle §2249 nového občanského zákoníku, tj. o 20%. Výjimkou budou startovací byty v objektech v Krajní ulici, které byly postaveny s využitím státní investiční dotace. Dle podmínek dotace totiž mohou být ceny nájemného v těchto bytech navýšeny pouze o míru inflace (dle informací Českého statistického úřadu za rok 2018 o 2,1 %).

Město v současné době hospodaří s počtem 1219 obecních bytů. Ty jsou členěny na několik typů a jsou přidělovány v souladu s Pravidly pro přidělování bytů pro hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec. Stanovení výše nájemného patří do kompetence obecních samospráv. Je tedy volbou každé obce, jak nastaví svoji cenovou politiku v oblasti bydlení. Nájemné v libereckých městských bytech nebylo navyšováno od roku 2013.

Dle průzkumu realizovaného pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí - Analýzy struktury obecních bytů z roku 2016 - byla průměrná výše běžného nájmu ve většině obecních bytů u měst s 50 tisíci a více obyvateli 64 Kč/m2 u běžného obecního bytu a 41 Kč/m2 ubytu pro sociální účely. Rozsah cen nájemného v obecních bytech města Liberce se pohybuje od 23,42 Kč/m2 do 78,58 Kč/m2, přičemž téměř polovina bytů městského bytového fondu má stanovenu cenu nájemného do 25,02 Kč/m2 (historicky u 4 nájemních bytů činí nájem pouze 9,78 Kč/m2). Tržní cena nájemného v Liberci se pak dle průzkumu serveru www.aktualne.cz z roku 2018 pohybuje kolem 163 Kč/m2.

Ceník pro stávající nájemníky:

Ceník pro nové nájemníky:


Bod č. 70: Záměr založení Nadačního fondu Princezna Julie

Projekt prevence šikany na základních školách se symbolickým názvem Princezna Julie, který od ledna 2019 realizuje rezort školství a sociálních věcí, by měl být podpořen také stejnojmenným nadačním fondem. Záměr Nadačního fondu Princezna Julie již schválili liberečtí. O jeho vzniku budou rozhodovat zastupitelé.

Cílem nadačního fondu bude akumulovat finanční prostředky na prevenci šikany na základních školách. Nadační fond by pak každoročně rozděloval peníze vybraným základním školám na inovativní projekty prevence šikany. Po předběžném jednání je k Nadačnímu fondu Princezna Julie připraven přistoupit i Liberecký kraj, čímž by došlo k rozšíření možného zásahu na základní školy v celém kraji. Obě samosprávy zároveň vidí jako účelné i přistoupení třetího subjektu, např. silné soukromé společnosti.  Podle předběžné finanční rozvahy by měl každý z partnerů uvolnit každoročně 100 tisíc Kč (v případě SML z kapitoly odboru školství a sociálních věcí), které pak bude na podporu zmíněných aktivit rozdělovat správní rada nadačního fondu.

Projekt Princezna Julie byl nazván podle 13leté liberecké školačky Julie Moravcové, která si v dubnu 2015 dobrovolně vzala život, přičemž jedním z důvodů byla i šikana ve školním kolektivu. Rezort školství a sociálních věcí proto letos v lednu vyhlásil dvouletý projekt prevence šikany, který má pestrými aktivitami maximálně podpořit primární prevenci na základních školách, aktivizovat co nejširší pole aktérů a přenést debatu o šikaně do veřejného prostoru.


Bod č. 71: Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019

Rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu podává po projednání ve Výboru pro kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019 šesti osobnostem. Medaile města se uděluje jako čestné ocenění za občanské zásluhy o město Liberec v jakémkoli oboru lidské činnosti. Rada města s jednotlivými návrhy souhlasila. Schválit je musí ještě zastupitelstvo města.

Návrh na udělení titulu Čestný občan města Liberce:

  • František Babický (*1938), dirigent, někdejší šéf opery v Liberci

Kandidáti na udělení Medaile města Liberce:

  • MVDr. Oldřich Matouch, CSc. (*1943), byl dlouholetým ředitelem Státního veterinárního ústavu v Liberci a zakládajícím členem Národní referenční laboratoře pro vzteklinu, zasloužil se o vymýcení vztekliny u lišek v ČR
  • Ing. Jiří Drda (*1947), primátor Liberce v letech 1990 – 1998, přispěl k všeobecnému rozvoji města a jeho revitalizaci po dlouholeté komunistické stagnaci
  • Karel Hájek (*1929), všestranný muzikant, od roku 1959 až dosud působí na radnici, kde hrou na varhany doprovází obřady
  • Petr Vostřák - in memoriam (1938 - 2018), vedl Experimentální studio, v letech2000 - 2012 provozoval kulturní a společenské centrum Lidové sady v Liberci
  • Rudolf Mihulka (*1935), hudebník, pedagog, kapelník, od roku 1956 působí jako pedagog hudebního oddělení na dnešní ZUŠ Frýdlantská v Liberci


Bod č. 72: Memorandum o porozumění ke vzdělávání přírodovědných a technických předmětů

Liberečtí radní schválili Memorandum o porozumění ke vzdělávání žáků základních škol. Partnery memoranda jsou statutární město Liberec, iQLANDIA, o. p. s. a Technické muzeum Liberec. Cílem všech aktérů je narovnat podmínky v oblasti přístupu k neformálnímu a speciálně technickému vzdělání. V této souvislosti vznikne i tzv. Zapsaný ústav.

Město jako zřizovatel základních škol není dlouhodobě schopné zajistit ve školských objektech plošně učebny přírodovědných a technických předmětů, které by odpovídaly moderním trendům. Řada odborných učeben byla v minulých letech kvůli silnému demografickému tlaku zrušena a staly se z nich kmenové třídy. Návrat do původního stavu zatím z kapacitních důvodů není možný a navíc by si vyžádal značné investiční výdaje.

Naproti tomu možnost vyučovat přírodovědné a technické předměty v institucích širší vzdělávací soustavy (science centra, fablaby, vzdělávací akademie, planetária aj.) s sebou nese řadu pozitiv. Vzdělávání se uskutečňuje mimo školu a je pro žáky atraktivnější, instituce disponují nejmodernějším vybavením, lektoři využívají moderních vyučovacích metod a vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Město od kalendářního roku 2018 alokuje ve prospěch společnosti iQLANDIA dotační částku ve výši 400 tisíc Kč, která slouží libereckým základním školám jako kredit na bezplatný odběr tří vzdělávacích programů. Stejná částka je připravena i pro rok 2019. Tento zdroj může do budoucna sloužit jako jeden ze vstupních zdrojů financování nové vzdělávací společnosti.


Bod č. 73: Obecně závazná vyhláška k regulaci pyrotechniky a lampionů štěstí

Liberečtí radní souhlasili s návrhem městské vyhlášky, která určuje pravidla používání pyrotechniky a lampionů štěstí na území Liberce. Regulace nijak nezasáhne dny 1. ledna a 31. prosince a také pyrotechnické výrobky kategorie F1 (např. prskavky, bouchací kuličky). Pro používání pyrotechniky v ostatní dny roku bude možné zažádat o výjimku radu města prostřednictvím Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu MML. Důvodem zavedení vyhlášky je ochrana před hlukem, znečištěním, záblesky a požáry. Cílem je tedy bezpečné soužití občanů i návštěvníků města a vytváření příznivých podmínek pro život ve městě. Pro regulaci pyrotechniky se vyjádřila naprostá většina respondentů (cca 80 procent) v anketě na Facebooku města. Návrh vyhlášky bude projednávat ještě zastupitelstvo města.

Nastavení cookies